Více času na podstatné

Novela trestního zákona se týká také i životního prostředí

02.12.2011 07:51

Od 1. prosince 2011 je účinná novela trestního zákona č. 330/2011 Sb. Novela se dotkla i paragrafů týkající se trestních činů proti životnímu prostředí a to konkrétně:

1) poškození a ohrožení životního prostředí

2) poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti

3) poškození vodního zdroje

4) neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu

5) neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami

6) neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti

7) poškození chráněných částí přírody

 

Dále citujeme aktuální znění trestního zákona - HLAVA VIII TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ:

 

§ 293 - Poškození a ohrožení životního prostředí

 

        (1)  Kdo v rozporu s jiným právním předpisem úmyslně poškodí nebo ohrozí půdu, vodu, ovzduší nebo jinou složku životního prostředí, a to ve větším rozsahu nebo na větším území, nebo takovým způsobem, že tím může způsobit těžkou újmu na zdraví nebo smrt nebo je-li k odstranění následků takového jednání třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu, nebo

        kdo úmyslně takové poškození nebo ohrožení složky životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,

 

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

 

        (2)  Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

 

a)   spáchá-li čin uvedený v odstavci  1 opětovně,

b)   spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,

c)   způsobí-li takovým činem trvalé nebo dlouhodobé poškození složky životního prostředí,

d)   je-li k odstranění následků takového činu třeba vynaložit náklady ve velkém rozsahu, nebo

e)   spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

 

        (3)  Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

 

§ 294 - Poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti

 

        (1)  Kdo v rozporu s jiným právním předpisem z hrubé nedbalosti poškodí nebo ohrozí půdu, vodu, ovzduší nebo jinou složku životního prostředí, a to ve větším rozsahu nebo na větším území, nebo takovým způsobem, že tím může způsobit těžkou újmu na zdraví nebo smrt anebo je-li k odstranění následků takového jednání třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu, nebo

        kdo z hrubé nedbalosti takové poškození nebo ohrožení složky životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,

 

bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo zákazem činnosti.

 

        (2)  Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

 

a)   spáchá-li čin uvedený v odstavci  1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,

b)   způsobí-li takovým činem trvalé nebo dlouhodobé poškození složky životního prostředí, nebo

c)   je-li k odstranění následků takového činu třeba vynaložit náklady ve velkém rozsahu.

 

§ 294a - Poškození vodního zdroje

 

        Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, způsobí poškození vodního zdroje, u něhož je stanoveno ochranné pásmo, tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod pro zvláštní ochranu vodního zdroje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

 

§ 295 - Poškození lesa

 

        (1)  Kdo, byť i z nedbalosti, těžbou lesních porostů nebo jinou činností provedenou v rozporu s jiným právním předpisem způsobí, byť i připojením k již existující holině, vznik holé seče nebo způsobí závažné poškození lesa na celkové větší ploše lesa nebo proředí lesní porost pod hranici zakmenění stanovené jiným právním předpisem na celkové větší ploše lesa, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

 

        (2)  Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

 

a)   spáchá-li čin uvedený v odstavci  1 opětovně, nebo

b)   vznikne-li těžbou nebo jinou činností uvedenou v odstavci  1 holá seč nebo proředění na celkové značné ploše lesa.

 

§ 296 - Společné ustanovení

 

        (1)  Větším územím podle § 293 a 294 se rozumí území o rozloze nejméně tři hektary a v případě povrchových vod ve vodních útvarech, s výjimkou vodních toků, nejméně jeden hektar vodní plochy a u vodního toku nejméně dva kilometry jeho délky; jednotlivá zasažená území a délky vodního toku se sčítají.

 

        (2)  Celkovou větší plochou lesa podle § 295 se rozumí plocha větší než jeden a půl hektaru a celkovou značnou plochou lesa se rozumí plocha větší než tři hektary.

