Více času na podstatné

NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - 2. TERMÍN

19.06.2017 09:07

Užitečnéseminaře.cz se vás dovolují pozvat na  seminář „NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ“, který se uskuteční již tento čtvrtek 22. června 2017 v Praze. Jedná se o druhý termín semináře, který byl zařazen důvodu velkého zájmu (informace k prvnímu termínu najdete ZDE).

Seminář reaguje i na aktuální přijetí změnového zákona k zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich účinného od 1. července 2017. Změnový zákon rovněž mění v oblasti přestupků (správních deliktů) vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích.

Ke dni 1. 7. 2017 nabývá účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který zavádí jednotnou právní úpravu správněprávní odpovědnosti fyzických a právnických osob a zakotvuje jednotná procesní pravidla vedoucí k uplatnění této odpovědnosti.

„Nový přestupkový zákon“ je přelomovou normou, neboť má vést k sjednocení právní úpravy v oblasti správněprávní odpovědnosti, která je doposud velice roztříštěná a nepřehledná. Zákon bude mít, jakožto norma subsidiární, podpůrná, dopady do sankčních řízení vedených podle speciálních zákonů. Výjimkou není ani vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích.

Seminář bude zaměřen na stručné seznámení s novým zákonem, důraz bude nicméně kladen zejména na jeho dopady do správněprávní odpovědnosti a vedení sankčních řízení na úseku vodního hospodářství.

 

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!

 

TÉMATA PŘEDNÁŠEK:

1. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON – STRUČNÉ SEZNÁMENÍ, ČASOVÁ, ÚZEMNÍ A OSOBNÍ PŮSOBNOST, NOVÁ TERMINOLOGIE, SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2. ZÁKLADY ODPOVĚDNOSTI PODLE VODNÍHO ZÁKONA A ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH, ZMĚNY A NOVÉ INSTITUTY ZAKOTVENÉ PŘESTUPKOVÝM ZÁKONEM

3. DRUHY SPRÁVNÍCH TRESTŮ A JEJICH UKLÁDÁNÍ PODLE VODNÍHO ZÁKONA A ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH, A DOPADY PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA DO TÉTO OBLASTI

4. POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ PODLE VODNÍHO ZÁKONA A ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH, A ZMĚNY V POSTUPU PO NABYTÍ ÚČINNOSTI PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA

5. ZAHÁJENÍ A PRŮBĚH SANKČNÍHO ŘÍZENÍ PODLE VODNÍHO ZÁKONA A ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH, A ZMĚNY V PRŮBĚHU ŘÍZENÍ PO NABYTÍ ÚČINNOSTI PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA

6. ZVLÁŠTNÍ DRUHY ŘÍZENÍ PODLE PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA A MOŽNOST JEJICH APLIKACE VE SPRÁVNÍM TRESTÁNÍ PODLE VODNÍHO ZÁKONA A ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH

7. ROZHODNUTÍ O PŘESTUPKU, ODVOLÁNÍ A ZVLÁŠTNÍ POSTUPY PO PRÁVNÍ MOCI ROZHODNUTÍ O PŘESTUPKU DNES A PO ÚČINNOSTI PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA

8. DISKUZE A ZÁVĚR

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. Veronika Vytejčková, Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D., Ambruz & Dark/ Deloitte Legal, dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství

 

DALŠÍ INFORMACE:

Termín: čtvrtek 22. června 2017, přednášky 9:00 - 15:00 hodin

Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY - Pankrác

Cena: 1653,- Kč bez DPH

 

 

Více na www.uzitecneseminare.cz