Více času na podstatné

Odpadový hospodář

03.06.2009 13:10

Odpadový hospodář

§ 15 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o odpadech“) stanoví institut odpadového hospodáře, jako osoby dostatečně odborně způsobilé a zodpovědné za odpadové hospodářství podniku.
Celá tato část kurzu je zaměřena na právní a gramatický rozbor a výklad jednotlivých ustanovení § 15 zákona o odpadech ve vazbě na celý zákon.

§ 15 odst. 1: Původce a oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok, a provozovatel skládky nebezpečných odpadů nebo komunálních odpadů jsou povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby (dále jen „odpadový hospodář“).

Povinnost stanovit odpadového hospodáře mají:
a) provozovatelé skládek nebezpečných odpadů nebo komunálních odpadů – vždy
b) původci a oprávněné osoby neuvedené pod písm. a) – pokud nakládali v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t/rok.

Povinnost osob uvedených pod písm. b) vyplyne z evidence odpadů. Pokud z průběžné evidence za dva po sobě následující roky je zřejmé, že původce nebo oprávněná osoba nakládali s více než 100 t nebezpečného odpadu v každém z nich, vzniká jim povinnost stanovit odpadového hospodáře. Na provozovatele skládky nebezpečného odpadu nebo komunálního odpadu se tato povinnost vztahuje vždy, tedy bez omezení množstvím nebezpečného odpadu a časem – tuto povinnost mají podle ust. § 83 odst. 6 do 3 měsíců od účinnosti zákona, t.j. do konce března 2002. Stejně tak od 1.4.2002 je možno vymáhat pokutu za nezřízení funkce odpadového hospodáře podle
§ 66 odst. 3 písm. g) a to až do výše 1 mil. Kč.
Touto povinnou osobou může být i obec, a to nejen jako původce, ale i jako oprávněná osoba - provozovatel skládky.

§ 15 odst. 2: Splňuje-li podmínky uvedené v odstavci 1 i jednotlivá samostatná provozovna, je původce nebo oprávněná osoba povinna určit odpadového hospodáře i pro tuto samostatnou provozovnu.

Tato ustanovení zcela jednoznačně stanoví povinnost zajistit nakládání s odpady podle odstavce 1 i pro samostatnou provozovnu. Za samostatnou provozovnu podle obchodního zákoníku se považuje odštěpný závod. Odštěpný závod je organizační složka podniku, která je jako odštěpný závod zapsána v obchodním rejstříku. Při provozování odštěpného závodu se užívá obchodní firmy podnikatele s dodatkem, že jde o odštěpný závod. Obdobné postavení jako odštěpný závod má i jiná organizační složka podniku, jestliže zákon stanoví, že se zapisuje do obchodního rejstříku.

Podle živnostenského zákona se provozovnou rozumí prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost. Provozovna musí být označena obchodní firmou podnikatele, k níž může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení. Za provozovnu se pro účely tohoto zákona považuje i stánek, pojízdná prodejna a obdobné zařízení, sloužící k prodeji zboží nebo k poskytování služeb.


§ 15 odst. 3: Odpadový hospodář odpovídá původci nebo oprávněné osobě, která jej svým odpadovým hospodářem určila, za zajištění odborného nakládání s odpady. Odpadový hospodář zastupuje původce nebo oprávněnou osobu při jednání s orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, zejména při výkonu jejich kontrolní činnosti.

Odborné nakládání s odpady je nepochybně nejen zvládnutí technických a technologických aspektů vzniku a nakládání s odpady, přesné plnění povinností při nakládání s odpady podle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů, ale také o dodržování povinností stanovených souvisejícími zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí. Zákon předpokládá a dává právo odpadovému hospodáři zastupovat původce nebo oprávněnou osobu při jednání s orgány veřejné správy, zejména při jejich kontrolní činnosti. Znamená to, že pokud původce nebo oprávněná osoba toto právo odpadovému hospodáři neodejme nebo neomezí, má se ze zákona za to, že má právo takto vystupovat. V praxi by to mělo znamenat, že buď odpadovým hospodářem bude statutární zástupce nebo osoba, které by měl zaměstnavatel příslušnou náplň práce upravit a pokud je v zaměstnaneckém poměru nebo je ve smluvním poměru, pak ve smlouvě musí stanovit, za jakých podmínek zastupuje, čili stanovit nepochybný obsah a rozsah zastupování.

§ 15 odst. 4: Funkci odpadového hospodáře lze vykonávat pro nejvíce pět původců a oprávněných osob nebo pět samostatných provozoven.

Toto ustanovení limituje počet podniků nebo jejich provozoven, pro které může jedna fyzická osoba vykonávat funkci odpadového hospodáře na maximálně 5. Tam, kde má firma více samostatných provozoven, musí mít i odpovídající počet odpadových hospodářů.

§ 15 odst. 5: Povinnost určit odpadového hospodáře se nevztahuje na dopravce, i když splňují podmínky uvedené v odstavci 1.

Na dopravce se zákon o odpadech vztahuje jen v omezené míře, nejsou osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví, a proto ani nemají povinnost určit odpadové hospodáře, ale dobrovolně jej samozřejmě mohou stanovit.

§ 15 odst. 6: Odpadovým hospodářem může být určená pouze fyzická osoba, která má dokončené vysokoškolské vzdělání a nejméně 3 roky praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech, nebo střední vzdělání ukončené maturitou a nejméně 5 let praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech.

Zákon nepředepisuje druh ani obor vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání, ale stanoví délku praxe v oboru odpadového hospodářství /činnosti vyjmenované v § 4 písm. c) zákona o odpadech/ v posledních 10 letech.

§ 15 odst. 7: Pokud původce nebo oprávněná osoba splňují podmínky uvedené v odstavci 1, je ustanovení odpadového hospodáře v souladu s tímto zákonem předpokladem pro udělení souhlasů podle § 14 a § 16 odst. 3.

Povinnost ustanovení odpadového hospodáře má přímou vazbu na vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu všech odpadů, t.j. jak ostatních, tak i nebezpečných a souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.

§ 15 odst. 8: Pokud dojde k ukončení činnosti odpadového hospodáře u původce nebo oprávněné osoby a podmínky uvedené v odst. 1 a nadále trvají, je původce nebo oprávněná osoba povinna ustanovit nového odpadového hospodáře a jeho ustanovení oznámit správnímu úřadu, který jí vydal souhlas k provozování zařízení nebo souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, a to nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení činnosti odpadového hospodáře. Zároveň je původce nebo oprávněná osoba povinna tomuto správnímu úřadu předložit doklady, z nichž vyplývá splnění požadavků uvedených v odst. 6.

Ustanovení odst. 8 se podle odst. 9 vztahuje i na případ, kdy nově dojde k naplnění podmínek podle odst. 1 u původce nebo oprávněné osoby. Účel tohoto ustanovení spočívá v ochraně původce a oprávněné osoby, kterým dává zákon 30 dnů na stanovení nového odpadového hospodáře po ukončení činnosti stávajícího odpadového hospodáře. Pokud však nebude tato povinnost splněná, dojde k porušení zákona pod sankcí.
Příklad z praxe
Na dotaz z podniku, který je původcem nebezpečných odpadů, kolik odpadových hospodářů musí mít původce nebo oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok ve více svých provozovnách (s cílem stanovit jejich minimální povinný počet)

odpověď:
Z § 15 odst. 1 a 2 vyplývá, že pokud původce nebo oprávněná osoba součtem ve všech svých provozovnách dosáhne stanoveného limitu 100 tun produkce nebo nakládání s nebezpečnými odpady za rok, musí ustanovit odpadového hospodáře, i když jednotlivé jeho (její) provozovny tohoto limitu samostatně nedosahují. Pokud však je limit dosažen v jedné nebo více jeho (jejích) provozovnách, musí kromě tohoto 1 odpadového hospodáře, který odpovídá za odpadové hospodářství celého podniku, stanovit dalšího odpadového hospodáře na každou z těchto provozoven. To znamená, že pokud má původce nebo oprávněná osoba 4 provozovny, které dosáhly v uplynulých dvou letech stanoveného limitu, musí určit 5 odpadových hospodářů, což je právě počet stanovený v odst. 4, který v podstatě znamená, že odpadového hospodáře může jedna odborně způsobilá osoba vykonávat maximálně pro pět původců nebo oprávněných osob nebo pět samostatných provozoven – tedy i původce nebo oprávněná osoba, pokud se nerozhodnou jinak (např. že si pro jednotlivé provozovny určí odpadové hospodáře s bydlištěm v lokalitě provozovny), mohou mít pro firmu a 4 její provozovny jednu odborně způsobilou osobu jako odpadového hospodáře.