Více času na podstatné

Novela energetického zákona předložena sněmovně

18.01.2011 12:55

Vláda předložila sněmovně návrh novely energetického zákona dne 17. 1. 2011. Návrh zákona se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 232/0.

 

Původní zákon č. 458/2000 Sb. byl přijat na základě platné směrnice Evropské rady a Evropského parlamentu 96/92/EHS, která stanovila pravidla pro vnitřní trh s elektřinou a směrnice 98/30/EHS, která byla zaměřena na pravidla vnitřního trhu s plynem. Směrnice, které Evropská rada a Evropský parlament přijaly pod čísly 2003/54/ES (trh s elektřinou) a 2003/55/ES (trh s plynem) a 2004/8/ES (podpora kombinované výroby elektřiny a tepla), vyvolaly potřebu výrazným způsobem energetický zákon novelizovat. Novela byla přijata pod číslem 670/2004 Sb. a znamenala transpozici uvedených směrnic do energetického zákona. Tímto procesem byla energetická legislativa tehdy platná v Evropské unii plně transponována do našeho právního řádu.

 

18. ledna 2006 přijal Evropský parlament směrnici č. 2005/89/ES, jejímž cílem bylo zejména zajištění vysoké úrovně bezpečnosti dodávek elektřiny jako klíčové otázky pro fungování vnitřního trhu s elektřinou. Tato směrnice klade důraz nejen na poskytování veřejné služby související se zabezpečením dodávek elektřiny, ale přiměřenou úlohu dává i podporování využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů. Cílem směrnice je poskytování služeb ze strany provozovatelů sítí na vysoké úrovni spolehlivosti a bezpečnosti dodávek. S tím souvisí také rozvoj energetických sítí a výrobní kapacity v energetice tak, aby byla zajištěna rovnováha mezi nabídkou a poptávkou. Potřeba zvýšit bezpečnost, spolehlivost, kvalitu dodávek a skloubit tyto záměry s poskytováním veřejné služby vyvolávají úpravy energetického zákona i např. v oblasti schvalování provozních pravidel pro provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribučních soustav, což jsou v našem případě Pravidla provozování, která schvaluje Energetický regulační úřad. Větší důraz oproti minulosti je kladen na spolupráci provozovatelů přenosových soustav se zahraničními provozovateli v případech, kdy existuje vzájemné propojení. Zároveň je zdůrazněna důležitost vzájemné výměny informací mezi provozovatelem přenosové soustavy a provozovateli distribučních soustav, které se týkají provozu sítí. V současné době, kdy jednotlivé národní sítě jsou vzájemně propojeny, a mezinárodní spolupráce je nedílnou součástí funkce celého evropského energetického systému, vzrůstá i citlivost jednotlivých částí energetické soustavy na, byť vzdálené, poruchy a kolize. Proto je třeba přijmout zákonem postupy a opatření v případech vzniku nerovnováhy v elektrizačním systému a pro řešení případů výskytu nestandardních provozních stavů. Zároveň je třeba účinně těmto stavům předcházet i ve spolupráci s okolními síťovými provozovateli. Tato část se týká opatření a postupů přijímaných za stavů nouze a při předcházení stavům nouze.

Změny v energetickém zákoně vyvolala rovněž směrnice 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách. Cílem přijímaných změn bylo zvýšit energetickou účinnost užití energie u konečného uživatele, podporovat výrobu energie z obnovitelných zdrojů a řídit poptávku po energii. Na základě těchto směrnic vznikla novela energetického zákona, která byla přijata 4. června 2009 pod číslem 158/2009 Sb. a která nabyla účinnosti 4. července téhož roku. Novela obsahovala transpozici ustanovení uvedených směrnic, která souvisejí s předmětem energetického zákona. Část směrnice 2006/32/ES byla implementována v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Na základě transpozice směrnic 2003/54/ES a 2003/55/ES obsahuje energetický zákon mj. také ustanovení o oddělení provozovatelů sítí jak v elektroenergetice, tak v plynárenství. Tato ustanovení jsou v souladu s doposud platnými směrnicemi EU

 

Cíle novely:

a)implementace závazků vyplývajících ze směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem, a adaptace příslušných ustanovení energetického zákona na přímo aplikovatelnou komunitární právní úpravu, danou zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinoua o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES,


b)adaptace energetického zákona a regulačního rámce vytvářeného Energetickým regulačním úřadem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů, a vytvoření rámce spolupráce Energetického regulačního úřadu s nově zřizovanou Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů,


c)v minimálním rozsahu rovněž upřesnění a dodatečná úprava stávajícího znění energetického zákona s cílem efektivní regulace a minimalizace výkladových obtíží.

 

Základními cíli směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES a 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES jsou především:
- účinné oddělení provozovatelů přenosových a přepravních soustav od činností výroby a obchodu s elektřinou a zemním plynem,
- právní a funkční oddělení provozovatelů zásobníků plynu,
- posílení a sjednocení pravomocí regulačních orgánů členských států,
- ochrana spotřebitelů v elektroenergetice a plynárenství.

 

Odkaz na sněmovní tisk č. 232