Více času na podstatné

Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží

06.03.2017 14:08

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dnes vyhlásilo novou výzvu z Operačního programu Životní prostředí. Cílem je snížit počet nebezpečných starých ekologických zátěží. Pro žadatele je připraveno 400 milionů korun, 20 milionů korun je určeno na analýzu rizik ekologických zátěží a 380 milionů korun na jejich sanaci. Žádosti o dotace mohou od 3. dubna 2017 podávat zejména subjekty zajišťující likvidaci ekologických zátěží, ale i obce, kraje, obecně prospěšné společnosti nebo příspěvkové organizace.

„Prostřednictvím výzvy bude možné zajistit sanaci nejvážněji zasažených lokalit, u nichž analýza rizik prokázala kontaminaci, která představuje vážnou hrozbu pro lidské zdraví i životní prostředí. Jedná se například o skládky pesticidů na pozemcích nebo areálech bez majitele nebo o lokality kontaminované polychlorovanými bifenyly,“ upřesňuje ministr Brabec.

Příjem žádostí bude probíhat od 3. dubna do 30. června 2016 a o dotace se mohou hlásit obce, kraje, obecně prospěšné společnosti, podnikatelské subjekty ad. 380 milionů korun je vyčleněno na projekty sanací vážně kontaminovaných lokalit, 20 milionů na realizace průzkumných a do průzkumných prací a analýzu rizik.

Při posuzování došlých žádostí budou pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR hodnotit zejména stupeň ohrožení, které znečištěné lokality představují pro pitnou vodu a lidské zdraví, způsob řešení sanačního zásahu, míru odstranění kontaminace a také podíl využití vzniklých odpadů. “Všechny došlé žádosti vyhodnotíme do konce června,“ informuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Součástí projektů musí být takzvané závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí. Podklady pro jeho vydání je nutné na ministerstvo předložit nejpozději do 1. května letošního roku.

„Dotace u všech podporovaných opatření může dosáhnout až 85 % uznatelných nákladů, přičemž mezi uznatelné náklady nelze zahrnout analýzy rizik kontaminovaných lokalit, pokud se jejich realizace aktivně neúčastnil odbor environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí,“ doplňuje Petr Valdman.

Za staré ekologické zátěže jsou považována kontaminovaná místa, kde byl závadný stav způsoben před rokem 1989. Naopak za starou ekologickou zátěž nelze označit černou skládku.

 

Dokumenty k 65. výzvě - ZDE