Více času na podstatné

Odpady z provozu rentgenového pracoviště v nemocnici a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

24.03.2010 13:35

V rámci provozu rentgenového pracoviště bylo za rok 2009 vzniklo 2,5t nebezpečného odpadu – odpadní roztoky vývojek a roztoky ustalovačů (kód 09 01 01 a 09 01 04). Podléhají tyto odpady ohlašovací povinnosti do IRZ a musejí být proto započítávány do množství nebezpečného odpadu (vznikajícího z provozu kotelny, ČOV a dalších zařízení), které bude porovnáváno s ohlašovacím prahem 2t/rok?

 

Odpověď

V IRZ se sledují – přenosy odpadů (nebezpečných a ostatních) mimo provozovnu (článek 5 nařízení č. 166/2006/ES – ohlašovací prahy 2t/rok nebezpečných odpadů a 2000 t/rok ostatních odpadů) a přenosy znečišťujících látek v odpadech přenášených mimo provozovnu (příloha č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.).

Odpad, který musí být sledován pro účely IRZ je odpad vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení. Odpady, které nevznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení není nutné z hlediska plnění ohlašovací povinnosti do IRZ sledovat (ani z hlediska složení) a případně započítávat do množství odpadu, které bude porovnáváno s ohlašovacím prahem.

  • Uvedené nebezpečné odpady roztoků vývojek a ustalovačů z rentgenového pracoviště nesplňují definici, že vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných stacionárních technických jednotek. Takovéto odpady (jejich množství a složení) nemusí být pro účely IRZ započítávány do celkového množství nebezpečných odpadů, které se bude porovnávat s ohlašovacím prahem (2 t/rok).

Důležité právní předpisy:

  • zákon č. 25/2008 Sb.
  • nařízení EP a Rady č. 166/2006/ES.
  • nařízení vlády č. 145/2008 Sb.