Více času na podstatné

Nových 8 SVHC látek oficiálně přidaných na seznam kandidátů

21.06.2010 09:41

ECHA v pátek 18.6.2010 oficiálně rozšířila seznam kandidátů o nových 8 látek. Tento seznam obsahuje nyní již 38 tzv. SVHC látek (látek vzbuzujících velké obavy), u kterých bude v budoucnu rozhodováno, zda budou podléhat procesu povolování, či nikoliv. Nově přidané látky jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní anebo toxické pro reprodukci (CMR) a jejich přidání na seznam bylo členskými státy odhlasováno jednomyslně.

Všem výrobcům, dovozcům anebo výhradním zástupcům je doporučováno zkontrolovat, zda na seznamu nepřibyla některá z látek, se kterou obchodují, jelikož ze zařazení látek na zmíněný seznam kandidátů vyplývají některé nové povinnosti, minimálně zmiňme povinnost informovat o této skutečnosti všechny odběratele, a to v rámci celého svého dodavatelského řetězce.

Přehled nově přidaných SVHC látek:

  • trichlorethylen (CAS 79-01-6, ES 201-167-4) - používá se zejména jako meziprodukt při výrobě chlorovaných a fluorovaných organických sloučenin. Dále pro účely čištění a odmašťování kovových dílů nebo jako rozpouštědlo v lepidlech.
  • kyselina boritá (CAS 10043-35-3, 11113-50-1, ES 233-139-2, 234-343-4) - široce se využívají její antiseptické a konzervační vlastnosti, často se jí využívá také jako zpomalovače hoření. Je součástí pracích a čisticích prostředků, lepidel, hraček, průmyslové kapaliny, brzdové kapaliny, skla, keramiky, zpomalovačů hoření, barvy, dezinfekčních prostředků, kosmetiky, potravinových doplňků, hnojiv, insekticidů atd.
  • tetraboritan disodný, bezvodý (CAS 1303-96-4, 1330-43-4, 12179-04-3, ES 215-540-4)
  • heptaoxid tetraborito-disodný, hydrát (CAS 12267-73-1, ES 235-541-3) - spolu s tetraboritanem disodným má jejich použití široké spektrum aplikací, např. v pracích a čistících prostředcích, ve skle a skleněných vláken, keramice, průmyslových kapalinách, hutnictví, lepidlech, zpomalovačů hoření, produktů osobní péče, biocidů a hnojiv.
  • chroman sodný (CAS 7775-11-3, ES 231-889-5) - používá se hlavně jako meziprodukt při výrobě jiných sloučenin chromu.
  • chroman draselný (CAS 7789-00-6, ES 232-140-5) - se používá jako inhibitor koroze pro zpracování a zušlechťování kovů, pro výrobu reagentů, chemických látek a textilií, jako barvivo v keramice, při výrobě pigmentů / inkoustů a v laboratoři jako analytické činidlo.
  • dichroman amonný (CAS 7789-09-5, ES 232-143-1) - se používá především jako oxidační činidlo. Další známé způsoby použití jsou ve výrobě fotosenzitivní obrazovek a jako mořidlo při výrobě textilií a textilních výrobků. Menší využití nachází v procesu zpracování kovů.
  • dichroman draselný (CAS 7778-50-9, ES 231-906-6) - používá se pro pochromování i jako inhibitor koroze pro úpravu a zušlechťování kovů. Dále například pro čištění laboratorního skla, při výrobě dalších činidel a jako oxidační činidlo v fotolitografii.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA