Více času na podstatné

Odpady z údržby zařízení a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

24.02.2010 06:58

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – „Plní ohlašovací povinnost za rok 2009 do IRZ papírna (kapacita nad 20 tun denně), která nepřekročila žádný ohlašovací práh pro znečišťující látky v únicích nebo přenosech, ale vzhledem k výměně oleje provedené při údržbě zařízení (papírenského stroje) překročila ohlašovací práh pro nebezpečné odpady (2t/rok)?“.

 

 

Odpověď:

Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31. 3. 2010) se plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími platnými právní předpisy:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (nařízení o E-PRTR),
 • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů,
 • Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Uvedené právní předpisy jsou od roku 2009 platné pro provozovatele podle § 3 odst. 1 (činnost podle přílohy I nařízení o E-PRTR) i § 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb. (činnost jiná nebo činnost s nižší kapacitou podle přílohy I nařízení o E-PRTR).

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady.

 • Provozovnu – podle čl. 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“ rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba”. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2).
 • Lokalitu – čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako „zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se rozumí stejné místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny.
 • Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo přenosy odpadů, které vznikají v provozovně nebo jsou přenášeny mimo provozovnu.
 • Překročení ohlašovací prahu. Ohlašovací prahy pro látky a odpady jsou určeny výše uvedenými právními předpisy a představují množství látky (odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením vzniká ohlašovací povinnost. Ohlašovací povinnost vzniká pouze při překročení ohlašovacího prahu.

Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v provozovně překročeny ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky (v únicích do ovzduší, vody a půdy, v přenosech v odpadních vodách a v odpadech – příloha II nařízení o E-PRTR a příloha č. 1 a č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo také pokud je přeneseno více než 2 tuny nebezpečného nebo 2000 tun ostatního odpadu mimo provozovnu.

 

 

Nebezpečný odpad z údržby papírenského stroje:

Předmětem dotazu je provozovna, ve které je prováděna činnost výroba papíru nad 20 tun denně (dle nařízení o E-PRTR se jedná o činnost 6 b) – Průmyslové závody na výrobu papíru a lepenky a jiných primárních výrobků ze dřeva (jako je dřevotříska, dřevovláknité desky a překližka). Tato činnost musí být následně uvedena ve formuláři pro ohlašování do IRZ jako hlavní.

 • Papírna splňuje definici provozovny podle zákona č. 25/2008 Sb.
 • Provozovatel papírny, proto musí vyhodnotit, zda nejsou splněny podmínky pro vznik ohlašovací povinnosti do IRZ.
 • K překročení prahových hodnot pro úniky nebo přenosy látek podle dotazu nedošlo. Nedošlo rovněž k překročení ohlašovacího prahu pro množství ostatního odpadu (2000 t/rok).

Z problematiky ohlašování odpadů do IRZ by se ovšem mohla uvedené provozovny týkat povinnost sledovat množství nebezpečných odpadů a v případě překročení ohlašovacího prahu pro nebezpečný odpad (2 tuny/rok) ohlašovat množství nebezpečných odpadů do IRZ.

Z dotazu vyplývá, že celkové množství nebezpečných odpadů (včetně započítání odpadního oleje z údržby zařízení) vzniklých v souvislosti s provozem zařízení bylo větší než 2t/rok.

 • Odpad, který musí být sledován pro účely IRZ je odpad vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení.
 • Odpady, které nevznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení, není nutné pro účely plnění ohlašovací povinnosti do IRZ sledovat (ani z hlediska složení) a případně započítávat do množství nebezpečného odpadu, které bude porovnáváno s ohlašovacím prahem.
 • Odpad vznikající údržbou provozovaných zařízení je z hlediska ohlašování do IRZ relevantní.
 • Nebezpečné odpady v podobě olejů z papírenského stroje a další odpady vznikající údržbou zařízení je třeba započítávat do množství nebezpečných odpadů, které se bude porovnávat s ohlašovacím prahem 2 t/rok.

 

Závěr:

 • Odpad vznikající údržbou nebo opravou provozovaných zařízení je z hlediska ohlašování do IRZ relevantní.
 • V souvislosti s provozem zařízení v papírně vzniklo celkem více než 2t nebezpečných odpadů za rok.
 • Provozovatel papírny musí plnit ohlašovací povinnost do IRZ prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) do 31.3.2010.

Důležité právní předpisy:

 • zákon č. 25/2008 Sb.
 • nařízení EP a Rady č. 166/2006/ES.
 • nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Kompletní informace k plnění ohlašovací povinnosti naleznete v příručce pro ohlašování, která je k dispozici zde.

K řešení otázek k IRZ je určena služba Helpdesk IRZ, na kterou se může každý provozovatel či uživatel IRZ obrátit (irz.info (at) ce­nia.cz).

 

Upozornění:

Informace uvedené v odpovědi služby Helpdesk IRZ se striktně vztahují k plnění ohlašovacích povinností do integrovaného registru znečišťování podle zákona č. 25/2008 Sb., nařízení č. 166/2006/ES a nařízení vlády č. 145/2008 Sb.