Více času na podstatné

Novela vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

01.12.2009 10:14

V současné době připravuje Ministerstvo životního prostředí novelu vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Vyjma drobné změny vyvolané vyhláškou o nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, nebyla od okamžiku nabytí účinnosti tato vyhláška změněna.

 

Hlavní důvody pro změnu vyhlášky jsou tři. Za prvé je nutno reagovat na upozornění Evropské komise na nedostatečnou transpozici směrnice Rady č. 1999/31/ES o skládkách odpadů (a související Rozhodnutí Rady č. 2003/33/ES, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky). Dále je v souvislosti s připravovanou výzvou z Operačního programu Životní prostředí na projekty výstavby zařízení mechanicko-biologické úpravy odpadů (MBÚ) stanovit podmínky pro ukládání odpadů z těchto zařízení na skládky. V neposlední řadě jsou návrhem novely řešena ustanovení vyhlášky, která činí v praxi nejzásadnější problémy.

Aktuálně na ministerstvu probíhá vypořádávání připomínek a podnětů z vnějšího připomínkového řízení. Tento příspěvek tedy popisuje text návrhu novely vyhlášky, který byl předložen do vnějšího připomínkového řízení.

Podle výše uvedených důvodů novelizace můžeme rozdělit navržené změny do těchto tří okruhů:

 

1. Změny vedoucí k úplné transpozici směrnice o skládkách a souvisejícího rozhodnutí Rady.

- Definice inertního odpadu se rozšiřuje o odkaz na zákon o vodách a požadavek, aby ekotoxicita výluhu byla zanedbatelná.

- V souladu s požadavkem směrnice o skládkách na zaznamenávání přesného umístění nebezpečných odpadů na skládce je navržen systém zaznamenávání uložení nebezpečných odpadů v tělese skládky pomocí rastrových map, jejichž měřítko a samotný způsob záznamu bude součástí provozního řádu skládky schváleného příslušným krajským úřadem. V podstatě se jedná o obdobný způsob, jakým je v současné době prováděn záznam o uložení odpadu z azbestu.

- Další navržená změna se týká vzorkování odpadů. Současně platné znění vyhlášky nenaplňuje požadavek stanovený Rozhodnutím Rady 2003/33/ES týkající se nezávislosti vzorkujících osob a laboratoří provádějících analýzu vzorků. Podle návrhu je nezávislost odborně způsobilých fyzických osob spatřována ve splnění požadavku na dokladování odborné způsobilosti personálním certifikátem vydaným certifikačním orgánem akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17024 (Posuzování shody – všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob).

 

2. Stanovení podmínek pro přijetí odpadů z MBÚ na skládky:

- V první řadě je navržena samotná definice mechanicko-biologické úpravy odpadů, která je formulována tak, aby stanovila základní požadavky na vstupující odpady, možné způsoby využití a odstranění upravených odpadů a zároveň zahrnovala širokou škálu možných technologií MBÚ.

- Jako limitující parametr pro přijetí stabilizovaného odpadu z MBÚ na skládku (podskupiny S-OO3) je stanovena tzv. respirační aktivita – AT4, a to v maximální výši 10 mg O2/g sušiny odpadu. Respirační aktivita organismů je již nyní využívána ve vyhlášce č. 341/2008 Sb., o nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, jako způsob prokázání dostatečné míry stabilizace odpadu. Stejně jako v ostatních členských státech Evropského společenství je dalším limitujícím faktorem výhřevnost odpadu, která nesmí být vyšší než 8000 kJ/kg.

 

3. Změny vyplývající z požadavků praxe:

- Návrhem novely se ruší podskupina skládky S-OO2, kam lze spolu s odpady kategorie ostatní s nízkým podílem biologicky rozložitelné složky ukládat i těžce definovatelné nereaktivní nebezpečné opady. Tento typ podskupiny skládky by měl po vypršení odkladného účinku dvou let přejít do režimu skládek podskupiny S-OO1, které mají stejnou úroveň zabezpečení a, vyjma limitů stanovených v příloze č. 2, stejné podmínky pro ukládání odpadů. Nebezpečné odpady by bylo možno dále ukládat pouze na skládky typu S-NO, nebo-li skládky určené pro nebezpečné odpady.

