Více času na podstatné

Odpovědi na ekologické otázky - volby 2010

22.02.2010 06:38

Na otázky nám odpovídal jako první Rene Kubasek tiskovy mluvci Strany Zelených (SZ)

 

1) Myslíte si, že je skutečně nutné, aby oblast životního prostředí řídilo samostatné MŽP? Jaký je Váš názor na to, že by příslušné kompetence byly rozděleny mezi MPO a MZE, čímž by MŽP zaniklo?
V demokratických zemích je existence samostatného resortu životního prostředí naprostou samozřejmostí. Příslušný ministr je silnou a respektovanou součástí vládního kabinetu. Bylo tomu tak například v koaliční vládě premiéra Topolánka. V dobách minulého režimu naopak samostatné ministerstvo životního prostředí neexistovalo a tuto významnou problematiku řešily jiné resorty (zejména Ministerstvo vnitra). Stav ovzduší, vod i přírody byl zoufalý.

 

2) Jaký je Váš názor na Českou informační agenturu životního prostředí – CENIA. Potřebuje vůbec takovou agenturu ČR? Co od takového agentury očekáváte, případně co by se podle Vás mělo změnit?
CENIA je národním partnerem příslušné evropské agentury, podobné národní agentury působí i v dalších evropských státech. Hlavním přínosem je aktuální sdílení veškerých informací evropské agentury a účast na společných evropských projektech. CENIA dále spravuje jednotný informační systém o životním prostředí, srozumitelnou formou zpřístupňuje informace české veřejnosti. CENIA je resortní organizací MŽP. Výsledky její práce jsou přínosem pro českou veřejnost i veřejnou správu.

 

3) Jaké konkrétní administrativní opatření ve složkových zákonech (odpady, voda, vzduch chlp…) považujete za naprosto zbytečné a absurdní? A co konkrétně v těchto složkových zákonech chcete změnit? Jaké jsou Vaše priority?
Absurdní je například chybějící lhůta k dodání podkladů pro odpis zásob v horním zákoně. Díru v zákoně zneužívá jedna těžební firma (narozdíl od všech ostatních) tím, že už šestnáct let odmítá splnit svou zákonnou povinnost předat podklady k příslušnému správnímu řízení Českému báňskému úřadu. Ve stejném zákoně je také nesmyslné předkupní právo těžařských firem na státní pozemky v dobývacích územích. Mohou tak blokovat rozvoj obcí i na pozemcích, které pro svou činnost (např. hlubinnou těžbu) vůbec nepotřebují. Našimi prioritami u složkových zákonů je především zjednodušení a zefektivnění stávajících nástrojů či jejich úprava tak, aby skutečně motivovaly k zavádění šetrnějších technologií a přístupů – kromě horního zákona k nim patří vodní zákon, zákon o zemědělském půdním fondu, zákon o ochraně ovzduší či zákon o odpadech.

 

4) IPPC – podporujete změnu přílohy č.1 k tomuto zákony, která by zapříčinila zvýšení okruhu potenciálních žadatelů o integrované povolení?
Novelu evropské směrnice projednává ve druhém čtení Evropský parlament. Obsahuje doplnění některých činností, které nyní integrovanému povolení nepodléhají. Ty však nepředstavují významnou změnu oproti současnému stavu. Sporným se stal zejména návrh na doplnění spalovacích zařízení (20 – 50 MW), byl proto členskými státy zamítnut a již není součástí projednávaného návrhu. Změnu přílohy č.1, tak jak byla přijata v červnu 2009 na závěr českého předsednictví mezi členskými zeměmi EU, tedy podporujeme.

