Více času na podstatné

Nový Věstník MŽP obsahuje důležitý metodický pokyn pro sčítání zdrojů

06.08.2013 12:42
Obsah Věstníku MŽP č. 7/2013:
 
1. Dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 7/2010 o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru. Včetně příloh 1 – 10
 
2. Dodatek č. 14 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR. Včetně přílohy XIV.
 
3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR včetně znění Příloh XV Program na podporu výměny kotlů v oblastech postižených povodněmi v roce 2013
 
4. Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší ke sčítání jmenovitých tepelných příkonů spalovacích stacionárních zdrojů a projektovaných kapacit jiných stacionárních zdrojů a k jejich zařazování podle zákona o ochraně ovzduší.
 
5. Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší pro osoby autorizované k certifikaci procesu výrobního řetězce udržitelných biopaliv a ověřování zprávy o emisích u dodavatelů pohonných hmot podle § 32 odst.1 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Včetně příloh 1 a 2.
 
6. Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP pro zajišťování agendy ochrany dřevin rostoucích mimo les v okolí nadzemních vedení elektrizační soustavy.
 
7. Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k registraci významných krajinných prvků. Včetně příloh 1 a 2.
 
8. Sdělení odboru odpadů MŽP ve věci výpočtu indikátoru odpadového hospodářství I.22 – Podílu biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO)
ukládaných na skládky vzhledem ke srovnávací základně z roku 1995.
 
9. Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování fi nančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu na podporu
výkupů pozemků ve zvláště chráněných územích, jejich ochranných pásmech a významných krajinných prvcích. Včetně příloh č.II.
 
10. Směrnice MŽP č. 9/2013o poskytování fi nančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013. Včetně příloh I. – IV.
 
 

Věstník MŽP č. 7/2013 ke stažení ZDE