Více času na podstatné

Nové povinnosti související s „baterkářskou“ novelou zákona o odpadech

16.09.2009 12:01

V následujícím přehledu uvádíme časový náběh (harmonogram) nových legislativních povinností vzniklých v souvislosti s „baterkářskou“ novelou č.297/2009 Sb. :

 

Od 19.září 2009

Výrobci, distributoři a poslední prodejci:

mají zakázáno uvádět na trh nebo do oběhu přenosné baterie s obsahem Cd. Na požádání je nutné předložit kontrolním orgánům dokumentaci prokazující tyto skutečnosti (§ 31a, § 31b). Zákaz se nevztahuje na baterie pro nouzové nebo poplašné systémy, nouzové osvětlení,

zdravotnické přístroje a bezšňůrové elektrické nástroje.

Dovozci: 

jsou povinni prokazovat celnímu úřadu dodržení podmínek zákazu Hg a Cd (§ 31b, odst. 3). Mohou tak učinit čestným prohlášením výrobce baterií nebo elektrozařízení, v kterém je baterie vložena nebo chemickou analýzou vzorku dovážených baterií.

Výrobci:

jsou povinni označovat baterie grafickým symbolem (přeškrtnutá popelnice) a chemickou značkou v případě přítomnosti Pb, Cd nebo Hg (§ 31 c).

Výrobci přenosných baterií :

jsou povinni před uvedením baterií na trh poskytnout finanční záruky na jejich zpětný odběr. Neplatí pro účastníky kolektivního systému (§ 31g odst.1 písm.c)

 

Do 26.září 2009:

Výrobci přenosných a automobilových baterií:

jsou povinni zajistit, aby baterie byly opatřeny údaji o své kapacitě (§ 31c, odst.1, písm.b). Tuto povinnost však zatím nelze technicky provést, neboť na úrovni ČR ani EU nebyl vydán platný prováděcí předpis.

Všechny osoby:

nesmějí baterie a akumulátory ukládat na skládky ani odstraňovat spalováním (s vyjímkou neidentifikovatelných baterií a baterií s obsahem kovového lithia) (§ 31j, odstavec 4).

 

Do 19.prosince 2009:

Výrobci:

jsou povinni podat návrh na zápis do Seznamu výrobců (§31e odst.2),  pokud do té doby neuzavřou v případě přenosných baterií nebo akumulátorů smlouvu o sdruženém plnění s organizací Ecobat.

 

Do 19.března 2010:

Výrobci a poslední prodejci :

začínají plnit informační povinnosti o zpětném odběru a odděleném sběru (§ 31d).

Výrobci přenosných baterií jsou povinni:

zřídit místa zpětného odběru v každé obci s počtem více než 1500 obyvatel a ve kterých jsou přenosné baterie nebo akumulátory, které uvádí na trh, prodávány (§ 31g 2a)

uzavřít smlouvu s každou obcí, kde jsou prodávány jejich baterie a která o její uzavření projeví zájem (§ 31g 2b).

zřídit místo zpětného odběru v každém prodejním místě posledního prodejce, jehož ekonomická činnost je uvedena v příloze č. 10 k tomuto zákonu, a kde jsou jeho baterie  nabízeny k prodeji, pokud je k tomu tímto posledním prodejcem vyzván (§ 31g 2c).

zřídit místo zpětného odběru v každém prodejním místě posledního prodejce, kde jsou jeho baterie prodávány a kde bylo za předchozí kalendářní rok uvedeno do oběhu nejméně 2000 kusů nebo alespoň 50 kg přenosných baterií, pokud je k tomu tímto posledním prodejcem vyzván (§ 31g 2 d).

Poslední prodejci přenosných baterií:

jsou povinni odebírat přenosné baterie od konečného uživatele přímo v prodejním místě, pokud se jedná o prodejní místo posledního prodejce, jehož ekonomická činnost je uvedena v příloze č. 10  nebo pokud umožní konečnému uživateli odevzdání použitých přenosných baterií nebo akumulátorů a není u něho zřízeno místo zpětného odběru, nebo (§ 31g, odst.3)

Koneční uživatelé:

jsou povinni předat použitou přenosnou baterii pouze poslednímu prodejci, na místo zpětného odběru, popřípadě na místo k tomu smluvně určeném (§ 31g, odst.5).

Všechny osoby:

musí přenosné baterie z  míst zpětného odběru předávat pouze osobě oprávněné ke zpracování nebo k materiálovému využití odpadních baterií (§ 31g, odst.5).

Výrobci automobilových baterií:

jsou povinni zřídit místa zpětného odběru v každé obci, kde jsou jejich automobilové baterie prodávány (§ 31h).

Výrobci a provozovatelé míst zpětného odběru autobaterií:

Místo zpětného odběru použitých automobilových baterií nebo akumulátorů musí splňovat technické požadavky, které stanoví ministerstvo vyhláškou (§31h odst.4).

Výrobci průmyslových baterií:

jsou povinni zajistit oddělený sběr průmyslových baterií nebo akumulátorů stejného typu  jaké uvedli na trh (§31i odst.1).

Výrobci baterií:

jsou povinni zajistit zpracování a materiálové využití odpadních baterií nebo akumulátorů za použití nejlepších dostupných technik (§31j odst.1).

Ministerstvo ŽP:

je povinno zveřejnit Seznamu výrobců (§ 31e odst. 8)

 

Do 31.března 2010

Výrobci:

jsou povinni zpracovat a předat roční zprávu o bateriích a akumulátorech (§ 31f odst. 1 písm. a). Za výrobce, kteří mají podepsanou smlouvu s kolektivní organizací ECOBAT, tuto povinnost plní Ecobat.

 

Do 26.září 2011

Výrobci:

jsou povinni zajistit, aby zařízení pro využití baterií dosáhlo minimální účinnosti procesů materiálového využití (§ 31j odst. 3 písm. a) až c).

 

Do 26.září 2012

Výrobci přenosných baterií:

zajistí minimální účinnost zpětného odběru 25% (§ 31g odst. 1 písm. b).

 

Do 26.září 2016

Výrobci přenosných baterií:

zajistí minimální účinnost zpětného odběru 45% (§ 31g odst. 1 písm. b)

 

Prodejce baterií čekají také změny, ptáte se jaké? Znamená "baterková novela" konec NiCd akumulátorů v čechách? více čtěte ZDE

 

Zdroj: ECOBAT (zpětný odběr 3/2009)