Více času na podstatné

Senát schválil novelu horního zákona

03.03.2016 11:38

SLEDUJEME Dne 2. března byla zahájena další schůze Senátu. Dnes senátoři projednali a vzali na vědomí Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2014. Dalším tématem byl balíček k oběhovému hospodářství zítra. Dnes senátoři schválili novelu horního zákona.

 

 

Horní zákon

Senátoři dnes projednali a schválili návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) beze změn. Stejně jako ve sněmovně nebyl přijat ani zákaz těžby ropy a plynu z břidlic metodou hydraulického štěpení. Senátoři o horním zákonu debatovali skoro tři hodiny.

Hlavním cílem novely je zvýšení podílu státu plynoucího z poplatků za povrchovou těžbu hnědého uhlí na úkor obcí. Podíl státu novela zvyšuje na 67 procent, zatímco podíl obcí snižuje z nynějších 75 procent na 33 procent. Obce by ale měly mít větší příjem kvůli zvýšení úhrady z dobývacích prostor s povolenou těžbou na 1000 korun za jeden hektar za rok.

Změna v poplatcích má přinést do státní pokladny o 427 milionů korun více než v roce 2013. Na příjmy rozpočtů obcí má mít podle vlády díky zvýšení plateb neutrální dopad. Obce by tak mohly získat ročně místo 14 milionů korun až 100 milionů korun.

Výše sazeb úhrad bude moci být zvyšována na základě vývoje tržních cen, a to ve lhůtě nejméně pěti let. Poplatek za vytěžené nerosty nebude nadále stanoven zákonem, ale vládním nařízením (více ZDE).

Novela bude platná od 1. ledna 2017. Zákon nyní dostane k podpisu prezident.

 

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014:

VÝSLEDEK: VZATO NA VĚDOMÍ (stenozáznam ZDE)

Zpráva za rok 2014 uvádí, že se zlepšování životního prostředí v ČR zpomaluje. Nejvýrazněji se české životní prostředí zlepšovalo po roce 1989, kdy se zásadně začaly měnit technologie výroby, byla přijata zcela nová legislativa a došlo k výrazné přeměně národního hospodářství. Po roce 2000 měly na postupné zlepšování kvality ovzduší vliv i vstup do Evropské unie a zavedení přísnějších standardů v ochraně životního prostředí spolu s prostředky, díky kterým je možné zlepšování kvality životního prostředí výrazněji financovat. Vliv na zlepšující se trend měla i světová krize, která obecně zpomalila průmysl a produkci, což bylo pro životní prostředí příznivé. Po roce 2010 se však celkový pozitivní vývoj zlepšování životního prostředí postupně zpomaluje. Nejinak tomu bylo i v roce 2014, což potvrzuje nová zpráva o stavu životního prostředí. Nevyhovující je stále kvalita ovzduší, vod i půdy. Naopak jako pozitivní zpráva označuje postupné snižování odběru vod v domácnostech, zvýšení počtu obyvatel připojených na ČOV nebo zvyšující se podíl veřejné dopravy v osobní přepravě. Více ZDE

 

Oběhové hospodářství:

VÝSLEDEK: Senát schválil stanovisko Výboru pro záležitosti Evropské unie - viz níže (stenozáznam ZDE)

Níže uvádíme stanovisko výborů pro k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (Senátní tisk č. N 053/10), k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrickýcha elektronických zařízeních (Senátní tisk č. N 054/10), k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů (Senátní tisk č. N 055/10), k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech (Senátní tisk č. N 056/10) a ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Uzavření cyklu - Akční plán EU pro oběhové hospodářství (Senátní tisk č. K 058/10):

 

Stanovisko: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí:

 1. podporuje v obecné rovině úsilí Komise v zavádění a posilování principů oběhového hospodářství, které zvýší míru recyklace, využití odpadů, obalů a použitých výrobků, sníží množství skládkovaného odpadu a přispěje tak k vyšší surovinové nezávislosti a tím bezpečnost EU;

 2. připomíná usnesení č. 598 z 1. října 2014, ve kterém se Senát zabýval původně předloženým návrhem dokumentů Komise k novému rámci EU pro odpadové hospodářství a ve kterém dospěl k závěru, že návrh směrnice je v rozporu se zásadou subsidiarity, a proto přijal k tomuto návrhu odůvodněné stanovisko;

 3. konstatuje, že ČR již v právních předpisech přijala zákaz skládkování směsných komunálních odpadů i recyklovatelných a využitelných odpadů od roku 2024;

 4. ztotožňuje se však s výhradami vlády ČR k nejasnému a nepřesnému vymezení navržených definic komunálního odpadu, biologického odpadu, přípravy k opětovnému použití, konečné recyklace a vzorce pro výpočet míry recyklace, a proto je nutné jejich dopracování a upřesnění;

 5. akcentuje požadavek vlády ČR na rozšíření obecných požadavků pro systémy rozšířené odpovědnosti výrobce o povinnost organizace zřízené za účelem uplatnění rozšířené odpovědnosti výrobce převzít odpad od spotřebitele či konečného uživatele neomezeně, a to i za podmínek, pokud sama dosáhla požadovaných cílů recyklace i přípravy k opakovanému použití a pro plnění cílů stanovených jí pro určité období již další odpad nepotřebuje;

 6. upozorňuje na to, že přechod k odpadovému hospodářství bude vyžadovat v členských státech mnoho změn v oblasti politik a financování, které jsou v návrzích zahrnuty pouze obecně, např. možné regulace trhu s odpady i druhotnými surovinami v rámci EU, stejně jako přijetí bariér proti vlivům nestability trhů a nabídky i poptávky ze zemí mimo EU;

 

Stanovisko: Výbor pro záležitosti Evropské unie (schváleno)

 

I.

