Více času na podstatné

Návrhy zkoušek na obratlovcích - připomínky do 2.8.2012 a 9.8.2012

02.07.2012 08:37

ECHA žádá třetí strany k předložení informací, které se týkají návrhů zkoušek na obratlovcích.

V souladu s čl. 40 (2) nařízení REACH zveřejnila ECHA na svých internetových stránkách návrhy zkoušek na obratlovcích pro další látky a vyzývá třetí strany k předložení vědecky ověřených informací a studií, které se zabývají příslušnou látkou a nebezpečnou vlastností, související s navrhovanou zkouškou.

Termín předložení připomínek do 2. 8. 2012 (5 návrhů zkoušek pro 2 látky):
  • trans—N1,N1,N4,N4—Tetrakis(2—hydroxyethyl)1,4—cyclohexanedicarboxamide (EC 700—597—4),
  • C26—28 (sudé) α—alkeny || pozn.: testování navrženo s oct—1—ene (EC Number 203—893—7, CAS number 111—66—0), octadec—1—ene (EC number 204—012—9, CAS number 112—88—9), a C20—C22 (sudé, lineární a rozvětvené) a C24 (rozvětvené) alkeny (EC number 700—497—0), (EC 934—268—3).
Termín předložení připomínek do 9. 8. 2012 (64 návrhů testů pro 64 látek).

Přehled látek, u nichž se navrhují zkoušky na obratlovcích, včetně čísla ES, CAS a termínu pro předložení připomínek naleznete v příloze aktuality.

Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce do uvedených termínů on—line formou elektronického formuláře v tabulce (Give Comments/Uvést komentáře).

Další informace:

Informace k návrhům zkoušek na obratlovcích naleznete na stránkách ECHA v sekci Informace o chemických látkách (Information on chemicals), v rubrice Testing proposals (Návrhy zkoušek).

Seznam všech látek, u nichž v současné době probíhá veřejné připomínkování naleznete pod odkazem Current consultations (Stávající).

Seznam všech látek s ukončeným připomínkováním naleznete pod odkazem Previous Testing Proposals and Outcome (Předchozí/výsledky).

 

zdroj: MPO