Více času na podstatné

Navrhované změny se dotknou nakládání se závadnými látkami, kontrolních systémů, zkoušek těsnosti

17.01.2011 08:39

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., zakotvuje pravidla pro nakládání se závadnými látkami a náležitosti havarijního plánu, způsob a rozsah hlášení havárií, postup při jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků a stanovuje požadavky na odborně způsobilou osobu a záchytné vany podle § 39 odst. 4 písm. d) vodního zákona.  Jedná se o novelizaci prováděcího předpisu zpracovaného na základě zmocnění uvedeného v § 39 odst. 8 a § 41 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb. V současnosti platná vyhláška neřeší některé povinnosti vyplývající z novely zákona č. 150/2010 Sb. účinné od 1. srpna 2010. Hlavním důvodem novelizace je tedy docílení souladu s vodním zákonem.  

 

Novela vyhlášky se týká následujících bodů:

- Změna v zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu.
- Zpřesnění popisu kontrolního systému pro sledování úniku závadných látek.
- V souladu se zmocněním jsou definovány požadavky na odborně způsobilou osobu.
- Popis způsobu provádění zkoušek těsnosti odborně způsobilou osobu.

 

Podrobnosti ZDE