Více času na podstatné

Německo je největším importérem nebezpečných odpadů v rámci EU

14.11.2012 08:22

Podle závěrů studie Evropské environmentální agentury (EEA) vděčí Německo za takové postavení na trhu s odpady různorodosti průmyslových závodů, robustní kapacitě infrastruktury odpadového hospodářství, dostupnosti moderních technologií na zpracování odpadu a geografické poloze uprostřed starého kontinentu.

Produkce nebezpečného odpadu roste
Studie EEA s názvem "Přeprava odpadů přes vnitřní a vnější hranice EU" konstatuje, že v roce 2009 se ve všech členských zemích EU vyprodukovalo celkem 74 milionů tun nebezpečného odpadu. Oproti roku 2000 je to nárůst o 28 procent.

Celá studie vychází ze statistických údajů za rok 2009. Podle nich se nejvíce nebezpečného odpadu vyprodukovalo v Německu (17 mil.. Tun). Následuje Itálie (11 mil.. Tun), Francie (11 mil.. Tun) a Estonsko (7 mil.. Tun). Při posledně jmenované zemi je třeba podotknout, že 95 procent nebezpečných odpadů pochází z těžby břidlicového plynu.

Vývoz nebezpečného odpadu narůstá
EEA kladně hodnotí fakt, že většina nebezpečného odpadu vyváženého členskými zeměmi unie (97%) směřuje do jiné členské země EU. Vývoz nebezpečného odpadu do států mimo EU je tedy minimální na úrovni 3% (cca 189 tisíc tun).

Ze studie vyplývá, že vývoz nebezpečných odpadů z členských zemí unie stoupl mezi lety 2001 a 2009 o 131%, z 3,2 mil.. tun na úroveň zhruba 7,4 mil.. tun nebezpečného odpadu ročně. Souběžně vzrostl podíl vyvezeného nebezpečného odpadu k celkovému množství nebezpečného odpadu vyprodukovaného v zemích EU přibližně z 5% na 10%.

Vycházejíc opět z údajů za rok 2009, studia zařadila mezi největších vývozců (exportérů) nebezpečného odpadu z států EU Nizozemsko (2,7 milionu. Tun), Itálie (1,4 mil.. Tun), Francie (1 mil.. Tun) a Belgie (0,7 mil.. tun).

Dovoz nebezpečných odpadů převyšuje vývoz
Dovoz nebezpečných odpadů do členských zemí unie stoupá. Svůj podíl na tom má i dovoz nebezpečných odpadů pocházejícího ze zemí mimo EU. V roce 2001 se takto do zemí EU dovezlo celkem přibližně 3 mil.. tun nebezpečného odpadu.

V roce 2009 dosáhl dovoz nebezpečných odpadů do členských zemí unie objem 8,9 mil.. tun, což je nárůst o 197% oproti roku 2001. Až 1,3 mil.. tun nebezpečného odpadu bylo podle studie dovezených ze zemí mimo EU.

Mezi největších dovozců (importérů) nebezpečného odpadu ze zemí EU patří Německo (3 mil.. Tun), následuje Francie (2,3 mil.. Tun), Nizozemsko (1 mil.. Tun), Itálie (0,7 milionu. Tun) a Belgie (0,7 mil.. tun).

Určitý objem dovozu nebezpečného odpadu směřuje do EU i ze zemí Evropského sdružení volného obchodu (EFTA), konkrétně ze Švýcarska a Norska. Cílovými zeměmi je většinou Itálie, Francie, Německo či Švédsko.

Obchodníci s nebezpečným odpadem
Porovnáním statistických údajů o dovozu a vývozu nebezpečných odpadů EEA dospěla k překvapivému zjištění. Země jako jsou Nizozemsko, Německo, Itálie, Francie a Belgie patří mezi největšími exportéry i importérů nebezpečných odpadů. Ve studii je proto z ekonomického hlediska označila i jako největších obchodníků s nebezpečným odpadem.

Účel vývozu - odstranění a využití
Studie EEA také poukazuje na skutečnost, že tři čtvrtiny z celkového evidovaného objemu přeshraniční přepravy nebezpečného odpadu v rámci EU směřuje do zařízení na využití odpadů.

Nejčastějším způsobem zneškodňování vyvezených nebezpečných odpadů i nadále zůstává spalování. EEA tvrdí, že bez této možnosti zneškodnění by tento nebezpečný odpad pravděpodobně končil na skládkách v zemích původu tohoto odpadu.

Mezi nejčastějšími způsoby využití vyvezených nebezpečných odpadů patří dvě činnosti: R1 - využití jako paliva nebo k výrobě energie jiným způsobem a R4 - recyklace nebo zpětné získávání kovů a kovových sloučenin.

Spolu až 5,2 mil.. tun vyvezeného nebezpečného odpadu bylo v roce 2009 následně využitých v jiné zemi než byla země původu tohoto odpadu. Jedním z důvodů může podle EEA být pokles ekonomiky v důsledku krize, což vedlo ke snížení cen za zneškodňování odpadů a zatraktivnění ceny využití odpadů.