 

5) Jaký je Váš názor na účast občanských sdružení v příslušných řízeních? Podporujete v tomto smyslu změnu zákona o ochraně přírody a krajiny?
Účast veřejnosti na rozhodování zvyšuje transparentnost rozhodování a tím brání korupci. Zároveň také zvyšuje přijatelnost rozhodnutí veřejné správy pro občany, posiluje demokratické mechanismy, zvyšuje důvěru občanů v politiku a stimuluje potenciál dobrovolné občanské iniciativy. Vyloučení veřejnosti z rozhodování by mělo na transparentnost a demokratičnost rozhodování přesně opačný vliv.

 

6) Jakým způsobem chcete podporovat (pokud budete podporovat) podnikatelské investice do čistších technologií? Plánujete obnovit finanční podporu implementace systému řízení dle ISO14001 či EMAS?
Podnikatelské investice do čistších technologií jsou podporovány zejména z Operačního programu životní prostředí a dalších programů z evropských fondů. Zmíněná certifikace systémů řízení již úspěšně proběhla v řadě podniků i v některých úřadech. Její rozjezd byl také finančně podpořen, plošná podpora z omezených dostupných prostředků by však již nebyla příliš účelná.

 

7) Jaký je Váš názor na program Zelená úsporám?
V prosinci loňského roku skončila náběhová fáze programu. Od té doby program přijímá 130 žádostí denně za více než 20 milionů korun. Za zhruba třičtvrtě roku fungování už stačil podpořit zateplování a výměnu kotlů především v rodinných, bytových domech dotacemi ve výši jedné miliardy korun. Další velký nárůst žádostí je očekáván především v oblasti zateplování panelových domů. Tímto tempem program vyčerpá získané prostředky ještě před oficiálním koncem programu, tedy v průběhu roku 2012. Program Zelená úsporám nezatěžuje daňové poplatníky, protože peníze pocházejí z prodeje emisí ušetřených v ČR. Směřuje přímo k lidem a šetří nejen životní prostředí, ale také jejich peněženku.
Program pomáhá také snížit energetickou náročnost české ekonomiky. Ta patří v ČR k nejvyšším v Evropě a je o 30 - 40% vyšší než je průměr vyspělých zemí.

 

8) Jaký je Váš názor na uplatnění dobrovolných dohod v praxi? Lze tyto dohody například aplikovat přednostněji namísto např. legislativních změn?
Dobrovolné dohody se ve světě i u nás používají pouze jako doplňkový nástroj ve výjimečných případech. K omezujícím podmínkám patří nízký počet konkrétních subjektů, které se musí vzájemně dohodnout či nutnost jednoznačně stanovit sankce za nedodržování dohody, zajistit jejich kontrolu a vymahatelnost. Klíčovým problémem je skutečnost, že dohodnutá pravidla platí výhradně pro ty firmy, které se zaváží je dodržovat. Pokud v dané oblasti působí i jiné firmy, které se k dohodě nepřipojí, stává se částečně či zcela neúčinnou. Legislativní a ekonomické nástroje jsou proto zpravidla vhodnějším řešením – jsou spravedlivější, transparentnější a efektivnější.

 

9) Domníváte se, že by ČIŽP měla mít možnost namísto udělení pokuty, hříšníka nejprve upozornit na rozpor se zákonem a posléze ho při opakovaném prohřešku pokutovat?
ČIŽP musí postupovat a postupuje striktně podle platných zákonů. Ty v některých případech umožňují nejprve uložit nápravná opatření a poté teprve případně pokutu. Výše pokut je pak odstupňována podle míry provinění.

 

