Více času na podstatné

Novela z. o hospodaření energií

12.02.2010 08:35

 

Stav projednávání ke dni: 12. února 2010

 

Hlavní principy navrhované právní úpravy:

 

Předložený návrh zákona navrhuje změnit proceduru přijímání a vyhodnocování naplňování Státní energetické koncepce (stanovenou zákonem o hospodaření energií) tak, že

a) Státní energetická koncepce a její změny budou schvalovány na návrh vlády Poslaneckou sněmovnou a

b) o naplňování Státní energetické koncepce bude vláda předkládat nejméně jedenkrát za 3 roky zprávy Poslanecké sněmovně.

Důvodem pro posílení rozhodovacích a kontrolních pravomocí Poslanecké sněmovny je mimořádná závažnost energetické politiky pro bezpečnost státu i pro blahobyt obyvatel, jakož i časový horizont koncepce, který několikanásobně překračuje délku jednoho volebního období Poslanecké sněmovny, potažmo vlády.

I nadále však budou obsah Státní energetické koncepce zcela předurčovat orgány výkonné moci (Ministerstvo průmyslu a obchodu, vláda). Poslanecká sněmovna bude moci předloženou koncepci jen schválit, nebo neschválit, nebude ji však moci z vlastního podnětu měnit. K jejím změnám bude Poslanecká sněmovna oprávněna opět jen po zpracování návrhů změn Ministerstvem průmyslu a obchodu a po jejich předložení vládou.

Ingerence Poslanecké sněmovny tak přinese větší legitimitu strategického rozhodování v oblasti energetické politiky a umožní transparentní veřejnou diskusi, v níž budou slyšeny všechny důležité názorové a zájmové pozice ve společnosti. Takovou úroveň veřejné diskuse může zajistit jen veřejné projednání věci v Poslanecké sněmovně a na ně přirozeným způsobem navazující veřejná diskuse v médiích a v různých segmentech občanské společnosti. Projednání věci v Poslanecké sněmovně upozorní též občanskou společnost na důležitost koncepce energetické politiky, zvýší informovanost o tvorbě koncepce a vytvoří příznivé předpoklady pro veřejnou diskusi.

Stejné funkce má plnit i projednávání zprávy vlády o naplňování Státní energetické koncepce jednou za tři roky v Poslanecké sněmovně. Veřejné projednání této závažné věci umožní kontrolu vlády a vládních úřadů jak ze strany Poslanecké sněmovny (podle čl. 68 odst. 1 Ústavy je vláda odpovědna Poslanecké sněmovně), tak ze strany veřejnosti, jíž se právě veřejnou diskusí v Poslanecké sněmovně dostane potřebných informací i argumentů.

Návrh zákona chce dále zvýraznit a zpřesnit případy, kdy se ke Státní energetické koncepci povinně přihlíží. Proto se navrhuje, aby pravidlo obsažené ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 195/2007 Sb., podle něhož stanoviska k politice územního rozvoje a k územně plánovací dokumentaci vycházejí z požadavků Státní energetické koncepce a z požadavků územní energetické koncepce, bylo promítnuto přímo do zákona o hospodaření energií, a to do ustanovení upravujícího ochranu zvláštních zájmů (§ 13 odst. 3). Dále se navrhuje výslovně zdůraznit v § 33 stavebního zákona, že Ministerstvo pro místní rozvoj pořizuje návrh politiky územního rozvoje též na základě Státní energetické koncepce. A konečně se navrhuje opravit znění přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší tak, aby bylo zřejmé, že Národní program ke snížení emisí obsahuje vztah ke Státní energetické koncepci (nikoli “politice”).