Více času na podstatné

Obaly od agrochemikálií a ohlašovací povinnost do IRZ

05.03.2010 06:48

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z helpdesku IRZ – „Započítávají se do množství nebezpečných odpadů i znečištěné obaly od agrochemikálií, které jsou provozovatelem využívány k ochraně obilí? Agrochemikálie jsou z obalů přímo nalévány do mobilních rozstřikovacích strojů a následně aplikovány na pole. Ke vzniku obalů dochází na jednotlivých polích. Ke smíchání agrochemikálií s vodou dochází přímo v rozstřikovači.“.

 

Odpověď:

Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31.3.2010) se plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími platnými právní předpisy:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (nařízení o E-PRTR),
 • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů,
 • Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady.

 • Provozovnu – podle čl. 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“ rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba”. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2).
 • Provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo právnická osoba).
 • Zařízení – stacionární technické jednotky (a související činnosti) provozované v provozovně. Podle nařízení č. 166/2006/ES je zařízení: stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více činností uvedených v příloze I, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dané lokalitě a mohly by ovlivnit emise a znečištění.
 • Lokalitu – čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako „zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se rozumí stejné místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny.
 • Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo přenosy odpadů, které vznikají v provozovně nebo jsou přenášeny mimo provozovnu.
 • Překročení ohlašovacího prahu. Ohlašovací prahy pro látky a odpady jsou určeny výše uvedenými právními předpisy a představují množství látky (odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením vzniká ohlašovací povinnost. Ohlašovací povinnost vzniká pouze při překročení ohlašovacího prahu.

 

Obaly znečištěné agrochemikáliemi

Předmětem dotazu jsou obaly znečištěné agrochemikáliemi – katalogové číslo 15 01 02 – kategorie nebezpečné odpady. Prázdné obaly vznikají použitím nakupovaných agrochemikálií do mobilních prostředků (rozstřikovačů) a jejich následnou aplikací na pole. Ke smíchání agrochemikálií s vodou dochází přímo v rozstřikovači a nikoli ve stacionárním míchacím zařízení.

 • Ohlašovací povinnost plní do IRZ provozovatel, který provozuje přesně zeměpisně umístěnou provozovnu. Z této provozovny dochází k únikům nebo přenosům v množství přesahujícím ohlašovací prahy.
 • Odpad, který musí být sledován pro účely IRZ je pouze odpad vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení. Odpady, které nevznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení není nutné z hlediska plnění ohlašovací povinnosti do IRZ sledovat (ani z hlediska složení) a případně započítávat do množství odpadu, které bude porovnáváno s ohlašovacím prahem.
 • Popsaným způsobem vzniklý odpad (prázdné obaly) nevzniká přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení. Agrochemikálie jsou přímo dávkovány do mobilních rozstřikovačů a aplikovány na polích mimo samotnou provozovnu provozovatele.
 • Jiná situace by ovšem nastávala v případě, že agrochemikálie by byly použity jako surovina v souvislosti s činností provozovaného zařízení. Například by docházelo v provozovně k jejich dalšímu zpracování prostřednictvím technologického postupu. Odpady z této činnosti (např. obaly znečištěné škodlivými látkami) by bylo nutné z hlediska IRZ sledovat a v případě překročení ohlašovacích prahů pro přenos znečišťujících látek v odpadech a přenos odpadů mimo lokalitu (provozovnu) by vznikala ohlašovací povinnost do IRZ.

Důležité právní předpisy:

 • zákon č. 25/2008 Sb.
 • nařízení EP a Rady č. 166/2006/ES.
 • nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Kompletní informace k plnění ohlašovací povinnosti naleznete v příručce pro ohlašování, která je k dispozici zde.

K řešení otázek k IRZ je určena služba Helpdesk IRZ, na kterou se může každý provozovatel či uživatel IRZ obrátit (irz.info@ce­nia.cz).

 

Upozornění

Uvedené informace se striktně vztahují k plnění ohlašovacích povinností do integrovaného registru znečišťování podle zákona č. 25/2008 Sb., nařízení č. 166/2006/ES a nařízení vlády č. 145/2008 Sb. Jedná se pouze o ilustrativní popisy a nikoli vyčerpávající výčet ohlašovacích povinností za konkrétní provozovny. Obsah nelze pozměňovat a vztahovat na plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů.