Více času na podstatné

Novela směrnice EPBD o energetické náročnosti budov 2010/31/EU

20.05.2011 12:35

Evropská komise a Rada přijaly v květnu 2010 novelu směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov, která je známá pod zkratkou EPBD II nebo novela EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Pro členské země EU z toho plyne povinnost implementovat nové požadavky do svých národních předpisů.

V současné době fungují pracovní skupiny, které se podílejí na přípravě novel příslušné české legislativy tak, aby byla splněna povinnost implementovat včas novelizovanou EPBD. Snahou je, aby pracovní skupiny našly konsenzus a sjednotily své výsledkya doporučení a vytvořily tak společný návrh, který bude tvořit základ pro novelu vyhlášky 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, včetně potřebných úprav souvisejících dokumentů, zejména zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Evropská směrnice kromě jiného obsahuje několik významných dat, která jsou pro členské státy závazná. Mezi nejdůležitější patří povinnost implementace směrnice, tedy povinnost přijmout a zveřejnit upravené příslušné právní a správní předpisy do 9. července 2012. Na tomto nelehkém úkolu se v současnosti pracuje na odborné technické úrovni právě v rámci zmíněných pracovních skupin. Časově náročný bude pak zejména schvalovací proces novely zákona 406/2000 Sb.

Dalšími klíčovými termíny jsou povinnost výstavby tzv. budov s téměř nulovou spotřebou energie od 31. 12. 2018 v případě budov užívaných a vlastněných orgány veřejné moci, respektive 31. 12. 2020 v případě ostatních budov. Na přípravě konkrétní defi nice budovy s téměř nulovou
spotřebou energie se pracuje v rámci příslušných pracovních skupin. Jisté je, že kromě velmi nízké energetické náročnosti budovy (tedy nejen nízké
potřeby tepla na vytápění) bude nutné značnou mírou využívat obnovitelné zdroje energie a tím minimalizovat spotřebu primární energie. Jisté také
je, že skokový přechod na téměř nulové novostavby v letech 2018 resp. 2020 by znamenal obrovský šok pro celý stavební trh, a proto se připravuje takové řešení, které bude v jednom nebo několika postupných menších krocích na téměř nulové budovy stavebníky připravovat.

Kromě tohoto termínu směrnice zavádí také tzv. nákladově optimální úroveň. Minimální požadavky na energetickou náročnost budov a prvky budovy se mají tedy kontrolovat také z hlediska ekonomického. Podklady pro výpočet nákladově optimální úrovně, tzv. srovnávací metodický rámec, stanoví Evropská komise do 30. 6. 2011. Členské státy pak mají povinnost do 30. 6. 2012 předložit příslušné výsledky výpočtů. V České republice bude toto v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kromě povinné implementace novely EPBD je nutné při přípravě nové verze vyhlášky o energetické náročnosti budov odstranit nedostatky, které
byly zjištěny během již několikaleté praxe se zpracováváním průkazů energetické náročnosti budov. Tím je především fi xní stanovení hodnot referenčních energetických náročností, pomocí kterých se budova zařadí do příslušné třídy A až G podle typu budovy. Tento systém je značně nespravedlivý. Nově se bude referenční hodnota počítat pro každou konkrétní budovu samostatně pomocí defi novaných standardizovaných
referenčních vstupních hodnot. Zároveň budou zrušeny jednotlivé třídy a bude zavedena plynuláhodnotící barevná škála. S tím souvisí i významná
změna vzhledu grafi cké části průkazu.

Dále bude předefi nována povinnost zpracování průkazů. Nově bude nutné nechat průkaz zpracovat i při prodeji a pronájmu budov. V případě veřejných budov se pro zpracování a vyvěšení průkazu na viditelném místě stává limitní hodnotou 500 m2 podlahové plochy. Od 9. 7. 2015 bude tato hodnota dále snížena na 250 m2. Další změny, vyvolané novelou EPBD, se týkají i kontrol kotlů a klimatizací.

 

Zdroj: magazín Zprávy ze SEVEn (autor: Petr Zahradník)

 

Obsah aktuálního čísla 1/2011 magazínu "Zprávy ze SEVEn":

- novela směrnice EPBD o energetické náročnosti budov 2010/31/EU
- ověření údajů na energetických štítkách
- nové štítkování domácích elektrospotřebičů
- úspory energie v IT
- konference Energy Efficiency Business Week, 2010
- zelené veřejné zakázky
- zateplení bytových domů v Makedonii
- výzkum veřejného osvětlení v ČR a Manuál veřejného osvětlení
- energeticky úsporné osvětlování v domácnostech
- podpora EPC v České republice
- soutěž o nejlepšího připravovatele projektů řešených metodou EPC

 

Aktuální číslo Zpráv ze SEVEn je k dispozici ke stažení zde.