10) Jak se stavíte k podpoře OZE? Jaderná energie ANO či NE? Kde vidíte budoucnost?
V roce 2004 parlament schválil moderní legislativu na podporu rovnoměrného rozvoje všech druhů obnovitelných zdrojů energie (OZE). Přijetí pozměňovacího návrhu poslankyně ČSSD však omezilo možnost Energetického regulačního úřadu (ERÚ) upravovat výši garantované výkupní ceny za elektřinu z OZE. ERÚ tak nemohl pružněji reagovat na prudký pokles ceny solárních článků výraznějším snížením výkupní ceny solární elektřiny. Věříme, že ještě současná Sněmovna podporu fotovoltaiky sníží. Legislativa již udělala přesně to, k čemu měla sloužit: velmi dobře motivovala k inovacím a snižila výrobní cenu solární energie.
Státní organizace Česká přenosová soustava (ČEPS) bohužel zanedbala své povinnosti a za sedm let nedokázala zajistit plánovaný rozvoj energetických sítí. Dnes hlásí problémy s připojování nových zdrojů, včetně OZE (naše reakce viz: https://volby.zeleni.cz/aktuality/15161/ceps-bud-zanedbala-sve-povinnosti-anebo-jeji-vedeni-lze/).
Usilujeme o opravu zákona o OZE a o změnu fungování ČEPS. Zásadní zvýšení využívání OZE je prioritou energetické politiky vlády i mezinárodním závazkem ČR. Narozdíl od neobnovitelných zdrojů - jako je uhlí, ropa, plyn či uran – pouze OZE mohou poptávku po energii pokrývat trvale. OZE také snižují emise skleníkových plynů z energetiky a naši závislost na dovozu, poskytují perspektivní pracovní místa. Rozvoji jaderné energie brání zejména nevyřešený konec palivového cyklu. MŽP připravilo Politiku ochrany klimatu ČR do roku 2030, která umožňuje zajistit energetické potřeby státu bez prolomení limitů těžby a bez nových jaderných reaktorů.
Výstavba nových uhelných nebo jaderných zdrojů musí být až posledním řešením po vyčerpání potenciálu úspor a obnovitelných zdrojů energie.


11) Jaký je Váš postoj k prolomení těžebních limitů?

O prolomení limitů usiluje konkrétní těžební firma. Plánuje vybudovat vlastní tepelnou elektrárnu, kde by takto získané uhlí spalovala a získanou elektřinu uplatnila na evropském trhu. Podle našeho názoru tento soukromý zájem nepřevažuje nad veřejným zájmem na zachování a rozvoji severočeských obcí a kvality života nejen v Ústeckém kraji.

 

12) Připravujete obecně pro podnikatele v této oblasti něco revolučního?
Chceme pokračovat v podpoře šetrných technologií z Operačního programu životní prostředí. Prosadili jsme podporu odbytu recyklovaného plastu, ministerstvo dopravy je musí přednostně využívat při veřejných zakázkách na výstavbu protihlukových stěn jako součásti staveb dálnic a železnic. Dále na úrovni EU usilujeme o snížení DPH na recyklovaný materiál. Po omezení administrativy při nakládání s odpady, připravujeme další zjednodušení a zpřehlednění odpadové legislativy.

13) Jaké jsou vaše hlavní 3 body volebního programu v ekologických otázkách?

Strana zelených podporuje rozvoj úsporných a k přírodě šetrných technologií, které jsou efektivnější a tím ve výsledku levnější. Zelené inovace také přinášejí nová pracovní místa v perspektivních oborech, proto jsou klíčovou součástí opatření k řešení ekonomické krize. Budeme pokračovat v úspěšných dotacích z Operačního programu životní prostředí a podpoře úspor v domácnostech z programu Zelená úsporám.
Budeme dále usilovat o omezování příčin a přípravu na důsledky globální klimatické změny. To znamená nejen efektivní hospodaření s energií či převádění nákladní dopravy na koleje a rozvoj pohodlné a ekologické veřejné dopravy, ale také ochranu před povodněmi, kvalitní péči o krajinu, zdravé lesy a zdravé zemědělství.
Usilujeme o zajištění kvalitních podmínek pro život. K nim určitě patří také čistý vzduch a voda, zdravé lesy, zemědělská i volná krajina a zachovalá příroda. Prosadíme především opatření na ochranu ovzduší a vody a krajiny. Lidem zajistíme lepší recyklační služby, ušetří tak za odpadové poplatky.

 

Odpovědi dalších politických stran budeme publikovat ihned po obdržení.