Více času na podstatné

Nové přístupy k testování stavebních výrobků se zabudovanými odpady

31.03.2010 18:29

Vedlejší energetické produkty vznikají ve spalovacích zařízeních, topeništích, koksovnách a v mnoha dalších zařízeních. Uvažujeme-li o využívání těchto odpadů jako součástí stavebních výrobků, je nutné posoudit jejich ekologické vlastnosti.

Odpady se hodnotí na základě vyhlášky č. 294/2005 Sb., která zohledňuje požadavky vyhlášky č. 376/2001 Sb.. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů se změnou ve vyhlášce č. 502/2004 Sb. Při hodnocení vlastností výrobků obsahujících zapracovaný VEP můžeme vycházet z nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, popř. Metodického doporučení SZÚ pro hodnocení škodlivých a nežádoucích látek uvolňujících se z vybraných skupin výrobků pro stavby do vody a půdy.

 

Legislativní požadavky

Podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., příloha č. 2 a 10 je nutné u odpadů sledovat následující parametry z hlediska vlivu na životní prostředí.
• Nebezpečné prvky v sušině: As, Cd, Cr celk., Hg, Ni, Pb, V
• Nebezpečné prvky ve výluhu: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn
• Organické polutanty v sušině: EOX, BTEX, PCB, PAU, uhlovodíky C10 – C40, TOC, DOC
• Organické polutanty ve výluhu: DOC (rozpuštěný organický uhlík), fenolový index, chloridy, fluoridy, sírany, RL (rozpuštěné látky), pH
• Obsah přírodních radionuklidů: 40K, 226Ra, 228Th
• Ekotoxicitu

 

Výzkum ekologické vhodnosti

Je prokázáno, že i velice nízké obsahy nebezpečných prvků mohou mít negativní vliv jak na životní prostředí, tak na lidské zdraví. Z výzkumu realizovaném ve Výzkumném ústavu stavebních hmot, a. s. vyplynulo, že výrobky se zabudovaným VEP obsahují velmi nízké množství škodlivých prvků a proto je nutné vyvíjet nové a neustále zdokonalovat stávající metody jejich stanovení.
V tomto směru jsou právní předpisy v ČR týkající se výrobků se zabudovaným odpadem nedostačující, vzhledem k tomu, že se zabývají pouze odpadem a ne výrobky. Chybí také informace o přímém vlivu výrobků s odpadem na lidské zdraví /1/.

 

Ekotoxikologie

Pro stanovení ekotoxicity se používají tzv. konvenční testy doporučované českou legislativou:
1. 96 hod. akutní test toxicity na rybách (ČSN EN ISO 7346-2)
2. 48 hod. imobilizační test na dafniích (ČSN EN ISO 6341)
3. 72 hod. růstově inhibiční test na řasách (ČSN EN ISO 8692)
4. 72 hod. test klíčivosti a růstu kořene hořčice (dle věstníku MŽP 4/2007)
Testy ekotoxicity podle metodik ČSN se využívají především pro hodnocení nově vyvinutých chemických látek a přípravků a při klasifikaci odpadů (např. v kapalném skupenství, kaly, odpadní vody, atd.). Tyto testy mají největší význam pro zjišťování potenciálního nebezpečí pro vodní ekosystém.
Testy s pevnou matricí, tzv. kontaktní testy jsou stále legislativou opomíjeny navzdory tomu, že testy provedené s vodným výluhem nemají velkou vypovídací schopnost pro pevné vzorky. Hlavním nedostatkem je nerozpustnost některých polutantů, které se vůbec nedostanou do kontaktu s testovacími organismy. Proto by měl být legislativou navržen rámec testování odpadů, který bude zahrnovat i kontaktní testy, které se realizují přímo v pevném vzorku a řeší nedostatky metod s vodným výluhem. Nejčastějšími bioindikátory pro kontaktní testy jsou žížaly, roupice, půdní mikroorganismy a semena rostlin /2/.

 

Závěr

V poslední době přibývá prací na téma chybějící nebo neúplné legislativy, která se týká odpadů a jejich dalšího použití. Náš výzkum ekologické vhodnosti pouze potvrdil tvrzení z těchto prací. Výrobky obsahující odpad musí být dále hodnoceny jak z hlediska obsahu nebezpečných prvků, které i v nízkých koncentracích mohou být nebezpečné lidskému zdraví, tak z hlediska ekotoxikologického, protože samotné stanovení prvků dostatečně nevypovídá o působení výrobků na živý ekosystém.

Příspěvek byl realizován s podporou výzkumného záměru VEZPOM MSM 2623251101.

 

LITERATURA
/1/ Magdalena Zimová a kol.: Stávající přístupy k prevenci zdravotních a ekologických rizik při využívání stavebních odpadů. Konference Recycling 2009, Brno. Sborník příspěvků/2/ Jakub Hofman a kol.: Ekotoxikologické hodnocení vytěžených sedimentů a tuhých odpadů a legislativní změny. Symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2009, 22. – 24. 4. 2009 Sněžné n. M.-Milovy. Sborník příspěvků
/3/ Marie Kulovaná a kol.: Jak dál v hodnocení ekotoxicity odpadů. Symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2009, 22. – 24. 4. 2009 Sněžné n. M.-Milovy. Sborník příspěvků

Zuzana Pavlitová Letková, Kristýna Urbánková, Hana Zezulová
Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s.
E-mail: letkova@vustah.cz

 

Zdroj: OF 4/2010