Více času na podstatné

Od dneška platí aktualizované Závazné pokyny v OPŽP. Připravili jsme přehled změn!

18.03.2014 08:25

Státní fond životního prostředí (SFŽP) dnes upozornil na webu Operačního programu životního prostředí, že ke dni 14. 3. 2014 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Aktualizovaná verze je účinná od 18. 3. 2014. Závazné pokyny sjednocují a zpřesňují administrativní postupy projektů v prioritních osách 1-7. Dále detailně definují postupy pro zadávací a výběrová řízení, publicitu a propagaci, upřesňují zásady financování a postupy pro archivaci a monitorování.

 

 

 

 

 

 

Přehled změn platných od 18. března 2014:

 • Odstraněn odkaz na protikorupční linku, která není v provozu.
 • V kapitolách 2.3, 3.1 a 3.2.7 byla v souvislosti s novým občanským zákoníkem občanská sdružení nahrazena spolky.
 • V kapitole 2.8 byla provedena změna názvu Odboru řízení projektů OPŽP na aktuálně platný Odbor fondů EU.
 • V kapitole 4.4.1 Obecné nařízení o blokových výjimkách 800/2008 (GBER) bylo provedeno upřesnění týkající se prodloužení termínu nové regionální mapy
 • Do kapitoly 4.5 Právní stav předmětu podpory byla doplněna informace o oblasti podpory 6.6. Dále byla doplněna informace, jak postupovat v případě, že je předmět podpory dotčen výzvou k vydání podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.
 • V kapitole 4.6.1 byly upraveny informace o znaleckém posudku v návaznosti na změnu oceňovací vyhlášky.
 • Byly provedeny změny v kapitole 5 Zadávací řízení. V důležitých upozorněních byly upraveny informace o informování SFŽP o jednání hodnotící komise, doplněny informace o korekcích a dále vloženy informace o tom, že zadavatel nesmí stanovit požadavky na kvalifikaci uchazečů způsobem, který neodůvodněně omezuje možný okruh uchazečů. Do důležitých informací bylo doplněno upozornění, že žadatel je oprávněn podat námitku proti stanovení výše korekce dotace v případě zjištění porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek. Dále byly upraveny informace o zadávacím řízení mimo zákon o veřejných zakázkách. V souvislosti s novelizací zákona o veřejných zakázkách byly upraveny limity pro zakázky malého rozsahu 2. kategorie. Byly upraveny kapitoly 5.3, 5.4. Z kapitoly 5.7 byla odstraněna podkapitola Uveřejnění seznamu subdodavatelů. Dále byla upravena kapitola 5.10 Postihy za porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek.
 • V kapitole 7.1 Odpovědnost příjemců ve vztahu k informačním a propagačním opatřením pro veřejnost byl doplněn odkaz na podkapitoly 7.2.1 a 7.2.2.
 • V kapitole 8.1 Pravidla a nutné podmínky pro uvolňování finanční podpory byla u zálohových faktur prodloužena lhůta pro doložení zúčtovacích faktur na 365 dní a doplněna možnost se souhlasem ŘO tuto lhůtu dále prodloužit max. do 31. 12. 2015. Byl přidán nový odstavec 8.1v) omezující maximální lhůty splatnosti faktur.
 • V odstavcích 8.2c) a 8.2e) je uvedeno časové omezení pro zanesení obdržených faktur do IS BENE-FILL a byla také zavedena lhůta pro zařazení schválených faktur do žádosti o platbu.
 • Z kapitoly 8. 10 „Účetnictví“ příjemce podpory byl odstraněn poslední odstavec týkající se účelových znaků a byl nahrazen odkazem na novou přílohu č. 7 Účtování o příjmu podpory OPŽP.
 • V kapitole 9 Archivace dokumentů byl upraven text týkající se doby, po kterou má příjemce podpory archivovat dokumenty související s projektem.
 • Kapitola 10 byla doplněna o informace o provádění následných kontrol po ukončení realizace projektu.
 • Byly vloženy nové přílohy: příloha č. 7 Účtování o příjmu podpory OPŽP a příloha č. 8 Tabulky postihů za porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek.

 

Dokument ke stažení:

Aktualizované Závazné pokyny