Více času na podstatné

NOVÝ SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

13.11.2009 08:15

Energetický management není novým termínem. Nový je ovšem přístup, který se objevil v poslední době a který defi nuje systém řízeného hospodaření s energiemi v souvislosti s normami ISO. Jedná se o návrh nové normy, která se brzy objeví coby EN 16001 i v českých podmínkách.
Novou podobu normy EN 16001 přináší tým odborníků z Evropského výboru pro normalizaci. Cílem této evropské normy je pomoci organizacím při vytváření systémů řízení a procesů nezbytných pro zvyšování energetické účinnosti. To by mělo vést ke snižování nákladů a emisí skleníkových plynů prostřednictvím systémového přístupu k řízení spotřeby energie. Norma bude určena pro všechny druhy a velikosti organizací a bude členěna do kapitol, které připomínají strukturu obsaženou v normě ČSN EN ISO 14001 (řízení negativních vlivů na životní prostředí). Dokonce bude velmi vhodné případnou certifi kaci podle EN 16001 spojit s certifi kací podle EN 14001.
Implementace EN 16001 v podobě managementu hospodaření s energiemi se v letošním roce zkušebně zavádí ve třech významných českých společnostech. Předpokládá se, že zkušební implementace, která má být dokončena ještě v tomto roce, bude úspěšná a že nové znění normy se v českých podmínkách objeví na počátku roku 2010.

 

Zdroj: Zpravy ze SEVEn (2/09)

Autor: Vladimír Sochor, vladimir.sochor@svn.cz
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., www.svn.cz