Více času na podstatné

Nejčastější nedostatky zjištěné při kontrole projektů financovaných z OPŽP

22.02.2013 20:24

Státní fond životního prostředí (SFŽP) zveřejnil nejčastější nedostatky zjištěné při provádění veřejnosprávních kontrol u projektů financovaných v rámci OPŽP. Nezapomínejte na publicitu ani na dodržování lhůt ukončení realizace projektu a závěrečného vyhodnocení akce.

 

Nejčastější nedostatky:

  1. Nedodržení pravidel publicity - nenainstalován velkoplošný informační panel, nebo trvalá pamětní deska.
  2. Neuhrazení poskytnutých finančních prostředků dodavateli do 10 pracovních dní od data jejich poskytnutí. Neposkytnutí bankovních výpisů dokládajících úhradu fakturace dodavateli z prostředků dotace a vlastních zdrojů ve lhůtě do 10 pracovních dní.
  3. Rozdíly mezi skutečným stavem, projektovou dokumentací a realizací, aniž by byl SFŽP ČR o těchto rozdílech informován.
  4. Nedodržení lhůt ukončení realizace projektu a závěrečného vyhodnocení akce.
  5. Porušení pravidel týkajících se zadávání veřejných zakázek (např. překračování stanoveného limitu subdodávek, nedodržování lhůt dle zákona o veřejných zakázkách atd.)
  6. Absence oddělené analytické evidence v účetnictví, ze které by bylo zřejmé jasné oddělení výdajů vztahujících se ke konkrétnímu projektu.
  7. Špatné zaúčtování dotace (neodpovídající nástroj a zdroj).
  8. Drobné rozdíly v realizaci staveb oproti jejich vysoutěžené podobě dle zadávací dokumentacea uzavřené Smlouvě o dílo, absence souhlasu (stanoviska) příslušným stavebních úřadů ke změnám staveb před zahájením těchto změn.

 

Zdroj: SFŽP