Více času na podstatné

Novela zákona o prevenci závažných havárií

21.10.2009 12:55

Poslanecká sněmovna v rámci své 64 schůze projedná novelu zákona o prevenci závažných havárií. Platný zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, upravuje a stanovuje systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí. Zákon také transponuje předpis Evropských společenství v této oblasti, kterým je směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, ve znění směrnice 2003/105/ES (tzv. směrnice SEVESO II, dále jen “směrnice”).

Na základě posouzení provedených vnitrostátních transpozičních opatření směrnice vyplynulo, že některá ustanovení směrnice nejsou úplně nebo správně provedena. Za účelem podrobného prozkoumání této otázky Evropská komise z vlastního podnětu otevřela případ č. 2007/2168 a shledala nedostatky. Česká republika poskytla na výzvu Komise své vyjádření k nedostatkům transpozice směrnice. V odůvodněném stanovisku Komise konstatovala, že vysvětlení provedení článku 3 odst. 5 a odst. 6, článku 4 písm. g) a článku 9 odst. 5 druhá odrážka směrnice je pro ni přijatelné. Co se týká provedení článku 12 odst. 1 druhá odrážka a článku 14 odst. 1 a odst. 2 směrnice, vysvětlení nebylo pro Komisi dostatečné. U provedení článku 20 odst. 1 první odrážka směrnice, Česká republika připustila námitku Komise jako opodstatněnou s tím, že bude provedena novela dotčeného ustanovení. Při nesplnění závazků stanovených Komisí hrozí České republice velmi reálné riziko sankcí od Evropského soudního dvora.

Cílem novely je proto úprava některých částí zákona, která zajistí dosažení souladu české právní úpravy s odůvodněným stanoviskem Komise.

 

Další informace ZDE