 

        (3)  Poškozením nebo ohrožením půdy, vody, ovzduší nebo jiné složky životního prostředí se rozumí i provozování zařízení, ve kterém je prováděna nebezpečná činnost nebo v němž se skladují nebo používají nebezpečné látky či směsi, bez povolení podle jiného právního předpisu.

 

§ 297 - Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek

 

        (1)  Kdo v rozporu s mezinárodní smlouvou, byť i z nedbalosti, vypustí nebo, ač je k tomu povinen, nezabrání vypuštění ropné, jedovaté kapalné nebo jiné obdobné znečišťující látky z lodi nebo jiného námořního plavidla, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

 

        (2)  Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci  1

 

a)   jako člen organizované skupiny, nebo

b)   opětovně.

 

        (3)  Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci  1

 

a)   těžkou újmu na zdraví,

b)   závažné a rozsáhlé poškození jakosti vody, živočišných nebo rostlinných druhů nebo jejich částí, nebo

c)    poškození životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady ve velkém rozsahu.

 

        (4)  Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci  1 smrt.

 

§ 298 - Neoprávněné nakládání s odpady

 

        (1)  Kdo, byť i z nedbalosti, poruší jiný právní předpis upravující nakládání s odpady tím, že přepraví odpad přes hranice státu bez oznámení nebo souhlasu příslušného orgánu veřejné moci, anebo v takovém oznámení nebo žádosti o souhlas nebo v připojených podkladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

 

        (2)  Kdo, byť i z nedbalosti, v rozporu s jiným právním předpisem ukládá odpady nebo je odkládá, přepravuje nebo jinak s nimi nakládá, a tím způsobí poškození nebo ohrožení životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

 

        (3)  Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

 

a)   spáchá-li čin uvedený v odstavci  1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

b)   získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo

c)    spáchá-li takový čin opětovně.

 

        (4)  Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

 

a)   získá-li činem uvedeným v odstavci  1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo

b)   týká-li se takový čin nebezpečného odpadu.

 

§ 298a - Neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu

 

        (1)  Kdo v rozporu s jiným právním předpisem v nikoli malém rozsahu vyrobí, doveze, vyveze, uvede na trh látku poškozující ozonovou vrstvu nebo s ní jinak nakládá, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

 

        (2)  Odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta bude pachatel potrestán,

 

a)   spáchá-li čin uvedený v odstavci  1 opětovně,

b)   spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo

c)   spáchá takový čin ve značném rozsahu.

 

§ 299 - Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami

 

        (1)  Kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, poškodí, odejme z přírody, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář chráněného druhu a spáchá takový čin na více než dvaceti pěti kusech živočichů, rostlin nebo exemplářů, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

 

        (2)  Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, poškodí, odejme z přírody, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří jedince silně nebo kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář druhu přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím.

 

        (3)  Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,

 

a)   spáchá-li čin uvedený v odstavci  1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

b)   spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo

c)   způsobí-li takovým činem dlouhodobé nebo nevratné poškození populace volně žijícího živočicha nebo planě rostoucí rostliny nebo místní populace nebo biotopu zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny.

 

        (4)  Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

 

a)   spáchá-li čin uvedený v odstavci  1 nebo 2 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,

b)   spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo

c)   způsobí-li takovým činem dlouhodobé nebo nevratné poškození místní populace nebo biotopu kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny.

 

§ 300- Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti

 

        Kdo z hrubé nedbalosti poruší jiný právní předpis tím, že usmrtí, zničí, poškodí, odejme z přírody, zpracovává, opakovaně doveze, vyveze nebo proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje nebo sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář chráněného druhu ve větším rozsahu než dvaceti pěti kusů nebo jedince kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář druhu přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

 

§ 301 - Poškození chráněných částí přírody

 

        Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, poruší jiný právní předpis tím, že poškodí nebo zničí památný strom, významný krajinný prvek, jeskyni, zvláště chráněné území, evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod pro ochranu takové části přírody, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.