Více času na podstatné

Odborný doprovodný program - WATENVI

20.05.2010 12:06

24. 5. 2010 (Pondělí)

 

10.00–17.00 hod
Vod-Cup 2010 – golfový turnaj
Pořadatel: Veletrhy Brno, a.s., SOVAK ČR
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s., SOVAK ČR
Místo konání: golfové hřiště Jinačovice
Vstup: pozvánky, vystavovatelé a VIP

12.30–18.00 hod
Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikro a makro úrovni
Garant: Ing. Krejčová (MŽP)
Pořadatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
Organizátor: Ministerstvo životního prostředí ČR
Místo konání: Kongresové centrum, sál B
Vstup: volný

 

25. 5. 2010 (Úterý)

 

9.00–13.00 hod
Odpady
Garant: MŽP
Pořadatel: MŽP, CeHO – VÚV T.G.M., v.v.i.
Organizátor: MŽP, CeHO – VÚV T.G.M., v.v.i.
Místo konání: pavilon P, sál P4, sektor C, D
Vstup: volný
Program:
9.00 hod
Novela zákona o odpadech (euronovela) a připravovaný nový zákon o odpadech
Mgr. Libor Dvořák, RNDr. Zdeňka Bubeníková, MŽP
10.30 hod
Novela nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství
Ing. Lenka Zíchová, MŽP
11.30 hod
Operační program Životní prostředí 2007–2013, oblast podpory 4.1.
Zkvalitnění nakládání s odpady
Ing. Tereza Paulová, MŽP
12.00 hod
Technický workshop zabývající se aktuálními otázkami využití a hodnocení odpadů:
1. Třídění odpadů – příklady materiálových toků tříděných odpadů, vybavení sběrných dvorů pro úpravu objemného odpadu stříháním – firma MISTRA s.r.o.
2. Hodnocení odpadů – nové poznatky a postupy v souladu s výzkumem a právními předpisy
3. Využití odpadů, právní zázemí – BRO, stavební odpad
4. Databáze technologií úprav odpadů
Centrum pro hospodaření s odpady VÚV T.G.M., v.v.i., fy MISTRA s.r.o.
Moderuje: Ing. Dagmar Sirotková, VÚV T.G.M., v.v.i.

 

10.00 hod
Slavnostní zahájení veletrhů
Místo konání: před pavilonem P

10.00–15.00 hod
Nová legislativa v oboru vodního hospodářství
Garant: SOVAK ČR
Pořadatel: Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj
Organizátor: Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj
Místo konání: pavilon P, sál P4, sektor A, B
Vstup: volný
Program:
1. blok: 10.00–12.00 hod
10.00 hod
„Velká novela vodního zákona a prováděcí předpisy – aktuální informace“ – Mgr. Zdeněk Horáček, MZe
11.00 hod
Novela vodního zákona z pohledu MŽP – Mgr. Alena Slavíková, MŽP
11.30 hod
Informace o první etapě procesu plánování v oblasti vod – RNDr. Petr Kubala, Povodí Vltavy
12.30 hod
Informace o stavu plnění směrnice o čištění městských odpadních vod – Ing. Žák, MZe
2. blok: 13.00–14.00 hod
13.00 hod
Novela NV 61/2003 – Mgr. Martin Šnajdr, MŽP
13.30 hod
Příprava NV k § 38 – vypouštění odpadních vod do vod podzemních – Mgr. Emílie Nedvědová, MŽP
3. blok: 14.00–15.00 hod
14.00 hod
Zákon o veřejných zakázkách a jeho novela – Ing. Jan Sixta, MMR
14.30 hod
Koncesní zákon a jeho novela – Ing. Jan Sixta, MMR

11.00–13.00 hod
Přínos výzkumu trhu a veřejného mínění pro kraje/města/obce a státní instituce
Garant: Ipsos Tambor – výzkumná agentura č. 1 v ČR
Místo konání: pavilon P, sál P1
Vstup: volný
Více informací zde.

13.00–16.00 hod
XVII. celostátní kongres starostů a primátorů obcí a měst ČR
Garant: SMO ČR
Pořadatel: SMO ČR
Organizátor: SMO ČR
Místo konání: pavilon A–Rotunda
Vstup: pozvánky
Kongres bude opět rozdělen do dvou odborných bloků:
13.00 – 13.10
Zahájení XVII. kongresu
Blok I.
13.10 – 13.40
„Zelená úsporám pro starosty“ – zástupce SFŽP
13.40 – 14.00
„Čerpání z Operačního programu Životní prostředí“ – zástupce SFŽP
14.00 – 14.20
„Novela vodního zákona“ – Mgr. Zdeněk Horáček, Ministerstvo zemědělství
14.20 – 14.40
„Vodohospodářská problematika – financování, výzvy, čerpání se zaměření na obce a města - Ing. Petr Valdman, SFŽP
14.40 – 15.00
Diskuze k bloku I.
Blok II.
15.00 – 15.30
„Realistický pohled na stav veřejných financí“ – Jan Zikl, Ministerstvo financí
15.30 – 15.50
Diskuze k bloku II.
15.50 – 16.00
Shrnutí XVII. kongresu

 

13.00–16.30 hod
PŘIPOJTE SE aneb dobrovolné přístupy a jejich význam pro vyšší výkonnost firmy
Garant: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Pořadatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Organizátor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Místo konání: pavilon P, sál P4, sektor C, D
Vstup: volný
Program:
1. Blok semináře
13.00–13.10 hod
Zahájení – úvodní slovo náměstka ministra průmyslu a obchodu Ing. Erika Geusse
13.10–13.20 hod
Přivítání zástupců Hospodářské komory ČR a Krajské hospodářské komory Jižní Moravy
13.20–13.35 hod
Možnosti podpory dobrovolných přístupů ze strany MPO jako alternativního nástroje k regulaci
Ing. P. Kulhánková, MPO
2. Blok semináře
13.35–13.50 hod
Standard G.R.I. jako dobrovolný firemní přístup k udržitelnému rozvoji a CSR
Mgr. Stanislav Kužel, Czech Coal
13.50–14.05 hod
Odpovědné podnikání v chemii
Ing. L. Špaček, CSc., Svaz chemického průmyslu
14.05–14.20 hod
CSR v Kovohutích PB – lidé, ekologie, tradice
Ing. J. Dostál, Ing. Jarolímek, Kovo Příbram
14.20–14.35 hod
Diskuze
3. Blok semináře
14.35–14.50 hod
Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích
Ing. J. Pavlík, České centrum pro energetické řízení EMPRESS
14.50–15.05 hod
„Pollution Prevention Pays"
Ing. D. Vrba, 3M
15.05–15.25 hod
Dosahování úspor prostřednictvím systému energetického řízení a schéma MT/ESCO pro zavedení systému energetického řízení splácením z úspor.
Dobrovolné dohody v energetice.
Ing. P. Sitný, Ing. J. Vích, ENVIROS, s.r.o.
15.25–15.40 hod
Informační systém v oblasti životního prostředí na podporu MSP
Ing. J. Študent, České ekologické manažerské centrum
15.40–15.55 hod
Oborová certifikace Odborný podnik pro nakládání s odpady jako záruka solidnosti firmy
JUDr. Ing. Petr Měchura, Česká asociace odpadového hospodářství
15.55–16.30 hod
Diskuze

 

9.00–17.00 hod
Vodárenská soutěž zručnosti
Pořadatel: SOVAK ČR
Organizátor: SOVAK ČR, Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: volná plocha K

9.00–17.00 hod
Soutěž učňů – obor instalatér
Pořadatel: Cech instalatérů ČR
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon P

9.00–17.00 hod
Výstava Vodohospodářská stavba roku 2009
Pořadatel: Svaz vodního hospodářství ČR
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon P

9.00–17.00 hod
Výstava nejlepších fotografií z fotosoutěže VODA 2010 – téma: Voda a lidé
Pořadatel: SOVAK ČR
Organizátor: SOVAK ČR ve spolupráci s VODA-KAMARÁD, s.r.o., Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon P

 

26. 5. 2010 (Středa)

 

8.30–18.00 hod
Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikro a makro úrovni
Garant: Ing. Krejčová (MŽP)
Pořadatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
Organizátor: Ministerstvo životního prostředí ČR
Místo konání: Kongresové centrum, sál B
Vstup: volný

9.00–13.00 hod
Hydrologické a klimatické extrémní situace
Garant: Ministerstvo životního prostředí ČR
Pořadatel: Ministerstvo životního prostředí ČR, Výzkumný ústav vodohospodářský
Organizátor: Ministerstvo životního prostředí ČR, Výzkumný ústav vodohospodářský
Místo konání: pavilon P, sál P4, sektor A, B
Vstup: volný
Program:
9.00 hod
Povodňová ochrana – připravovaná legislativa
Ing. Josef Reidinger, MŽP
9.30 hod
Mapy povodňových rizik – jejich interpretace a využití ve státní správě a samosprávě
Ing. Karel Drbal, Ph.D., Mgr. Pavla Štěpánková, Ph.D., VÚV T.G.M., v.v.i.
10.00 hod
Hydrologické a klimatické extrémní situace a jejich vliv na přírodní prostředí a na národní hospodářství
Mgr. Pavel Treml, VÚV T.G.M., v.v.i.
10.30 hod
POVIS – Novinky v Povodňovém informačním systému
Ing. Helena Skálová, MŽP
11.00 hod
Vývoj a ověření metodiky pro změnu n-letých maximálních průtoků vlivem povodňových opatření
Mgr. Pavel Treml, VÚV T.G.M., v.v.i.
11.30 hod
Ochrana a bezpečnost provozu propustků s ohledem na převedení povodňových průtoků
Ing. Petr Bouška, Ph.D., VÚV T.G.M., v.v.i.


9.00–14.00 hod
Strategie financování vodohospodářské infrastruktury v ČR
Garant: SOVAK ČR
Pořadatel: Ministerstvo zemědělství ČR, Státní fond životního prostředí
Organizátor: Ministerstvo zemědělství ČR, Státní fond životního prostředí
Místo konání: pavilon P, sál P4, sektor C, D
Vstup: volný
Program:
9.00 hod
Programy financování, připravované výzvy, stav čerpání finančních prostředků z OPŽP
Ing. Petr Valdman, SFŽP ČR
9.40 hod
OPŽP – podmínky přijatelnosti, finanční model, výběr provozovatele
Mgr. Ivana Weberová, SFŽP ČR
10.40 hod
Požadavky na žadatele, praktické zkušenosti, administrace schválených projektů
Ing. Ivana Vráblíková, SFŽP ČR
11.40 hod
Aktuální otázky při aplikaci Podmínek přijatelnosti OPŽP
Mgr. David Krofta
12.30 hod
Praktické problémy při aplikaci Metodiky pro žadatele OPŽP
Mgr. Jan Toman
13.00 hod
Financování povodňové ochrany z OPŽP
Ing. Brejchová, MŽP
13.30 hod
Program financování oboru
VaK – Ing. Duda, MZe

