Více času na podstatné

Novela - zákon o odpadech

14.05.2010 10:41

Historie tisku:

 

 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Skupina poslanců (Václav Mencl, Robin Böhnisch, Vladimír Dlouhý, Vlastimil Aubrecht) předložila sněmovně návrh zákona 26. 1. 2010.
  Zástupce navrhovatele: Mencl V. a další.

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1031/0 dne 27. 1. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 1. 2010.
  Vláda zaslala stanovisko 23. 2. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 2. 2010 jako tisk 1031/1 (souhlas).
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 2. 2010 (usnesení č. 480). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

  • 1. Čtení
   Návrh byl projednán v obecné rozpravě 19. 3. 2010 na 75. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1652).

   Návrh byl projednán v podrobné rozpravě 19. 3. 2010 na 75. schůzi.
   Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 363, usnesení č. 1652).

 • Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.
 • SENÁT
 • Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 3. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 245/0.
  Organizační výbor dne 31. 3. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ivo Bárek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek).

  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 4. 2010 a přijal usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako tisk 245/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 4. 2010 a přijal usnesení č. 306, které bylo rozdáno jako tisk 245/2 (schvaluje).

  Návrh projednán dne 21. 4. 2010 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 453).

 • PREZIDENT
 • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal 13. 5. 2010.

 

 

Účel novely:

 

Účelem předkládaného návrhu novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zejména potřeba neprodleně reagovat na několik řízení o porušení Smlouvy o založení Evropských společenství, která jsou vedena proti České republice Evropskou komisí. Konkrétně se jedná o následující řízení:

o řízení č. 2006/2478 vedené proti ČR z důvodu nesprávné transpozice směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů, v platném znění, které se v současné době nachází ve fázi odůvodněného stanoviska a hrozí podání žaloby proti ČR u Evropského soudního dvora,

o řízení č. 2008/0145, jehož předmětem je neprovedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/103/ES, kterou se mění směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění baterií a akumulátorů na trh, které se v současné době nachází ve fázi formálního upozornění,

o řízení č. 2009/2265, jehož předmětem je namítané nesprávné provedení směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, které se v současné době nachází ve fázi formálního upozornění.

Dalším důvodem je nutnost provést transpozici požadavků vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic – tzv. rámcová směrnice o odpadech (dále i „směrnice č. 98/2008“, „rámcová směrnice o odpadech“ nebo „směrnice“). Dne 22. listopadu 2008 byla publikována v Úředním věstníku EU a do 12. prosince 2010 mají členské státy převzít její požadavky do vnitrostátních právních řádů. Nová směrnice nahrazuje několik platných právních předpisů Evropských společenství v oblasti nakládání s odpady, konkrétně směrnici Rady 75/439/EHS ze dne 16. června 1975 o nakládání s odpadními oleji, v platném znění, směrnici Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech, v platném znění a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech, v platném znění.

Základním věcným cílem navrhovaného zákona je stanovení hierarchie způsobů nakládání s odpady (předcházení vzniku, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití včetně energetického, odstranění) a podmínek, kdy je možno se od hierarchie v konkrétních případech odchýlit. 

Změny některých definic reagují na potřebu zajištění souladu s definicemi rámcové směrnice. Jde zejména o úpravu pojmů odstraňování a využívání odpadů a o definování zcela nových pojmů opětovné využití, příprava k opětovnému využití a zpracování odpadů. Pokud jde o klíčovou definici odpadu, návrh zákona stanoví (opět v souladu s novým řešením podle rámcové směrnice) podmínky, za kterých není nutné považovat věc za odpad, nýbrž za vedlejší produkt a kritéria, za kterých je možné uznat, že odpad se stal výrobkem.

V souvislosti se snahou zajistit splnění recyklačních cílů daných evropskými předpisy se výslovně rozšiřuje stávající možnost obce stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém nakládání s komunálními odpady i na biologicky rozložitelnou složku komunálního odpadu.