Celkové množství nebezpečných odpadů, které bylo vyvezeno za účelem následného zneškodnění stoupl v posledním období z 20% na 27% (1,9 mil.. Tun). Naopak množství nebezpečného odpadu, které bylo vyvezeno za účelem následného zhodnocení klesl ze 77% na 73%.

V rámci řešení problematiky přeshraniční přepravy nebezpečných odpadů EEA přikládá význam i v Nařízení EP a Rady (ES) o přepravě odpadů (2006). To podle jejího názoru dává inspekčním orgánem země, do níž vývoz nebezpečného odpadu směřuje, více možností jak upřednostnit dovoz odpadů za účelem zhodnocení před dovozem odpadů za účelem odstranění.

Nepřesné čísla
Studie zjistila nesrovnalosti mezi vykazovaným množstvím vyvezeného a dovezeného nebezpečného odpadu. Principiálně by mělo množství nebezpečného odpadu vyvezeného z jedné země korespondovat s množstvím nebezpečného odpadu dovezeného do jiné.

EEA při srovnání údajů z hlášení, které jí poskytly členské země EU, zjistila že údaje o množství vyvezeného a dovezeného nebezpečného odpadu se liší. Konkrétně z údajů týkajících se roku 2009 vyplývá, že rozdíl mezi vykázaných množstvím vývozu a dovozu nebezpečných odpadů byl až 27% ve prospěch vývozu.

Přesné příčiny takové nekompatibility údajů o vývozu a dovozu nebezpečných odpadů nejsou prý zjevné. EEA nabízí vysvětlení v podobě rozdílné klasifikaci odpadu při jeho přepravě ze země odeslání do země určení. Detailnějším zjišťováním prý EEA objevila konkrétní případy, kdy země ze které se odpad vyvážel tento klasifikovala jako nebezpečný odpad, avšak krajina do které se tento odpad dovážel ho nepovažovala za nebezpečný odpad.

Přepravují se různé druhy nebezpečných odpadů
Kategorizace nebezpečných odpadů při vývozu vychází z Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (1989). Nakolik je však tato kategorizace přepravovaných nebezpečných odpadů velmi obecná, využívají více států EU ve větší míře zatřídění podle Evropského katalogu odpadů (ELW).

EEA to považuje za velký přínos, protože tyto zatřídění podle ELW poskytuje více informací o tom, při jaké činnosti daný nebezpečný odpad vznikl, jaké nebezpečné látky obsahuje a jakým způsobem je třeba s ním nakládat při jeho zpracování.

Největší množství nebezpečného dopadu přepravovaných na území Evropy představují zbytky z průmyslového zpracování (využití / zneškodnění) odpadů. Jde zejména o popílek ze spaloven či zůstatky z mechanického třídění odpadů. Ročně jde o zhruba 3 mil.. tun takového druhu nebezpečného odpadu. V procentuálním vyjádření to je asi 38% z celkového množství exportovaného nebezpečného odpadu.

Druhým nejvíce přepravovaným druhém nebezpečného odpadu je odpad obsahující olovo a sloučeniny olova, dále odpad obsahující sloučeniny zinku, odpadní minerální olej a odpad pocházející z povrchové úpravy kovů a plastů. Při každé z výše uvedených komodit nebezpečného odpadu jde zhruba o 300 tisíc tun ročně.

Kontaminované zeminy a azbest
Pro EEA bylo překvapivým zjištěním, že mezi přepravovanými nebezpečnými odpady je velké množství kontaminované zeminy a azbestu. Jde o těžké materiály a proto je jejich přeprava velmi cenově nákladná.

Podle zjištění uvedených ve studii jsou důvodem takové přeshraniční přepravy kontaminované zeminy chybějící zařízení na zpracování takového druhu nebezpečného odpadu v zemi vzniku odpadů. Kontaminované zeminy i azbest po úpravě končí na skládkách odpadů.

Studie mluví také o tom, že několik zemí EU mají výraznou podporu budování zařízení na získávání energie z obnovitelných zdrojů. Pro tato zařízení je třeba zajistit velké množství biomasy jako paliva a to vyvolává velkou poptávku po dovozu například dřevěného odpadu.

Olověné baterie
V roce 2007 bylo podle dostupných statistických údajů v rámci Evropy přepravených přes hranice více než 200 tisíc tun olověných baterií. EEA se zaměřila na země, na jejichž území se nenacházejí pece na tavení olova. Ty byly nuceny vyvážet olověné baterie do jiných částí Evropy, kde byly zrecyklované. Takto získané olovo jako druhotná surovina nahradilo prvotně vytěžené olovo při výrobě nových baterií.

Vývoz a dovoz nebezpečných odpadů se bude časem snižovat
Pokles vývozu a dovozu nebezpečných odpadů je podle slov EEA daný legislativním rámcem upravujícím přeshraniční přepravu odpadů za účelem odstranění nebo využití obecně.

Evropská rámcová směrnice o odpadech požaduje od členských zemí unie, aby měli tzv.. soběstačné a disponovali dostatečnými vlastními kapacitami na odstraňování odpadu. Tím se sleduje účel, aby mohl být jakýkoliv odpad náležitě odstraněn v zařízení, ležícím co nejblíže místu vzniku tohoto odpadu. To platí i pro nebezpečné odpady.

 

Zdroj: odpady-portal.sk (Autor: Peter Rampala)