 1. podporuje

v obecné rovině úsilí Komise v zavádění a posilování principů oběhového hospodářství, které dostupnými technologiemi zvýší míru recyklace, využití odpadů, obalů a použitých výrobků, sníží množství skládkovaného odpadu a přispěje tak k vyšší surovinové nezávislosti a tím bezpečnosti EU;

2. oceňuje

postup přípravy sdělení a návrhů směrnic, v jehož průběhu Evropská komise přepracovala původní návrh a na základě připomínek členských států vnesla do návrhů realističtější nastavení závazných cílů;

II.

 1. připomíná

své usnesení č. 598 z 1. října 2014, ve kterém se Senát zabýval původně předloženým návrhem Komise k novému rámci EU pro odpadové hospodářství a ve kterém dospěl k závěru, že návrh je v rozporu se zásadou subsidiarity, a proto k němu přijal odůvodněné stanovisko;

 1. souhlasí

se stanovenými cíli předloženého sdělení a směrnic, sjednocení definic v oblasti odpadového hospodářství, vyššími cíli pro recyklaci komunálních odpadů a obalů, s omezením skládkování dále již nevyužitelného komunálního odpadu a podporou opětovného použití výrobků, stanovení minimálních požadavků pro systémy rozšířené odpovědnosti výrobků, harmonizací výpočtových metod a zavedení registrů nebezpečných odpadů i sledovatelnosti odpadů;

 1. upozorňuje na to,

že přechod k oběhovému hospodářství bude vyžadovat v členských státech mnoho změn v oblasti politik a financování, které jsou v návrzích nastíněny pouze obecně, např. možné regulace trhu s odpady i druhotnými surovinami v rámci EU nebo vytvoření ochranných zábran proti vlivům nestability trhů a nabídky a poptávky ze zemí mimo EU;

 1. konstatuje,

že ČR již ve svých právních předpisech přijala zákaz skládkování směsných komunálních odpadů a recyklovatelných a využitelných odpadů, který bude platit od roku 2024;

 1. podotýká,

že snížení surovinové i energetické náročnosti výrobních procesů a ekonomik je možné, pokud dojde na straně výrobců k výraznému omezení objemu a množství odpadů z obalů a pokud budou výrobci motivováni uvádět na trh výrobky s dlouhou životností, odolné proti opotřebení, snadno opravitelné a po ukončení životního cyklu plně recyklovatelné či jinak využitelné; plýtvání surovinami je proto třeba řešit již ve fázi designu výrobků a obalů a náklady ekologicky nezodpovědného jednání výrobců nelze přenášet pouze na spotřebitele a obce;

 1. ztotožňuje se

však s výhradami vlády k nejasnému a nepřesnému vymezení navržených definic komunálního odpadu, biologického odpadu, přípravy k opětovnému použití, konečné recyklace a vzorce pro výpočet míry recyklace, a proto považuje za nutné jejich dopracování a upřesnění;

 1. je toho názoru,

že návrhy na svěření pravomocí Komise k vydání delegovaných a prováděcích právních aktů obsažené v novém návrhu směrnic mají za cíl ochránit prvořadý princip volného pohybu zboží a služeb, avšak v souladu s pozicí vlády trvá na posouzení jednotlivých navrhovaných zmocnění pro Komisi s cílem potvrdit jejich potřebnost a důvodnost z hlediska efektivity rozhodovacího procesu;

 1. akcentuje

požadavek vlády na rozšíření obecných požadavků pro systémy rozšířené odpovědnosti výrobce o povinnost organizace zřízené za účelem uplatnění rozšířené odpovědnosti výrobce převzít odpad od spotřebitele či konečného uživatele neomezeně, a to i za podmínek, pokud sama dosáhla požadovaných cílů recyklace a přípravy k opakovanému použití a pro plnění cílů stanovených jí pro určité období již další odpad nepotřebuje;

 1. vítá

návrhy změn a zpracování metodik přispívajících k využití měření potravinového odpadu, jelikož Senát věnuje problematice potravinového odpadu zvýšenou pozornost a připojil se ke společnému dopisu zástupců parlamentů členských států EU Evropské komisi, tzv. zelené kartě k problematice potravinového odpadu ze dne 28. července 2015;

 1. považuje

za jeden ze zásadních cílů dokumentů právní vymezení a harmonizaci standardů vedlejších produktů odpadů a určení, kdy odpad přestává být odpadem, protože zneužití pouze obecných definic konce odpadu nebo vedlejších produktů v českém právním řádu vedlo v ČR v poslední době ke vzniku desítek lokalit s nelegálně skladovanými nebo použitými odpady (např. desítek tisíc použitých pneumatik, textilií nebo papírového či stavebního odpadu);

III.

 1. žádá vládu,

aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, a o dalším průběhu projednávání a iniciativách navazujících na tyto dokumenty;

 1. pověřuje

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.

 

Přehled bodů jednání:

 • Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2014
  /senátní tisk č. 170/ (žádost o projednání jako 3. bod jednání ve středu 2. března)
 • Balíček k oběhovému hospodářství
  /evropský senátní tisk č. N 053/10N 054/10N 055/10N 056/10K 058/10/ (doplnňovaný bod - žádost o projednání jako 4. bod jednání ve středu 2. března)
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 192/ (žádost o projednání jako 1. bod jednání ve čtvrtek 3. března)