V návaznosti na požadavek směrnice se zavádí povinnost zpracovat programy předcházení vzniku odpadů, které budou obsahovat konkrétní opatření a cíle k předcházení vzniku odpadů. Programy budou součástí plánů odpadového hospodářství.

Ustanovení upravující skládkování odpadů se mění tak, aby bylo dosaženo plné slučitelnosti se směrnicí 1999/31/ES. Provoz skládky se rozděluje na tři fáze a v souladu s požadavky směrnice bude krajský úřad, který vydal souhlas k provozu skládky, nově provádět kontrolu skládky před zahájením ukládání odpadů a udělovat souhlas s jejím uzavřením. Provozovatel skládky bude mít povinnost finančně zajistit první fázi provozu skládky ještě před zahájením jejího provozu.

V reakci na připomínky, které Komise Evropských společenství vznesla v rámci řízení proti České republice z důvodu neslučitelnosti české právní úpravy se směrnicemi 2008/103/ES a 2000/53/ES se specifikuje povinnost zajistit stažení určitých baterií a akumulátorů z trhu a doplňují se některé povinnosti výrobců a akreditovaných zástupců při využití odpadů z vybraných autovraků.

 

Dopady na podnikatelský sektor


Nová povinnost vydávat souhlas s ukončením provozu skládky bude znamenat zanedbatelný dopad na provozovatele skládky, neboť se bude jednat o vyplnění formuláře k udělení souhlasu s uzavřením skládky, což není časově příliš náročné. Průměrné náklady na vyplnění jednoho formuláře se pohybují zhruba okolo 1 tis. Kč.
Provozovatel skládky odpadů bude nově povinen před zahájením první fáze provozu skládky nebo její části vytvořit finanční zajištění pro případ havárie skládky. V případě sjednání pojistné smlouvy budou finančním nákladem pro provozovatele skládky pravidelné platby, jejichž výše bude stanovena pojišťovnou. Hlavním přínosem bude zajištění odpovídající prostředků na pokrytí případných škod způsobených havárií.
Pro zajištění souladu se směrnicí 1999/31/ES je stanoveno, aby odpadový hospodář měl odpovědnost za nakládání s odpady na všech skládkách. Počet skládek, na které navrhované ustanovení bude mít dopad je 197. Náklady, které budou muset vynaložit všechny dotčené skládky S – IO a S – OO1 a S – OO2 budou nejvýše 30 mil. Kč/rok.
Výrobci a distributoři mají zakázáno uvádět na trh přenosné baterie a akumulátory s obsahem kadmia vyšším než 0,002 hmotnostních %. V případě, že byly tyto baterie nebo akumulátory uvedeny na trh v období mezi počátkem platnosti směrnice 2006/66/ES a novelou zákona o odpadech č. 297/2009 Sb. upravující nakládání s bateriemi (tzn. období mezi 27. 9. 2008 a 19. 9. 2009), musí být staženy z oběhu. Z provedených konzultací však vyplynulo, že podíl těchto baterií a akumulátorů je na trhu nízký, a proto tento novelizační bod nebude mít významné dopady na podnikatelský sektor. Zároveň se snižuje administrativní zátěž pro dovozce přenosných kadmiových baterií a akumulátorů a v případě, že tyto baterie nebo akumulátory byly uvedeny na trh v Evropských společenstvích před 27. 9. 2008. Tito dovozci nebudou muset dokládat celním úřadům technickou dokumentaci prokazující splnění limitů týkajících se obsahu kadmia, pouze budou prokazovat skutečnost, že dané baterie nebo akumulátory byly uvedeny na trh v Evropských společenstvích před 27. zářím 2008.
Výrobci a akreditovaní zástupci vybraných vozidel budou dle navržených změn muset zpracovatelům autovraků poskytovat podrobnější informace o jimi vyrobených vozidlech. Zejména informace o demontáží, skladování apod. Dále budou povinni informovat potenciální kupující o projektech vozidel a jejich součástech s ohledem na možnost jejich využití a recyklace, o zpracování vybraných autovraků způsobem šetrným k životnímu prostředí, zejména o odčerpání všech kapalin a postupech pro demontáž atd. Tyto informace budou předávány formou příruček či brožur, nebo prostřednictvím webových stránek. V případě poskytování informací formou příruček by tento novelizační bod znamenal pro výrobce vozidel jednorázové náklady na tisk brožur v rozmezí od 300 tis. – 6 mil. Kč v závislosti na počtu vyrobených vozidel za rok. Tyto náklady však výrobce nebude muset vynaložit v případě využití webových stránek.
Změnou oproti současnému stavu bude i rozšíření seznamu nebezpečných vlastností odpadů v příloze č. 2 zákona o další kód nebezpečných vlastností odpadů (H13 - senzibilita). Finanční zátěž pro podnikatelské prostředí, která vyplývá z této novelizační změny, nelze v současné době konkrétně vyhodnotit, neboť prozatím nejsou konkretizovány metody, kterými by byla tato nová vlastnost H13 stanovena (budou konkretizovány Komisí Evropských společenství), a tudíž ani cena za případnou analýzu.

