Více času na podstatné

Nový zákon o ochraně ovzduší vstoupil v účinnost 1. září

03.09.2012 09:32

Podle nového zákona o ochraně ovzduší budou muset od roku 2022 kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW splňovat parametry 3. emisní třídy, od roku 2014 pak kotle 1. a 2. emisní třídy nebudou uváděny na trh. Zákon vyžaduje provozovat kotle, které plní stanovené emisní parametry. V principu tedy nemusí být nutná výměna celého kotle, ale například jeho dovybavení automatickým podavačem paliva, zvláštním automatickým hořákem apod., které zajistí jeho úpravu na 3. emisní třídu. Nové požadavky na kotle souvisí s tím, že Česká republika má velmi významné problémy s kvalitou ovzduší, zejména ve vztahu k prachovým částicím a polycyklickým aromatickým uhlovodíkům. Přibližně 40 % celkových emisí způsobených prachem v České republice se do vnějšího ovzduší dostává právě spalováním zejména dřeva a uhlí v starých kotlech o tepelném příkonu do 300 kW. V případě polycyklických aromatických uhlovodíků je to dokonce 66 % celkových emisí. Vyžádané kontroly kotlů budou probíhat jednou za dva roky a bude je provádět odborně způsobilá osoba, která byla proškolena výrobcem kotlů a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Zákon nedává úředníkům pravomoc přímo vstupovat do domů a bytů kvůli kontrole způsobu vytápění.

 

MŽP: Cílem nového zákona o ochraně ovzduší je zajištění kvality vnějšího ovzduší na úrovni, která nepředstavuje zdravotní rizika.

 

S nevyhovující kvalitou ovzduší v České republice se potýká zejména Moravskoslezský kraj. Proto Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Moravskoslezským krajem spustilo v lednu tohoto roku dotační program k financování obnovy lokálních topenišť v rodinných domech. V rámci pilotní výzvy, na kterou bylo poskytnuto celkem 20 milionů korun, byly podporovány pouze kotle s automatickým přikládáním na uhlí, popřípadě na uhlí a biomasu s parametry minimálně 3. emisní třídy. Dotace byla poskytnuta maximálně ve výši 60 tisíc korun. Na tuto pilotní výzvu navázala v červnu výzva, v rámci které je možné žádat o podporu v maximální výši 40 tisíc korun do konce října 2012. Celkem se na výzvu vyčlenilo 40 milionů korun.

„Ministerstvo životního prostředí letos na jaře jasně deklarovalo, že je do první fáze programu od června letošního roku do června příštího roku schopné do kotlíkových dotací alokovat částku až 100 milionů korun. Pevně věřím, že hejtmanství Moravskoslezského kraje svoji část, tedy druhých 100 milionů, dokáže poskytnout a bude tak chtít řešit jeden z hlavních problémů kraje, špatné ovzduší. Ministerstvo i kraj se na programu podílejí stejným dílem. Pokud by vedení kraje tuto částku pro program nezabezpečilo, budeme se na ministerstvu snažit najít takovou cestu, aby peníze mohly dostat i jiné kraje, které také bojují se špatným ovzduším. Moravskoslezský kraj není jediný,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

 

TEXT NOVÉHO ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ - ZDE.

 

Zdroj: MŽP