Více času na podstatné

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2017

09.10.2016 12:22

Užitečnésemináře.cz si vás dovolují pozvat na seminář "ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2017", který se uskuteční 5. ledna 2017 v Praze. Seminář bude věnovaný zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, jeho novelizaci (zákon č. 223/2015 Sb.) a konkrétním dopadům některých změn v roce 2016 na původce odpadů a provozovatele zařízení pro nakládání s odpady.

Obsah semináře bude zaměřený především na odpadovou problematiku z pohledu nového právního předpisu. Účastníci  se  seznámí  s  novelizacemi  navazujících  prováděcích  vyhlášek  č. 383/2001 Sb.  (83/2016 Sb.),  č. 294/2005 Sb. (od 1. 1. 2017), vyhláškami č. 93/2016 Sb. a 94/2016 Sb., které  nahradily  vyhlášky  č. 381/2001 Sb. a č. 376/2001 Sb., a také s vyhláškou, která od 1. 1. 2017 nahradí vyhlášku č. 382/2001 Sb.

Účastníci se mimo jiné seznámí s  novou  podobou  Katalogu  odpadů, se změnami v ohlašování odpadů  a  provozu zařízení k nakládání s odpady. Dále s  novinkami  v  zařazování  odpadů  do  kategorie  a  hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a novými pravidly pro využívání odpadů na povrchu terénu a návrhem nové vyhlášky upravující používání kalů na zemědělské půdě.

V rámci semináře bude objasněn princip přidělování identifikačních čísel zařízení (Katalog zařízení), pozornost bude zaměřena  na  časté problémy v oblasti evidence (evidence stavebních firem a mobilních zařízení, evidence zařízení pro nakládání s autovraky, správné používání kódů nakládání apod.) s uvedením příkladů nedostatků a chyb, které mohou zabránit úspěšnému podání hlášení. 

Účastníci získají základní  informace  o  kontrolách,  které  nad  ohlašovanými  daty  provádí  Ministerstvo životního prostředí.
Součástí semináře bude krátká praktická ukázka nových modulů informačního systému nakládání s odpady (Seznam výrobců elektrozařízení, Registr míst zpětného odběru elektrozařízení) a Registru zařízení.

 

Témata přednášek:

 • NOVELIZACE ZÁKONA O ODPADECH (ZÁKON Č. 223/2015 Sb.)
 • VYHLÁŠKA Č. 93/2016 SB., KTEROU SE STANOVÍ KATALOG ODPADŮ
 • VYHLÁŠKA Č. 94/2016 SB., O HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ
 • NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 294/2005 SB., O PODMÍNKÁCH UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ NA POVRCHU TERÉNU
 • NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 383/2001 SB., O PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (VYHLÁŠKA Č. 83/2016 SB.)
 • NOVÁ VYHLÁŠKA O PODMÍNKÁCH POUŽITÍ UPRAVENÝCH KALŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ
 • PŘÍKLADY CHYB BRÁNÍCÍCH ÚSPĚŠNÉMU PODÁNÍ HLÁŠENÍ A DALŠÍ NEDOSTATKY V HLÁŠENÍCH (NESPRÁVNÁ KATALOGOVÁ ČÍSLA ODPADŮ, ŠPATNÉ KÓDY NAKLÁDÁNÍ, NEVYROVNANÉ BILANCE...)
 • TYPY KONTROL PROVÁDĚNÝCH MŽP NAD OHLAŠOVANÝMI DATY – KŘÍŽOVÉ KONTROLY, POROVNÁNÍ V ČASOVÝCH ŘADÁCH, SEZNAMY „HŘÍŠNÍKŮ“
 • REGISTR ZAŘÍZENÍ – NOVÁ WEBOVÁ APLIKACE PRO VEŘEJNOST

 

Přednášející:

 • Mgr. et Mgr. ŠTĚPÁN JAKL, MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 • RNDr. EVA HORÁKOVÁ, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství

 

Další informace:

 • Termín: čtvrtek 5. ledna 2017, přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 • Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY - Pankrác
 • Cena: 1595,- Kč bez DPH

 

 

Více na www.uzitecneseminare.cz