Více času na podstatné

Obce a kraje představili svůj pohled na budoucnost odpadového hospodářství ČR

17.06.2011 06:43

Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR oficiálně představily aktualizovanou Strategii rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR (dále jen „Strategie“). Návrh koncepčního řešení dlouhodobě udržitelného odpadového hospodářství na úrovni regionů a jednotlivých měst a obcí ČR byl jedním z hlavních témat celostátní konference Odpady a obce 2011, která se konala minulý týden v Hradci Králové. Strategie byla oficiálně předána náměstkovi ministra životního prostředí Ivo Hlaváčovi s žádostí o její maximální využití při tvorbě věcného záměru zákona o odpadech a další připravované související legislativy.

Strategie se v nové návrhové části zabývá řešením odpadového hospodářství obcí, postaveném na nakládání s odpady v rámci regionálního integrovaného systému. Hlavním sledovaným cílem je omezit množství odpadů končících na skládkách a naopak zvýšit efektivní využívání odpadů v souladu s hierarchií nakládání s odpady. Navrhovaná řešení vycházejí z cílů směrnic EU a zohledňují současný stav nakládání s odpady s ohledem na technickou vybavenost, ekonomickou a sociální únosnost a požadavky na ochranu životního prostředí. Velká část navrhovaných opatření vychází z Rozšířených tezí rozvoje odpadového hospodářství ČR, které byly v srpnu loňského roku přijaty vládou ČR jako stěžejní dokument pro revizi stávajících právních norem v oblasti odpadového hospodářství. Strategie byla oproti původní ze srpna 2008 aktualizována o data za období 2007 až 2010.

Základní myšlenkou, která propojuje veškerá navrhovaná řešení, je budování a rozvíjení integrovaného systému nakládání s odpady. Jde o jednoduchou ucelenou strategii koordinace odpadového toku, která řeší odpadové toky počínaje prevencí, přes sběr, využití až po odstranění komunálních odpadů. Navrhovaného systému se účastní občané - spotřebitelé, dále obce a města jako původci a majitelé odpadů, kteří společně s kraji organizují celý systém. Neopominutelnou součástí systému je také průmysl jako původce odpadů a realizátor odpadových služeb. Investice na budování systému a na jeho provoz by měly plynout z výnosů zejména nově koncipovaného poplatku za skládkování, klíčová zařízení systému by měla být podporována z veřejných prostředků. V rámci systému jsou klíčovými procesy systém sběru využitelných, objemných, nebezpečných, směsných a dalších odpadů, včetně zpětného odběru výrobků a systém jejich svozu a přepravy. Za klíčová zařízení jsou považována zařízení pro dotřídění a úpravu odpadů, zařízení pro energetické využití směsných a biologicky rozložitelných odpadů ve vazbě na energetickou koncepci regionu, zařízení pro využití vhodných biologicky rozložitelných odpadů z obcí a zařízení pro konečné odstranění odpadů. Pro zajištění funkčnosti integrovaného systému je nutná širší návaznost na další zařízení neregionálního nebo mezinárodního významu, jako jsou zařízení pro konečné využití druhotných surovin, demontážní linky na vybrané druhy výrobků s ukončenou životností včetně autovraků a zařízení pro využití nebo odstranění odpadů.

Strategie se věnuje také pojmům a definicím v odpadovém hospodářství, hlavní je definice komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu. Dalším tématem je materiálové využití a recyklace komunálního odpadu a navazující opatření a nástroje, tedy zejména integrované systémy, rozvoj odděleného sběru a stabilizace systému třídění a recyklace využitelných odpadů. Strategie řeší i samostatnou skupinu živnostesnkých odpadů, zpětný odběr výrobků z pohledu obcí, stavební odpady, sedimenty, nelegální skládky, littering a další. Nedílnou součástí návrhů Strategie je informování obyvatel o správném nakládání s odpady a jednotná evidence a statistika odpadového hospodářství.

Strategie navrhuje nové či upravuje stávající ekonomické nástroje - dvousložkový poplatek za odstraňování odpadů složený z kompenzačního poplatku a poplatku za skládkování, jednotného zpoplatňování občanů místním poplatkem a zpoplatnění dalších subjektů využívajících systém obce, jako jsou živnostníci a uživatelé rekreačních objektů.

Aktualizovaná Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR je ke stažení zde.