Více času na podstatné

Odpady versus odpadní vody (Odpadové fórum 6/2006)

12.02.2009 11:51

Toto pojednání nelze začít jinak, než definicemi.
Odpadní voda - § 38, odstavec 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
Odpad - § 3, odstavec 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Ustanovení § 2 tohoto zákona ve svém odstavci 1 uvádí, že se zákon (mimo jiné) nevztahuje na odpadní vody.


S určitým zjednodušením lze tedy říci, že obecný výraz odpady v sobě zahrnuje několik podmnožin tekutých látek a jedna z nich, vyjmutá z gesce odpadových předpisů, se nazývá odpadní vody a je definována v jiném obecně závazném předpisu. Nebo jinak, pokud se mi při posuzování konkrétní látky podaří doložit, že jde o odpadní vodu, ustanovení zákona o odpadech si nejen nemusím, ale ani nesmím všímat. V opačném případě totiž dojdu ke zcela schizofrennímu pohledu, který nemá řešení.

Situace zdánlivě jasná je narušena několika okolnostmi.
 

Základní vadou je situace, kdy za uvedených právních vztahů je do obecně závazného předpisu vyplývajícího ze zákona o odpadech - Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. v platném znění) vtěleno několik položek odpadů, které nejen, že jsou odpadními vodami podle definice, ale dokonce se takto i nazývají. Za všechny příklady jmenuji podskupinu katalogu s číslem 19 07 - Průsaková voda ze skládek a to proto, že takto pojmenovaná kapalina je ve výše uvedeném definičním ustanovení pro odpadní vody přímo jmenována. Tato právně vadná situace trvá již mnoho let a důvody, proč se MŽP jako ústřední orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství nesnaží tuto situaci řešit, není autorovi tohoto pojednání známa.
 

Praktické problémy nastávají často v okamžiku, kdy se v jednom technickém zařízení, říkejme mu třeba čistírna, nakládá jak s odpadními vodami, tak s tekutými odpady. S oběma technicky stejně, často i ve směsi, a to tak, že se vhodnými technologickými procesy "čistí" tedy zbavují kontaminujících látek a následně, obvykle jako odpadní vody se závazně stanovenou kvalitou, vypouštějí do prostředí. Při patřičně rigidním přístupu úředníků z obou stran, tedy odpadové i vodní, musí být nejen dvoje povolení k provozu takového zařízení, ale i dva samostatně schvalované a samostatně platné provozní řády. Smysl takové činnosti zcela uniká nejen laikům.

Stručný závěr tohoto textu zní - odpadní vodu poznáte podle způsobu jejího vzniku, který musíte znát (viz její definice), a nikoli podle jejího složení, způsobu dalšího nakládání či dokonce způsobu její dopravy. Názor, že tekutý odpad je převážen v cisternách, kdežto odpadní voda teče potrubím je sice názor úsměvný, ale nedávno jsem se s ním setkal na dosti vysoké úřednické úrovni.

 

(mb)

Diskusní téma: Odpady versus odpadní vody (Odpadové fórum 6/2006)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.