Více času na podstatné

Odedneška mohou obyvatelé Moravskoslezského kraje žádat dotaci na výměnu kotle

01.11.2012 15:49

Ministerstvo životního prostředí a Rada Moravskoslezského kraje schválily dne 30. 10. 2012 vyhlášení 3. Společné výzvy k příjmu žádostí v rámci "Společného programu na výměnu ručně plněných kotlů", podle podmínek dohodnutých na 7. jednání Meziresortní pracovní skupiny k financování lokálních topenišť v rodinných domech, které se konalo dne 23. 10. 2012. Příjem žádostí začíná dnes 1.11.2012 a ukončení přijímání žádostí je stanoveno na 28.6.2013 nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve. Pro 3. výzvu je alokováno celkem 40.000.000 Kč.

Pro 3. výzvu je alokováno celkem 40.000.000 Kč, a to 20.000.000 Kč z rozpočtu MSK a 20.000.000 Kč z Fondu. Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v rodinných domech v MSK (dále „Program“). Nový kotel musí splňovat předepsané mezní úrovně emisí a minimální účinnosti stanovené ČSN EN 303-5, emisní třídou 3.
 

Novým podporovaným kotlem se rozumí kotel, který splňující mezní emisní úrovně a minimální účinnost dle ČSN EN 303-5, emisní třídu 3 s max. výkonem 50 kWt, na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu (tzn. samostatně na uhlí nebo biomasu anebo kombinace uhlí a biomasy), s plně automatickým přikládáním, který neumožňuje bez úprav ruční přikládání a jeho výrobce či prodejce tuto možnost nedeklaruje (propagační materiály, materiály, webové stránky, prospekty atd.), jakékoliv úpravy kotle podpořeného v rámci Programu týkající se možnosti ručního přikládání se považují též za porušení rozpočtové kázně ve smyslu čl. XIII. bodu 3. Programu.

 

Žádat o dotaci může vlastník rodinného domu, spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky v takovémto rodinném domě, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na rodinném domě.

Manžel/ka, jenž/jež má rodinný dům, popř. bytovou jednotku v takovémto rodinném domě, popřípadě podíl na takovémto rodinném domě, ve společném jmění manželů, a to za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě s realizací projektu.

O dotaci může požádat žadatel pouze jednou k jednomu rodinnému domu/bytové jednotce, který vlastní nebo jej nabyl za trvání společného jmění manželů..

Žadatel, který již obdržel dotaci na podporované druhy kotlů v rámci Programu, nemůže po dobu udržitelnosti projektu znovu podat další žádost
o poskytnutí dotace ke stejnému rodinnému domu/bytové jednotce na stejný druh podporovaných kotlů.

Pokud poskytnutí dotace žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, dotaci nelze poskytnout.

V případě, že rodinný dům, pro který je žádána dotace na výměnu kotle, je také sídlem podnikání, může o dotaci žádat žadatel výše vymezený, a to za předpokladu, že bude dodržena definice rodinného domu.

 

Kontaktní osoby:

Moravskoslezský kraj

Ing. Simona Šebestová, tel. 595 622 690, simona.sebestova(zavináč)kr-moravskoslezsky.cz,
Mgr. Josef Zich, tel. 595 622 641, josef.zich(zavináč)kr-moravskoslezsky.cz

Státní fond životního prostředí ČR

Mgr. Petra Danningerová, tel.: 595 198 443, petra.danningerova(zavináč)sfzp.cz

 

Dokumenty ke stažení:

3. Společná výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory

Příloha č. 1 Formulář žádosti o poskytnutí podpory

Podmínky dotačního programu Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji

Vzor náležitostí podání žádostí o dotaci uvedené na obálce

Vzor žádosti o dotaci

 

Zdroje: SFŽP, Moravskoslezský kraj