- Dále je navržena specifikace stavebních a demoličních odpadů, které je možno využívat na povrchu terénu. Jedná se o vytěžené zeminy a hlušiny a upravené odpady v podobě recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu. Recyklát je definován jako materiálový výstup ze zařízení k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní odpad, spočívající ve změně granulometrie a jeho roztřídění na velikostní frakce v zařízeních k tomu určených (recyklačních linkách), který může být uváděn na trh jako výrobek v souladu s jinými právními předpisy nebo využit jako upravený odpad v souladu s touto vyhláškou. I tyto odpady (vyjma výrobků – recyklátů) musí nadále splňovat podmínky stanovené v příloze č. 10 a č. 11 této vyhlášky.

- V rámci podmínek pro využívání odpadů na povrchu terénu je navržena další změna, která s sebou přináší povinnost hodnotit obsah organických škodlivin (podle tabulky č. 10.1 přílohy č. 10) v takto využívaných odpadech v celém jejich profilu a nikoli pouze do jednoho metru, jak je tomu nyní. Omezení testování obsahu organických škodlivin pouze na jeden metr s sebou v praxi logicky přináší nekontrolovatelnost této povinnosti, kdy podle referencí České inspekce životního prostředí se nelze často domoci informace, kdy se skutečně jedná o poslední návoz odpadů, resp. je navezena poslední jednometrová vrstva, a realizátor terénních úprav by tedy měl inspekci doložit výsledky testů. Dalším častým nežádoucím efektem je využívání „horších“ odpadů do nižších vrstev a ponechání si odpadů s nižší úrovní kontaminace do horní sledované jednometrové vrstvy. Ačkoli musí být v současné době v celém profilu hodnocena ekotoxicita využívaných odpadů (podle tabulky č. 10.2 přílohy č. 10 vyhlášky), nelze uvažovat tak, že testy na živých organismech mohou vždy nahradit stanovení organických škodlivin v sušině odpadu.

- Dlouho očekávanou a potřebnou změnou je návrh na změnu vyjádření objemu odpadů, které je možno bez zpoplatnění použít na skládce jako technologické zabezpečení. Současné vyjádření v % objemových se návrhem mění na % hmotností. Jelikož neexistuje oficiální přepočet z hmotnosti odpadů používaných jako technologický materiál na jejich objem, provádějí tento přepočet sami provozovatelé skládek, což vede ke zkreslujícím údajům, často ve prospěch úniku z povinnosti platit poplatek za uložení odpadu na skládku.  S ohledem na vysokou měrnou hmotnost odpadů využívaných jako technologický materiál se navrhuje navýšení hodnoty 25 % na 30 %, aby nedošlo k zásadnímu snížení skutečného objemu těchto „nezpoplatněných“ odpadů přijatých za účelem zabezpečení skládky.

- Další navržená změna se týká konkretizace podmínek, za jakých lze uložit využitelné vytříděné složky komunálních odpadů na skládku. Pokud není využití těchto vytříděných odpadů technicky a ekonomicky možné, musí být tato skutečnost jednak doložena původcem nebo oprávněnou osobou a provozovatel skládky musí o uložení využitelné složky komunálního odpadu na skládku neprodleně informovat příslušný krajský úřad a Českou inspekci životního prostředí. Důvodem tohoto ustanovení je zejména konkretizace nevymahatelných ustanovení § 11 zákona o odpadech, které se váží k přednostnímu využívání odpadů.

Popsané změny, které s sebou přináší návrh novely vyhlášky č. 294/2005 Sb., jsou těmi nejvýznamnějšími. V textu vyhlášky je dále navrženo několik dalších dílčích úprav, které mají většinou charakter oprav. Jelikož v době tvorby tohoto příspěvku nebyly ještě vypořádány všechny připomínky předložené v rámci vnějšího připomínkového řízení, lze očekávat, že předložený materiál ještě dozná, před tím než bude jako návrh Ministerstva životního prostředí předložen legislativní komisi vlády, určitých změn.

 

Ing. Jana Střihavková

Ministerstvo životního prostředí

E-mail: jana.strihavkova@mzp.cz