Více času na podstatné

Novelu zákona o podpoře OZE projedná vláda. MPO navrhuje strop 529 Kč/MWh.

25.07.2013 08:36

Odběratelé elektřiny by na podporu obnovitelných zdrojů (OZE) neměli od příštího roku platit víc než 529 korun za každou spotřebovanou megawatthodinu. Původně ministrerstvo průmyslu a obchodu navrhovalo v návrhu zákona strop 583 Kč/ MWh. Dále návrh předpokládá zastavit podporu pro nové instalace obnovitelných zdrojů a to s účinností od 1. 1. 2014. Zastavení podpory by se nemělo týkat vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, druhotných zdrojů energie a tepla vyrobeného z obnovitelných zdrojů.

 

Výsledek mimořádného jednání vlády (25.7.2013) : schváleno

 

Poplatek na podporu OZE vzrostl během pěti let více než desetinásobně, z hodnoty 52 Kč/MWh v roce 2009 na hodnotu 583 Kč/MWh v roce 2013 (se zohlednění dotace ze státního rozpočtu ve výši 11,7 mld. Kč – bez této dotace by poplatek v roce 2013 činil 790 Kč/MWh). Dále se navrhuje, aby poplatky na podporu OZE a ostatních podporovaných zdrojů energii již nebyly součástí ceny za přenos a distribuci elektřiny, ale aby byly vyčleněny do zvláštní ceny za ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a podporou tepla.

 

E15: Ještě razantnější snížení (resp. úplné zrušení) poplatku požadují čeští průmyslníci, kteří dlouhodobě tvrdí, že příspěvek na obnovitelné zdroje domácí průmysl dusí. Podle Svazu průmyslu je jedinou cestou k vrácení konkurenceschopnosti úplné zastavení provozní podpory obnovitelných zdrojů energie od roku 2014 a zastropování příspěvku na obnovitelné zdroje do výše uplatněné v roce 2012, tedy na částku 420 korun za magawatthodinu.

Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/na-obnovitelne-zdroje-by-se-melo-platit-nejvyse-529-kc-mwh-1008951#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

 

Z uvedeného důvodu je v novele zákona uvedena maximálně výše poplatku na podporu elektřiny hrazená spotřebiteli elektřiny 529 Kč/MWh, která odpovídá současné dotaci ze státního rozpočtu ve výši 11,7 mld. Kč + dalším 2 mld. Kč alokovaným ze státního rozpočtu. Zbylá část bude hrazena ze státního rozpočtu.

 

Zastavení podpory pro nové zdroje a pro decentrální výrobu elektřiny

 

Navrhuje se zastavit pro nové instalace obnovitelných zdrojů:

 

elektřina vyrobená z

  • biomasa, biokapaliny a biometan
  • sluneční elektrárny
  • bioplynové stanice

 

  1. V § 4 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů včetně elektřiny pocházející z obnovitelného zdroje v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje a biokapalin se vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu do 31. prosince 2013 včetně. V případě biokapalin se podpora vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou z biokapalin do 31. prosince 2013 včetně ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu do 31. prosince 2013 včetně.“

 

Navrhuje se zachovat podpora pouze pro elektrárny uvedené do provozu do 31. prosince 2015 v případě, že byla pro tyto výrobny elektřiny udělena autorizace na výstavbu elektřiny nebo v případě výroben elektřiny s výkonem do 100 kW bylo uděleno povolení stavby před nabytím účinnosti tohoto zákona a to z důvodu velké časové náročnosti dokončení rozestavěných projektů.

 

Poznámka (TZ Vláda ČR): Podpora bude zachována pouze pro větrné a vodní elektrárny a elektrárny na biomasu uvedené do provozu do 31. prosince 2014 v případě, že jim bylo uděleno povolení stavby přede dnem účinnosti zákona.

 

Dále se navrhuje zastavit podporu za decentralizovaný přístup do elektrizační soustavy a to z důvodů  rozporu s pravidly veřejné podpory  podle předběžného  stanoviska EK prezentovaného v průběhu prenotifikace této podpory.

 

Zastavení podpory by se nemělo týkat:

a) vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,

b) druhotných zdrojů energie,

c) tepla vyrobeného z obnovitelných zdrojů

 

jelikož podpora těmto druhům je nastavena „bezpečně“ formou zelených bonusů (bez nutnosti pravidelné eskalace podpory jako u OZE a možnosti meziročně bez omezení zastavit nárok na podporu). V případě vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla by při zastavení podpory nebylo možné zcela naplňovat směrnici EP a Rady č. 2012/27/EU, o energetické účinnosti. V případě druhotných zdrojů energie by při zastavení podpory nebylo možné dále účinně rozvíjet energetická zařízení, která mají velmi příznivý dopad na ekologii v ČR. Spalované palivo je generované jako tuzemský zdroj energie a může v budoucnu nahradit značnou část nedostatkového hnědého uhlí v české energetice.

 

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Poslední bod novely zákona upravuje problematiku osob oprávněných instalovat zařízení využívajících energii z OZE, v této souvislosti se ruší původní ustanovení zákona - § 10e až 10g a využití zákona č. 179/2006 Sb., o dalším vzdělávání, který řeší problematiku tvorby tzv. profesních kvalifikací.

 

 

Dokumenty ke stažení:

 
 
 

Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/na-obnovitelne-zdroje-by-se-melo-platit-nejvyse-529-kc-mwh-1008951#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink