Více času na podstatné

Obchodování s emisemi: Komise se chystá změnit harmonogram dražeb emisních povolenek

31.07.2012 08:53

V polovině dubna iniciovala Evropská komise přezkum harmonogramu dražeb v systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) a dnes přichází s návrhem rozhodnutí, které má ustanovení směrnice o systému EU ETS týkající se harmonogramu dražeb emisních povolenek upřesnit.

„Za posledních několik let se v systému EU pro obchodování s emisemi vytvořil přebytek povolenek, který dále narůstá. Není moudré záměrně pokračovat v zaplavování již přesyceného trhu,“ uvedla komisařka pro oblast klimatu Connie Hedegaardová.

„Díky Komisi je nyní připravena půda pro změnu harmonogramu dražení povolenek. Toto krátkodobé opatření zlepší fungování trhu. Pokud se najde politická vůle, mohou být všechna nezbytná rozhodnutí přijata do začátku roku 2013, kdy začne další fáze dražeb. Nyní je řada na Evropském parlamentu a členských státech. Po letních prázdninách Komise také dokončí návrhy na dlouhodobá strukturální opatření. “

Ve třetí fázi systému EU ETS, která poběží od roku 2013 do roku 2020, bude vydraženo velké množství povolenek, přičemž příjmy z nich půjdou členským státům.

 

Zmrazení objemů dražených povolenek

V roce 2010 byl nařízením Komise stanoven harmonogram, tj. rozdělení objemů dražených povolenek do osmi let třetího obchodovacího období. V roce 2011 se rozhodlo o změně tohoto harmonogramu, kterou se některé dražené objemy přesunuly z let 2013 a 2014 na rok 2012 s cílem zajistit plynulý přechod z fáze 2 do fáze 3. Vzhledem k makroekonomickému vývoji posledních let bylo třeba zvážit další změnu harmonogramu, kterou by se část draženého objemu povolenek z období 2013–2015 přesunula na konec třetí fáze nebo se do této doby „zmrazila“.  

Aby se to podařilo a trh získal potřebnou stabilitu pro možné změny harmonogramu, navrhuje nyní Komise specifickou technickou změnu směrnice o systému pro obchodování s emisemi, která by upřesnila, že ve výjimečných případech může Komise v zájmu zajištění řádného fungování trhu s uhlíkem měnit harmonogram dražeb v obchodovacím období, a to prostřednictvím změny nařízení o dražbě povolenek.

Komise dnes také předkládá výboru EU pro změnu klimatu návrh na budoucí změnu nařízení o dražbě povolenek, aby se včas shromáždily první názory členských států, a to včetně odhadu objemu povolenek, jejichž dražba by se měla zmrazit.

Další informace jsou k dispozici v pracovním dokumentu útvarů Komise.

V druhé polovině letošního roku Komise předloží první zprávu o fungování evropského trhu s uhlíkem. Bude to příležitost k zahájení intenzivní diskuse o tom, jaká strukturální opatření mohou napomoci řešení problémů, na které systém EU pro obchodování s emisemi naráží.

 

Souvislosti: Systém EU ETS a třetí fáze

EU ETS se týká přibližně jedenácti tisíc průmyslových zařízení a 45 % emisí EU. Od letošního roku je do systému EU pro obchodování s emisemi zahrnuto také letectví. Ve třetí fázi systému EU pro obchodování s emisemi (2013–2020) musí být  emise z průmyslových zařízení sníženy v porovnání s hodnotami v roce 2005 o 21 %.

Hlavní změny ve třetím obchodovacím období jsou:

  • přechod od limitů stanovených na úrovni členských států k jednotnému celoevropskému limitu pro jednotlivá odvětví;
  • přechod od převážně bezplatného přidělování povolenek k povolenkám, jejichž nadpoloviční množství bude nabízeno v aukcích;
  • harmonizace pravidel bezplatného přidělování povolenek vycházející z ambiciózního limitu stanoveného pro celou EU

 

Další informace:

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/third/documentation_en.htm

 

Související článek:

Snížit počet povolenek navrhuje komise pro záchranu systému obchodování s emisemi

 

Zdroj: ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE