Více času na podstatné

Nové ohlašovací povinnosti původců odpadů

08.03.2010 08:06

Letošním rokem dochází v souvislosti s předáváním údajů o znečišťování životního prostředí k zásadním změnám. Změny jsou spojeny s ohlašovací povinností do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) a dotýkají se velmi podstatně formy a způsobu podávání hlášení podle jednotlivých složkových zákonů v oblasti ochrany životního prostředí. Nově se do IRZ povinně zapojí někteří původci odpadů, jejichž produkce překročí stanovené množství ostatního nebo nebezpečného odpadu.

 

Legislativní rámec

Zdrojem nových ohlašovacích povinností je zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů (dále jen zákon).

Zákon v podstatě zasahuje do dvou oblastí. Jednou z nich je úprava povinností vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (nařízení o E-PRTR). Registr E-PRTR má u nás, podobně jako v ostatních členských zemích Evropské unie, svou národní podobu, kterou je Integrovaný registr znečišťování (dále jen IRZ). Zákon se v rozsahu požadavků odkazuje na evropské nařízení v plné šíři a pro potřeby národního registru je ještě dále rozšiřuje. Doplňkový seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údajů požadovaných pro ohlašování do IRZ upravuje prováděcí právní předpis (nařízení vlády č. 145/2008 Sb.). Druhou, a to velice zásadní oblastí je uzákonění Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen ISPOP). ISPOP je informační systém, který slouží k příjmu, zpracování a archivaci hlášení podávaných podle zákonných povinností v oblasti životního prostředí, včetně zákona o odpadech.

 

Ohlašovací povinnost do IRZ

Do IRZ se povinně ohlašují údaje o únicích a přenosech vybraných znečišťujících látek a o množství odpadů od provozovatelů zařízení (provozoven), pokud jejich roční produkce překročí stanovené limity.

Spojitost s produkcí odpadů lze nalézt hned ve dvou požadovaných údajích – jedním z nich je přenos znečišťujících látek v odpadech a druhým je roční produkce určitých nebezpečných a ostatních odpadů. V případě znečišťujících látek přítomných v odpadu jsou pro každou z nich určeny tzv. ohlašovací prahy nastavené podle míry jejich závažnosti vůči životnímu prostředí a zdraví člověka (příloha č. 1 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb.). Pokud se v provozovně vyskytují odpady s látkami sledovanými v rámci IRZ, pak je třeba vyhodnotit jejich roční produkci v odpadech předávaných mimo lokalitu provozovny. V případě, že roční produkce alespoň u jedné ze sledovaných látek přesáhne ohlašovací práh (v kg/rok), potom je provozovatel povinen tuto skutečnost ohlásit do IRZ.

Podobně je nastavena povinnost ohlašovat celkové množství odpadů, pokud činností v provozovně dojde k překročení produkce 2000 tun za rok ostatního odpadu a 2 tun za rok nebezpečného odpadu. Přitom mezi sledované odpady se zahrnují výhradně ty, které vznikly přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaného zařízení a které jsou předávány mimo lokalitu provozovny k jejich dalšímu využití nebo odstranění. Odpady, které nevznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností zařízení, se do sledování a vykazování v rámci IRZ nezahrnují (například odpady komunálního charakteru, ze závodního stravování, apod.).

Doposud (za roky 2007 a 2008) se povinnost ohlašovat údaje o celkové produkci odpadů vztahovala pouze na provozovatele zařízení, v nichž je vykonávána alespoň jedna z činností vyjmenovaných v příloze I nařízení o E-PRTR. Nově (za ohlašovací rok 2009) se povinnost rozšiřuje a platí i pro provozovatele zařízení, kteří ve své provozovně nevykonávají žádnou z vyjmenovaných činností nebo činnosti nedosahují minimální prahové kapacity. Z tohoto důvodu se očekává značný nárůst počtu provozovatelů, kteří podmínky ohlašovací povinnosti splňují, a to zejména v případě produkce nebezpečných odpadů překračující úroveň 2 tun za rok.

Termín pro podání hlášení do IRZ za rok 2009 je stanoven do 31. 3. 2010. Veškeré potřebné informace jsou uvedeny na webových stránkách registru (www.irz.cz), kde zájemci najdou mimo jiné i dokumenty věnované výkladu a popisu ohlašovací povinnosti.

 

Změna způsobu ohlašování

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností je zřízen Ministerstvem životního prostředí a je informačním systémem veřejné správy. Provozovatelem systému je CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Aby mohl být informační systém plně funkční a příjem hlášení automatizován, zavádí zákon také povinnost podávat hlášení pouze v elektronické podobě a v předepsaném datovém standardu (tzn. že formulář s hlášením má stanovenou strukturu a lze jej v informačním systému automaticky zpracovat). Zákon mění povinnosti ve způsobu vykazování nejen pro IRZ, ale jsou jím dotčeny také další evidence podle zákona o ochraně ovzduší, zákona o vodách, zákona o odpadech a zákona o obalech.

Hlavním cílem jednotného informačního systému pro příjem hlášení v oblasti životního prostředí je změnit dosavadní způsob výkaznictví sjednocením formátu formulářů, přechodem na elektronickou podobu ohlašování, soustředěním evidencí na jedno místo a usnadněním práce s vykazovanými údaji.

S ohledem na významnost takových změn a počet zapojených uživatelů, ať už na straně ohlašovatelů nebo orgánů státní správy a samosprávy, bylo nezbytné povinné subjekty zapojovat do systému postupně. V následujících dvou letech se proto změny řídí povinností ohlašování do IRZ. Pokud se na provozovatele provozovny vztahuje povinnost ohlašovat za rok 2009 do IRZ, potom jsou i ostatní hlášení podle složkových zákonů zasílána prostřednictvím ISPOP. Jak již bylo řečeno, musí současně splňovat podmínku elektronického ohlášení a datového standardu. Jiný způsob podání není v souladu se zákonnými povinnostmi a tyto změny jsou pochopitelně závazné také pro subjekty pověřené kontrolou ohlašovací povinnosti.

Povinnost vést evidenci odpadů a podávat hlášení v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, není ohlašovací povinností do IRZ dotčena. Vznikem ohlašovací povinnosti do IRZ se pouze mění způsob a forma ohlašování údajů podle zákona o odpadech. IRZ zůstává oddělenou agendou, jejíž součástí se nově stal údaj o produkci odpadů.

Návod pro ohlašování a další informace o způsobu ohlašování do ISPOP, včetně odkazů na formuláře, jsou uvedeny na webovém portálu ISPOP (www.ispop.cz).

Roky 2010 a 2011 představují přechodné období, které má zmírnit dopad změn ve způsobu ohlašování. Počínaje rokem 2012 již ohlašování prostřednictvím ISPOP nebude záviset na ohlašovací povinnosti do IRZ a povinnosti budou pro všechny ohlašovatele sjednocené.

 

Mgr. Ing. Lenka Jandová,

Ing. Jana Brabencová

CENIA, Česká informační agentura

životního prostředí

E-mail: lenka.jandova@cenia.cz,

jana.brabencova@cenia.cz