Více času na podstatné

Odborná environmentální literatura do Vaší knihovny

21.08.2012 08:09

Informační zdroje v životním prostředí    Informační zdroje v životním prostředí

    Autor: Jan Vymětal

    Vazba: brožovaná

    Počet stran: 180

    Cena: 320 Kč

    Vydalo nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s.

 

 

Současná publikační exploze má za následek, že všechny informace daného vědního či technického oboru si nelze plně osvojit. Proto je nezbytné se přednostně zaměřovat na to, kde a jakými nejefektivnějšími postupy nalézt nejdůležitější, aktuální a relevantní informace. Předkládaná publikace je zaměřena na komplexní posouzení praktického využívání informačních zdrojů v oblasti životního prostředí.

Kniha má posloužit nejširšímu okruhu odborníků, kteří při studiu nebyli s danou problematikou seznámeni. Zejména je určena těm, kteří se po vystudování příslušného oboru v praxi setkávají s problematikou životního prostředí, a to ve výrobních firmách, podnicích služeb, orgánech státní správy, neziskových organizacích a sdruženích. Dále je určena studentům středních, vyšších odborných, vysokých škol i jejich pedagogům.

 

Knihu "Informační zdroje v životním prostředí " je možné objednat ZDE

 

 

Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu    Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu

    Autor: Jindřich Psutka

    Vazba: brožovaná

    Počet stran: 436

    Cena: 689 Kč

    Vydalo nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s.

 

 

Autor v knize přistupuje k problematice ekologických škod z pohledu civilního práva a systematicky zpracovává i další, speciální právní úpravy týkající se tohoto tématu, jako je zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.), zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (č. 334/1992 Sb.), zákon o vodách (č. 254/2001 Sb.), zákon o lesích (č. 289/1995 Sb.), zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty (č. 78/2004 Sb.) nebo horní zákon (č. 44/1988 Sb.).

Kniha obsahuje obecný výklad o odpovědnosti za škodu v občanském právu, pojmové vymezení ekologické škody, výklad o předpokladech vzniku odpovědnosti za škodu, výklad o povaze jednotlivých složek životního prostředí v občanském právu, pojednání o způsobu a rozsahu náhrady škody, výklad o promlčení a rozbor platné právní úpravy s dodatkem o možných trendech budoucí právní úpravy.

Komplexnost zpracování této knihy nemá v české odborné literatuře dosud obdoby.

 

 

Knihu "Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu " je možné objednat ZDE

 

 

Přehled judikatury z oblasti životního prostředí    Přehled judikatury z oblasti životního prostředí

    Autor:   Veronika Langrová

    Vazba:  brožovaná

    Počet stran: 380

    Cena:  425 Kč

    Vydalo nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s.

 

 

 

Publikace přináší správní a soudní judikaturu významnou pro aplikaci práva životního prostředí z období let 1990 až 2006. V Přehledu jsou zahrnuty i výklady právních předpisů v působnosti Ministerstva životního prostředí, jež byly publikovány ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

Tematicky je Přehled rozdělen do 13 částí. Prvních šest částí je věnováno judikatuře vztahující se k ochraně jednotlivých složek životního prostředí (příroda a krajina, voda, ovzduší, horninové prostředí, les, zemědělský půdní fond), další dvě části obsahují judikaturu z oblasti tzv. technické ochrany životního prostředí (nakládání s odpady a obaly, nakládání s geneticky modifikovanými organismy), zařazena byla i část týkající se posuzovaní vlivů na životní prostředí, poskytování informací, výkonu kontroly a diskutované problematiky účasti občanských sdružení v ochraně životního prostředí. V části Různé lze nalézt judikaturu, která se týká ukládání pokut v oblasti životního prostředí, a rovněž judikáty, které pro jejich specifický charakter nebylo možné zařadit do žádné z předcházejících částí.

 

Knihu "Přehled judikatury z oblasti životního prostředí " je možné objednat  ZDE