 

Dopady na veřejnou správu a samosprávu


Návrhem novely zákona je nově zdůrazněna možnost pro obce zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat biologický odpad rostlinného původu. Náklady obcí na zavedení systému třídění a svozu biologicky rozložitelného odpadu však nelze odhadnout, neboť jsou závislé na mnoha faktorech. Teoreticky lze předpokládat úspory v řádu cca 700 – 1 700 Kč/t biologicky rozložitelného odpadu při zavedení systému jeho třídění v porovnání s ukládáním odpadů na skládku, avšak zároveň dojde ke zvýšení nákladů za svoz odpadů (biologicky rozložitelný odpad + komunální odpad).
Návrhem novely zákona je provoz skládky rozdělen na tři fáze, přičemž každá bude provozována na základě schváleného provozního řádu. Dále budou krajské úřady povinny provádět místní šetření k zahájení provozu skládky a zároveň k ukončení provozu skládky, na jehož základě budou krajské úřady vydávat souhlas s ukončení provozu skládky. Tyto požadavky vycházejí přímo z čl. 8 písm. c) směrnice 1999/31/ES. Tyto změny si vyžádají zvýšení personální kapacity o 0,20 úvazku na 1 krajský úřad/rok, což představuje každoroční náklady 126 tis. Kč/krajský úřad, tzn. 1 765 tis. Kč/ČR.
Návrhem novely je stanoveno resp. rámcová směrnice vyžaduje zpracování programů předcházení vzniku odpadů, které budou obsahovat konkrétní opatření a cíle k předcházení vzniku odpadů. Programy budou zahrnuty v Plánu odpadového hospodářství České republiky prostřednictvím cílů (bude se jednat pouze rozšíření současného Plánu odpadového hospodářství ČR). Lze předpokládat navýšení nákladů o cca 5 % oproti současně vynakládaným nákladům na zpracování Plánu odpadového hospodářství ČR. Náklady, které bude Ministerstvo životního muset vynaložit je možno odhadnout v rozmezí 700 – 800 tis. Kč.
Na základě rozšíření seznamu nebezpečných vlastností odpadů v příloze č. 2 zákona o další kód nebezpečných vlastností odpadů (H13 - senzibilita) lze předpokládat mírné zvýšení administrativní zátěže pro Ministerstvo zdravotnictví, neboť bude nuceno vydávat nová rozhodnutí pověřené osobě s pověřením k hodnocení nebezpečné vlastnosti H13. Dle provedených konzultací lze však konstatovat, že dopady budou minimální a činnost bude zvládnuta v rámci současných personálních kapacit.
 

Účinnost zákona:

 

 

Zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.