Více času na podstatné

Novela zákona o odpadech v platnosti už zítra!

17.02.2011 09:09

V částce 11/2011 vyšla novela pod číslem 31/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona o odpadech vstoupí v platnost již zítra tj. 18.2.2011.

 

Text novely:

 

ZÁKON
ze dne 27. ledna 2011,
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl. I

 

        Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb. a zákona č. 154/2010 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

        2.  V § 3 odst.  8 se za slovo „Ministerstvo“ vkládají slova „životního prostředí“.

        3.  V § 21 odst.  1 písm.  f) se za slovo „zaměstnance“ vkládá slovo „provozovatele“.

        4.  V § 37a odst.  2 se slova „v rozsahu požadovaném těmito zařízeními příslušné“ nahrazují slovy „na jejich vyžádání přiměřené“ a na konci textu se doplňují slova „ ; obchodní tajemství a průmyslové vlastnictví těchto výrobců tím není dotčeno“.

        5.  V § 37a odst.  5 písmeno a) zní:

       „a) ke splnění povinností stanovených v odstavci  1 písm.  c) a odstavci  3 zajistit přiměřeně dostupnou síť sběrných míst vybraných autovraků a jejich částí,“.

        6.  V § 37a odst.  6 se slovo „musí“ nahrazuje slovem „uzavře“ a slovo „uzavřít“ se zrušuje.

 

Čl. II
Účinnost

 

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. (doplněno redakcí: 18.2.2011)