9.00–16.00 hod
PODPORA inovativních technologií k získání druhotných surovin a prevenci vzniku odpadů – prezentace nových technologií
Garant: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Pořadatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Organizátor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Místo konání: pavilon P, sál P1
Vstup: volný
Program:
1. Blok semináře
9.00–9.10 hod
Informace o vzniku Rady pro druhotné suroviny a odpady a o přípravě strategického analytického dokumentu pro oblast využívání druhotných surovin jako součást aktualizované surovinové politiky ČR
Ing. Pavlína Kulhánková, ředitelka odboru ekologie, MPO
9.10–9.20 hod
Aktuální možnosti financování z Operačního programu podnikání a inovace
Ing. Zuzana Matějíčková, ředitelka odboru implementace strukturálních fondů, MPO
9.20–9.30 hod
Financování inovativních technologií z programů výzkumu a vývoje MPO
Ing. Martin Štícha, ředitel odboru průmyslového výzkumu a vývoje, MPO
9.30–10.00 hod
Inovativní technologie a možnosti jejich uplatnění v rámci technologické burzy (příklady konkrétních technologií)
Mgr. Radka Hávová, Technologické centrum AV ČR
2. Blok semináře
10.00–10.45 hod
Nové technologie pro druhotné využití plastů
Plastikářský klastr Zlín
10.45–11.00 hod
Technologie zpracování plastů vytříděných z komunálního odpadu
Ing. O. Oliva, Transform Bohdaneč
11.00–11.15 hod
Současné trendy v oblasti výroby, prodeje, spotřeby a druhotného využití papíru
Ing. J. Tymich, EUROWASTE, a.s.
11.15–11.30 hod
Další možnosti druhotného zpracování a využití papírových obalů UNIPAP Býšť
11.30–12.00 hod
Diskuze
12.00–13.00 hod
Přestávka na oběd
3. Blok semináře
13.00–13.15 hod
Využívání kovového šrotu v metalurgii
Ing. V. Toman, Hutnictví železa, a.s
13.15–13.30 hod
Ekologická likvidace autovraků
V. Ruml, Autovraky Ruml, a.s.
13.30–13.45 hod
Výzkum a vývoj průmyslové technologie pro zhodnocení kovových koncentrátů z elektroodpadu
Ing. P. Janda, Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
13.45–14.00 hod
Vývoj technologie na recyklaci různých typů displejů
Ing. L. Štolc, AQUATEST, a.s.
14.00–14.15 hod
Recyklace jemných kovonosných odpadů z výroby a opracování oceli formou briketace
M. Gajdzica, Progres-Ekotech, s.r.o.
14.15–14.30 hod
Získávání europia a yttria z odpadních luminoforů při recyklaci úsporných žárovek
Ing. V. Gruber, CSc., Ústav chemických procesů Akademie věd ČR
4. Blok semináře
14.30–15.15 hod
Druhý život pneumatik – systémy a technologie na zpracování pneu
Ing. K. Šafner, MONTSTAV, a.s.; doc. Ing. M. Marek, CSc., VŠCHT Praha; doc. Ing. J. Kudrna, CSc., VUT Brno
15.15–15.30 hod
Technologie pro netermickou destrukci POPs
Ing. T. Ocelka, DAPOL, a.s.
15.30–16.00 hod
Diskuze
16.00 hod
Ukončení semináře

10.00–15.00 hod
BUSINESS POINT 2010
Matchmakingová setkání firem
Pořadatel: Veletrhy Brno, a.s.
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon P
Vstup: volný

10.00–16.00 hod
Odpady 2010 a jak dál? – Odpad je energie
Pořadatel: Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů (STEO)
Pořadatel: STEO
Organizátor: STEO
Místo konání: Kongresové centrum, sál C
Vstup: volný
Více informací zde.
Pozvánka ke stažení zde (formát PDF)

9.00–17.00 hod
Vodárenská soutěž zručnosti
Pořadatel: SOVAK ČR
Organizátor: SOVAK ČR, Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: volná plocha K

9.00–17.00 hod
Soutěž učňů – obor instalatér
Pořadatel: Cech instalatérů ČR
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon P

9.00–17.00 hod
Výstava Vodohospodářská stavba roku 2009
Pořadatel: Svaz vodního hospodářství ČR
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon P

9.00–17.00 hod
Výstava nejlepších fotografií z fotosoutěže VODA 2010 – téma: Voda a lidé
Pořadatel: SOVAK ČR
Organizátor: SOVAK ČR ve spolupráci s VODA-KAMARÁD, s.r.o., Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon P

19.00 hod
Společenský večer vystavovatelů
Místo konání: pavilon A–Rotunda
Vstup: pozvánky

 

27. 5. 2010 (Čtvrtek)

 

9.00–12.00 hod
Malé čistírny odpadních vod
Garant: SOVAK ČR
Pořadatel: VUV, CzWA
Organizátor: VUV, CzWA
Místo konání: pavilon P, sál P4, sektor C, D
Vstup: volný
Program:
9.00 hod
Legislativa
Ing. Veronika Jáglová
9.40 hod
Možnosti extenzivních způsobů čištění odpadních vod
Ing. Eva Mlejnská, VÚV T.G.M., v.v.i.
10.20 hod
Porovnání výběru malé ČOV jako výrobku a jako zařízení posuzovaného podle vypouštěného znečištění
Ing. Václav Šťastný, Ing. Jiří Kučera, VÚV T.G.M., v.v.i.
11.00 hod
Vstupní parametry pro návrh ČOV
Ing. Karel Plotěný, CzWA

12.00–15.00 hod
INOVACE v oblasti úpravy odpadních průmyslových vod a zpracování kalů
Garant: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Pořadatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Asociace pro vodu ČR (CzWA), Akademie věd ČR
Organizátor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Asociace pro vodu ČR (CzWA), Akademie věd ČR
Místo konání: pavilon P, sál P4, sektor C, D
Vstup: volný
Program:
12.00–12.15 hod
Použití membrán při čištění průmyslových odpadních vod
Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o.
12.15–12.30 hod
Inovační rádius inovace fluidní separace suspenze v úpravě a čištění vody
prof. Svatopluk Mackrle, CSc., dr. Ing. Vladimír Mackrle, CSc., ECOFLUID Group, s.r.o.
12.30–12.45 hod
Čištění vzduchu fyzikálně chemickými metodami
Ing. Milan Uher, ASIO, spol. s r.o.
12.45–13.00 hod
Biotechnologie lentikats – cesta k efektivnímu odstiňování dusíkatého znečištní
Mgr. Jan Mrákota, LentiKat‘s a.s.
13.00–13.15 hod
Digitální senzory pro vodárenství
Dalibor Prokel, Ing. David Slepička, Endress+Hauser Czech s.r.o.
13.15–13.30 hod
Technologie NAGGIS
Ing. Oleg Lysytchuk SCc., H+A ECO cz s.r.o.
Ing. Evžen Jachan, AQUA-Z s.r.o.
13.30–13.45 hod
Česká membránová platforma o.s.
Ing. Darina Bouzková, Česká membránová platforma o.s.
13.45–14.00 hod
Kontinuální písková filtrace – moderní trend v oblasti dočištění průmyslových vod s následnou likvidací pracích vod
Ing. Lenka Rosendorfová, ENVITES, spol. s r.o.
14.00–14.15 hod
Možnosti pro využití odpadů po čištění odpadní průmyslové vody z moření hliníkových výkovků s využitím reverzní osmózy
Ing. Jarmila Zahornadská, Ph.D., STROJMETAL KAMENICE, a.s.
14.15–14.30 hod
Úprava průsakových vod ze skládky nebezpečného odpadu membránovou technologií
Ing. Tomáš Kutal, CSc.; Ing. Karel Vrátný, VWS MEMSEP s.r.o.
14.30–14.45 hod
Aplikace MBBR v oblasti průmyslových odpadních vod
Ing. Petr Horecký, VWS MEMSEP s.r.o.

9.00–17.00 hod
Výstava Vodohospodářská stavba roku 2009
Pořadatel: Svaz vodního hospodářství ČR
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon P

9.00–17.00 hod
Výstava nejlepších fotografií z fotosoutěže VODA 2010 – téma: Voda a lidé
Pořadatel: SOVAK ČR
Organizátor: SOVAK ČR ve spolupráci s VODA-KAMARÁD, s.r.o., Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon P