Více času na podstatné

Novela zákona o odpadech vyšla ve sbírce, platná bude od října

07.09.2015 15:40

NOVINKA VE SBÍRCE Další novela zákona o odpadech, kterou podepsal prezident na konci srpna, vychází ve Sbírce zákonů pod číslem 223/2015 Sb. Novela bude platná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, tedy prvního října 2015.

Novela zákona o odpadech je zejména reakcí na infringementové řízení, které je s ČR vedeno ze strany Evropské komise k nesprávné transpozici směrnice o odpadech a to v oblasti působnosti zákona, definic, hierarchie nakládání s odpady, obsahu plánů odpadového hospodářství a vymezení jednotlivých způsobů využívání a odstraňování odpadů v přílohách č. 3, 4 a 12. Zákonem je dále zajišťována implementace předpisů EU v oblasti odpadních baterií a akumulátorů, recyklace lodí a přepravě odpadů.

Novela ruší vyjmutí z působnosti zákona pro sedimenty vytěžené z vodních nádrží a koryt vodních toků a pro odpady drahých kovů. Dále se zákon o odpadech již nebude vztahovat pouze na takové nakládání s odpadními vodami, které bude upraveno jinými právní předpisy (viz vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích). Zpětný odběr se nově nebude vztahovat na minerální oleje. Mimo jiné se mění i ohlašování nebezpečných odpadů.

Novela také reaguje rovněž na podněty z tzv. ekoauditu a to ve vztahu k elektronizaci přepravy nebezpečných odpadů a některých evidenčních povinností. Zákon má též zajistit převod statistického zjišťování týkajícího se údajů o poplatcích za ukládání odpadů na skládky, které je v gesci Ministerstva životního prostředí, z působnosti zákona o státní statistické službě do působnosti zákona o odpadech.

Formou pozměňovacího návrhu v poslanecké sněmovně do zákona prošla i zcela nová úprava zavádějící kolektivní systémy v oblasti zpětného odběru pneumatik. Do novely ji prosadil sněmovní výbor pro životní prostředí. Navrhovaná úprava má umožnit zejména splnit povinnost na dosažení nejméně 35% úrovně zpětného odběru pneumatik, kterou stanovuje zákon o odpadech už od roku 2014.

Další schválené pozměňovací změny se týkají označování nebezpečných vlastoností odpadů (nově "HP"), ke způsobu a rozsahu označování NO by mělo ministertvo vydat prováděcí předpis. Dále další schválený pozměňovací návrh by měl řešit nedostatečnou právní úpravu podmínek předávání odpadů mezi provozovatelem čistírny odpadních vod a dalšími subjekty, a zároveň zachovává možnost, aby úpravu kalů prováděl subjekt, odlišný od provozovatele čistírny odpadních vod.

S výjimkou některých paragrafů, u nichž je účinnost odložena na pozdější termín, nabývá novela účinnosti 1. října 2015.

 

Novela obsahuje zejména:

 • Úpravu působnosti zákona o odpadech v § 2 – ruší se vyjmutí z působnosti zákona pro sedimenty vytěžené z vodních nádrží a koryt vodních toků (včetně zrušení přílohy č. 9 zákona) a pro odpady drahých kovů.  Zákon o odpadech se nově nebude vztahovat pouze na takové nakládání s odpadními vodami, které bude upraveno jinými právní předpisy (vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích).
 • Změny v základních definicích – např. nové definice pojmu tříděný sběr či předcházení vzniku odpadů, definice nakládání s odpady bude doplněna o činnost obchodování s odpady, upřesnění § 9a Hierarchie nakládání s odpady a další.
 • Upřesnění způsobů využívání a odstraňování odpadů v přílohách č. 3, 4 a 12 zákona o odpadech.
 • Ruší se příloha č. 2 zákona o odpadech z důvodu nahrazení přímo použitelným nařízením komise (EU) o nebezpečných vlastnostech odpadů (č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014). Změny v oblasti hodnocení nebezpečných odpadů.
 • Vypuštění minerálních olejů z § 38 – na minerální oleje se již nebude vztahovat povinnost zpětného odběru.
 • Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů – zcela nové znění § 40, které by mělo být v praxi lépe realizovatelné a nebude znamenat takovou administrativní zátěž, jako původní znění schválené v tzv. ekoauditové novele zákona.
 • Upřesnění znění zákona v oblasti evidence a ohlašování § 39 – např. co se týče identifikačních čísel zařízení.
 • Úpravy v oblasti baterií a akumulátorů - adaptace na nařízení Komise (EU) z roku 2012 a vypuštění výjimky knoflíkových článků a přenosných baterií a akumulátorů pro bezšňůrové elektrické nástroje.
 • Stanovení formy bezhotovostních plateb při výkupu kovů § 18  - nyní pouze „převodem peněžních prostředků prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu“.
 • Zcela nový paragraf týkající se recyklace lodí (§ 37u)
 • Nová úprava týkající se nakládání se sedimenty vytěženými z koryt vodních toků a nádrží  (§ 37t).
 • Zcela nová úprava zpětného odběru pneumatik § 38a a násl. – stanoveny podmínky pro kolektivní systémy plnění povinností. Provozovatelem takového systému může být pouze akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, kterým bylo MŽP vydáno oprávnění k provozování kolektivního systému.
 • Program předcházení vzniku odpadů (§ 41a) a úpravy v obsahu plánů odpadového hospodářství.

 

Účinnost:

Účinnosti nabývá novela již 1. října 2015. Výjimkou jsou konkrétně v novele vyjmenované body, které nabývají účinnosti až k pozdějším termínům: 

k 1. lednu 2016 - některé body novely týkající se oblasti hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a některých změn v § 39 a dále § 40 týkající se ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

k 1. březnu 2016 – body 31, 32 a 33 týkající se nakládání s kaly

k 1. lednu 2017 – bod 27 (§ 31a odst. 2) týkající se rušení výjimky ze zákazu u přenosných baterií a akumulátorů

 

Zdroj: ČAOH

Dokument ke stažení:

Novela_odpady_223_2015.docx (59692)