Více času na podstatné

Novinka z EU - ovzduší

23.09.2011 06:30

21/09/2011 : 2011/540/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2011 o změně rozhodnutí 2007/589/ES, pokud jde o zahrnutí pokynů pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů z nových činností a plynů (oznámeno pod číslem K(2011) 5861) (Text s významem pro EHP)

Dokument k nahlédnutí: ZDE