Více času na podstatné

Novela zákona o odpadech v připomínkovém řízení

07.03.2011 13:57

Ministerstvo životního prostředí předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon byl zpracován na základě usnesení vlády č. 419 ze dne 31. května 2010 (usnesením byl schválen materiál „Informace o návrhu opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice eliminací nadbytečných požadavků environmentální legislativy“), kterým bylo Ministerstvu životního prostředí uloženo provést určité legislativní změny, kterými dojde ke snížení administrativní zátěže podnikatelů.

Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je odstranit nebo zmírnit některé požadavky převážně administrativního charakteru, které jsou podle platné právní úpravy kladeny na subjekty nakládající s odpadem a které byly shledány jako ne zcela nutné, a to při zachování dostatečné ochrany životního prostředí.

Kromě podnětů vycházejících z výše uvedeného usnesení vlády novela obsahuje i další úpravy, jejichž účelem je snížení administrativní zátěže podnikatelů, a úpravy některých ustanovení, které byly změněny nebo doplněny tzv. euronovelou z. o odpadech (z. č. 154/2010 Sb.) a u nichž se ukázalo, že v praxi způsobují nejasnosti.

V návaznosti na navrhované změny budou zpracovány i novely některých vyhlášek, konkrétně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb., a vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.

 

Dokumenty ke stažení a podrobnosti ZDE