Více času na podstatné

Nová Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů se otvírá ve Slovinsku

07.03.2011 09:23

Dne 3. března byla slavnostně ve Slovinském hlavním městě Lublani otevřena kancelář nové Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER). ACER pomůže k hladkému odstranění technických překážek, které doprovázejí přeshraniční obchod s energií, bude koordinovat činnosti vnitrostátních energetických regulačních orgánů a bude pomáhat řešit případné konflikty mezi nimi. To pomůže zvýšit hospodářskou soutěž a zajistí spravedlivé ceny pro spotřebitele i podniky. Otevření této kanceláře reflektuje návrhy třetího energetického balíčku o vnitřním trhu. Agentura ACER bude zejména zodpovědná za vypracování rámcových pokynů pro provoz přeshraničních plynovodů a elektrických sítí. Na základě těchto pokynů provozovatelé plynovodů a elektrických sítí budou stanovovat konkrétní pravidla. Dále bude ACER ověřovat, zda jsou tato pravidla v souladu s rámcovými pokyny. Přezkoumá provádění desetiletého plánu EU na rozvoj energetické sítě, stejně jako vnitrostátní plány. ACER bude mít rovněž pravomoc rozhodovat o přeshraničních problémech, pokud by se vnitrostátní regulační orgány nedohodly. ACER bude rovněž sledovat fungování vnitřního trhu, včetně maloobchodních cen, bude mít k dispozici přístup k sítím s elektřinou vyrobenou z obnovitelných zdrojů a bude dohlížet na dodržování práv spotřebitelů. Každý rok agentura zveřejní zprávu o svých zjištěních a může navrhnout Komisi a Evropskému parlamentu opatření, která pomohou odstranit překážky vedoucí k dokončení vnitřního trhu s energiemi. Více informací o ACER naleznete zde.

 

Zdroj: CEBRE