Více času na podstatné

Nový chemický zákon jde zítra do vlády

01.03.2011 06:40

Vláda na svém zasedání dne 2.3.2011 projedná návrh zákona o výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek a směsí a o změně některých zákonů (chemický zákon). Předkladatelem je Ministerstvo životního prostředí.

Důvodem zpracování návrhu zákona je nutnost dosažení plné kompatibility české legislativy v oblasti chemických látek a směsí s právními předpisy EU. Zákonem dojde k adaptaci českého právního řádu na několik přímo použitelných předpisů EU. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (nařízení REACH), o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP), o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 ze dne 17. června 2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, o nařízení Evropského  parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 ze dne 22. října 2008 o zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti a o bezpečném skladování kovové rtuti, o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech, o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS.

Navrhovanou změnu zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, si vyžádalo ustanovení § 28, které stanoví působnost Státního úřadu inspekce práce. Aby přestupky a sankce za ně, které ukládá Státní úřad inspekce práce, nebyly roztříštěny do více zákonů, byla zvolena varianta doplnění stávajícího zákona o inspekci práce. 

Důvodem vypracování novely zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je nutnost uvést právní úpravu v tomto zákoně do souladu s právními předpisy Evropské unie, které upravují oblast nebezpečných chemických látek a směsí.

Navrhovaná změna sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů odstraní položku č. 102, podle které bylo přijetí žádosti o registraci látky Ministerstvem zdravotnictví podle zákona č.356/2003 Sb.,  zpoplatněno částkou 20 000 Kč. Vzhledem k tomu, že registrace látek podle zákona č. 356/2003 Sb. byla zrušena zákonem č. 371/2008 Sb. v důsledku nabytí účinnosti nařízení REACH, je nutné příslušný správní poplatek zrušit.

Dále je navrhována změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, kde se nahrazuje již nepoužívaný pojem „přípravky“ pojmem „směsi“, který je užíván v souladu s nařízením CLP a zrušuje se ustanovení, dle kterého byl požadován doklad o odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými látkami (paragraf 41 odst. 4, zákona 356/2003 Sb.), který již nyní není v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb. vyžadován.

Ostatní zákony, u kterých je navrhována změna, jsou zákony změnovými, ve kterých dochází ke zrušení vždy té části, která se týká změny zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

Zákon přispěje ke zvýšení chemické bezpečnosti při výrobě a dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve směsích a předmětech a směsí a při jejich uvádění na trh a používání. V souvislosti s tím se upravují kompetence orgánů státní správy (v zájmu zajištění implementace požadavků vyplývajících z právních předpisů EU) a stanovují sankce za neplnění povinností. V souladu s požadavky uvedených nařízení je nutno rovněž zabezpečit dostatečnou informovanost výrobců, dovozců, následných uživatelů chemických látek a dalších zúčastněných osob ohledně jejich povinností a odpovědnosti.

Navrhovaná ustanovení zákona nepřesahují rámec povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie ani směrnic, které zákon transponuje.

 

Dokumenty ke stažení: Návrh chemického zákona