Více času na podstatné

Nové odpadové zákony jdou do připomínkového řízení

30.01.2016 06:06

PŘIPOMÍNKY Ministerstvo životního prostředí včera večer poslalo do připomínkového řízení jak návrh nového zákona o odpadech tak i návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností, kde je spolupředkladatelem ministerstvo průmyslu a obchodu. Oblast odpadového hospodářství tedy nebude již předmětem jediného zákona, ale bude rozdělena. Účelem nové právní úpravy je komplexně upravit problematiku odpadového hospodářství počínaje předcházením vzniku odpadu přes různé způsoby nakládání s ním po pravidla jeho odstraňování. Plánovaná účinnost je 1. leden 2018. Termínem připomínek je stanoven na 26. února 2016. Připomínáme, že v připomínkovém řízení je také novela zákona o obalech.

Důvodem pro vytvoření dvou samostatných předpisů není jen snaha o zpřehlednění právní úpravy, ale také důvody praktické. V prvé řadě jsou to specifika problematiky výrobků s ukončenou životností, která se v mnoha ohledech vymyká systematice základního odpadového režimu (zejm. rozšířená odpovědnost výrobce, zpětný odběr atd.). Dalším praktickým důvodem je skutečnost, že směrnice EU týkající se výrobků s ukončenou životností jsou velmi často novelizovány a pro provedení jejich transpozice dosud musel být vždy novelizován celý zákon o odpadech, i když se změny týkaly pouze části zákona upravující výrobky s ukončenou životností.

Vybranými výrobky, kterých se navrhovaná právní úprava týká, jsou elektrická a elektronická zařízení (elektrozařízení), baterie a akumulátory, pneumatiky a vozidla. Účelem nové právní úpravy je komplexně upravit problematiku vybraných výrobků v celém jejich životním cyklu, tedy od jejich výroby a uvedení na trh až po jejich zpracovaní poté, kdy se staly odpadem (výrobky s ukončenou životností).

Navrhovaný zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností rovněž sjednocuje a komplexně upravuje pravidla pro vznik a fungování kolektivních systémů, která jsou v současnosti zejména v oblasti elektrozařízení zcela nedostatečná. Novým institutem navrhované právní úpravy je tzv. koordinační centrum, které bude mít za úkol zajišťovat pro kolektivní systémy jednotnou auditní činnost a koordinovat jejich působení v některých dalších oblastech (např. provádění osvětové činnosti).

Oproti platnému zákonu o odpadech obsahuje předkládaný návrh nového zákona změny zejména v těchto oblastech:

  • poplatek za ukládání odpadů na skládku – plátcem poplatku bude provozovatel skládky, který je povinen zahrnout poplatek do ceny za uložení odpadů na skládku, nově jsou rozvrstveny výše jednotlivých dílčích poplatků. Na skládky bude od roku 2024 zakázáno ukládat odpady, jejichž výhřevnost je vyšší než 4 MJ/kg a odpady, které jsou recyklovatelné.
  • poplatek za komunální odpad – nově bude tato problematika upravena pouze v zákoně o místních poplatcích, obec si může zvolit buď poplatek za systém nakládání s komunálním odpadem, který je založen na obdobném principu jako rušený poplatek podle § 10b zákona o místních poplatcích, nebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, jenž je naopak založen na skutečném množství vyprodukovaného odpadu, který byl odložen do sběrných nádob nebo na určená místa, případně za kapacitu sběrných prostředků objednaných na poplatkové období;
  • provoz zařízení pro nakládání s odpady – sběrny odpadu budou muset vybavit prostory zařízení kamerovým systémem a uchovávat záznam po stanovenou dobu
  • povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady
  • sběr odpadu - zakazuje se sběr odpadu pomocí mobilních zařízení a současně mobilní sběr není zrušen bez náhrady
  • základní ustanovení – podrobnější vymezení čtyř postupů, kterými je možno určit, že odpad přestane být odpadem
  • řešení problematiky nelegálně soustředěného odpadu (tzv. černých skládek)
  • obchodování s odpady – bude předmětem samostatného povolení s tím, že tuto činnost budou moci provádět nejen subjekty, které jsou provozovateli zařízení určeného pro nakládání s odpady.

Návrh zákona současně přebírá řadu institutů z platné právní úpravy, které se v praxi osvědčily (např. finanční rezerva na zajištění a následné péče o skládku, plány odpadového hospodářství), a to buď beze změny anebo pouze v mírně revidované podobě.


Další podrobnosti k návrhům zákonů: