Více času na podstatné

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA (VYHLÁŠKY) + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V LETECH 2016 A 2017 (PRAHA)

18.01.2016 09:31

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.cz si Vás dovolují pozvat na již druhý termín semináře "ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA (VYHLÁŠKY) + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V LETECH 2016 A 2017", který se uskuteční 29. března 2016 v Praze.

Seminář bude věnovaný zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, jeho novelizaci (zákon č. 223/2015 Sb.) a konkrétním dopadům některých změn v roce  2016  a  v roce 2017 na  původce odpadů a provozovatele zařízení pro nakládání s odpady.

Obsah semináře bude zaměřený především na odpadovou problematiku z pohledu nového právního předpisu. Účastníci se seznámí s novelizacemi navazujících prováděcích vyhlášek č. 383/2001 Sb., č. 294/2005 Sb. a vyhláškami, které nahradí vyhlášky č. 381/2001 Sb., č. 382/2001 Sb.,  a  č. 376/2001 Sb.

Účastníci se mimo jiné seznámí s novou podobou Katalogu odpadů, se změnami v ohlašování odpadů a provozu zařízení k nakládání s odpady. Dále s novinkami v zařazování odpadů do kategorie a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a novými pravidly pro využívání odpadů na povrchu terénu a návrhem nové vyhlášky upravující používání kalů na zemědělské půdě.

V rámci semináře bude objasněn princip přidělování identifikačních čísel zařízení (Katalog zařízení), pozornost bude zaměřena na časté problémy v oblasti evidence (evidence stavebních firem a mobilních zařízení, správné používání kódů nakládání apod.) s uvedením příkladů nedostatků a chyb, které mohou zabránit úspěšnému podání hlášení.  Účastníci získají základní informace o kontrolách, které nad ohlašovanými daty provádí Ministerstvo životního prostředí.

Součástí semináře bude krátká praktická ukázka nových modulů informačního systému nakládání s odpady jako jsou například Seznam výrobců elektrozařízení, Registr míst zpětného odběru elektrozařízení nebo Registr zařízení.

 

Témata přednášek:

 • NOVELIZACE ZÁKONA O ODPADECH (ZÁKON Č. 223/2015 SB.)
 • NOVÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE STANOVÍ KATALOG ODPADŮ
 • NOVÁ VYHLÁŠKA O HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ
 • NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 294/2005 SB., O PODMÍNKÁCH UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ NA POVRCHU TERÉNU
 • NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 383/2001 SB., O PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – PŘÍLOHY Č. 20, 22, 26 A 27
 • NÁVRH NOVÉ VYHLÁŠKY O PODMÍNKÁCH POUŽITÍ UPRAVENÝCH KALŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ
 • PŘÍKLADY CHYB BRÁNÍCÍCH ÚSPĚŠNÉMU PODÁNÍ HLÁŠENÍ A DALŠÍ NEDOSTATKY V HLÁŠENÍCH (NESPRÁVNÁ KATALOGOVÁ ČÍSLA ODPADŮ, ŠPATNÉ KÓDY NAKLÁDÁNÍ, NEVYROVNANÉ BILANCE...)
 • TYPY KONTROL PROVÁDĚNÝCH MŽP NAD OHLAŠOVANÝMI DATY – KŘÍŽOVÉ KONTROLY, POROVNÁNÍ V ČASOVÝCH ŘADÁCH, SEZNAMY „HŘÍŠNÍKŮ“
 • REGISTR ZAŘÍZENÍ – NOVÁ WEBOVÁ APLIKACE PRO VEŘEJNOST

 

Přednášející:

 • Mgr. et Mgr. ŠTĚPÁN JAKL (MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ)
 • RNDr. EVA HORÁKOVÁ (CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství )

 

Termín, místokonání a cena:

 • středa 29. března 2016, přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 • Praha, Konferenční centrum CITY - Pankrác
 • 1575,- Kč bez DPH

 

Další informace najdete - ZDE