Více času na podstatné

Odpovědnost podnikatele

01.06.2009 13:31

Otázka:


    S ohledem na můj typ podnikání jsem podle zákona o odpadech ve své firmě ustanovil odpadového hospodáře. Setkal jsem se ale s názorem, že odpovědnosti se jako statutární orgán stejně nezbavím. K čemu je potom takovýto institut dobrý?

    Toto je otázka z kategorie těch, které se hodí spíše do právní poradny (podobně jako stať o vztahu znalců a úředníků, která vyšla v této rubrice asi před rokem), neboť je otázkou obecnější než jen ve vztahu na zákon o odpadech, nicméně si dovolím vyjádřit názor.
    Některé odpady, stejně tak jako některé látky nepodléhající režimu odpadových předpisů, třeba chemikálie, mohou být při nesprávném (nedbalém či neodborném) nakládání s nimi nebezpečné. Pro životní prostředí obecně a vyjmeme-li člověka ze životního prostředí, potom speciálně pro zdraví lidí.
    Takové odpady jsou definovány v zákoně jako odpady nebezpečné, a to v ustanovení § 4 písmeno a) takto:"Pro účely tohoto zákona se rozumí nebezpečným odpadem - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoli jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu". Jde tedy o dvě skupiny látek - především o ty, u kterých je to z hlediska jejich vzniku a z něj plynoucích velmi pravděpodobných vlastností zřejmé (jsou v Seznamu), ale i o ty, které v Seznamu nejsou, ale jsou de facto nebezpečné, protože vykazují některou z definovaných nebezpečných vlastností.
    Při nakládání s nebezpečnými odpady, stejně jako při nakládání s jakýmikoli jinými nebezpečnými látkami, je reálné nebezpečí, že může dojít k poškození životního prostředí. Nebezpečí je logicky tím větší, čím je množství látek, se kterými se nakládá, větší. Zákon na tuto skutečnost myslí v ustanovení § 15, kterým je zaveden institut odpadového hospodáře, a to v případě, kdy původce nebo oprávněná osoba, v tomto článku dále jen podnikatel, nakládá s nebezpečnými odpady nad míru, stanovenou zákonem.
    Důvod zavedení tohoto institutu je jasný - zajistit zákonem, aby nebezpečí poškození životního prostředí bylo při podnikání s nebezpečnými odpady minimalizováno. Řečeno slovy zákona v § 15 odstavci 1 podnikatelé, "… jsou povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby …". Odpadovým hospodářem může být jen fyzická osoba, jejíž minimální vzdělání a praxe jsou konkrétně uvedeny v odstavci 6 jmenovaného § 15 zákona. Zkráceně řečeno se může tímto hospodářem stát jen člověk s minimálně středoškolským vzděláním a dostatečnou praxí v oboru.
    V zákoně jsou jeho práva a jeho povinnosti stanoveny dosti jasně. V odstavci 3 je uvedeno, že odpadový hospodář odpovídá tomu, kdo jej ustanovil za zajištění "odborného nakládání s odpady" a dále i to, že tento hospodář jedná za původce nebo oprávněnou osobu při jednání s orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství. Jeho odborná odpovědnost je tedy nepochybná a naplňuje smysl tohoto institutu, který by se bez konkrétní odpovědnosti stal jen zbytečnou formalitou.
    Odmítnutí formálnosti ustavení odpadového hospodáře lze dovodit i z ustanovení odstavce 4, který limituje počet původců či oprávněných osob, pro které je možno tuto funkci vykonávat. I zde je úmysl zákonodárce jasný - pro řádný výkon funkce ji nelze vykonávat pro příliš mnoho subjektů. Důležitost této funkce je konečně zřejmá i z toho, že bez jejího ustavení nelze vydat souhlasy příslušného orgánu státní správy podle §§ 14 a 16 zákona.
    Zákon tedy stanovuje jednoznačně odbornou odpovědnost odpadového hospodáře vůči podnikateli za veškeré úkony, které při nakládání s nebezpečnými odpady mohou nastat. Okamžikem, kdy odpadový hospodář přijme takovéto své ustavení do funkce, stává se pro podnikatele zárukou odbornosti a této povinnosti se nemůže žádným způsobem zbavit. Podnikatel se naopak takovýmto ustavením odpadového hospodáře zbaví své osobní odpovědnosti za případné odborné pochybení.
    Jednou ze základních povinností odpadového hospodáře je upozorňovat podnikatele (konkrétní osoba záleží na vnitřní organizaci firmy - může to být majitel, jednatel, prokurista apod.) na případné nedostatky při nakládání s odpady, spočívající v neplnění nebo nedostatečném plnění povinností stanovených zákonem nebo uložených na jeho základě (správní rozhodnutí, provozní řády apod.). V případě, že mu z vnitřní organizace firmy nevyplývají přímé, třeba jen dílčí, výkonné kompetence, kterými může případnou nedobrou situaci měnit, a podnikatel nerespektuje jeho odborné pokyny, je na jeho rozhodnutí, zda na funkci rezignuje, či v ní setrvá s vědomím, že není schopen plnit povinnosti, dané mu zákonem. Zda je v takovém případě i nadále odpovědný, považuji za čistě právní otázku, kterou zde nebudu řešit.
    Pro úplnost je ještě třeba vyřešit případ, kdy podnikatel sám má dostatečné zkušenosti v nakládání s nebezpečnými odpady (splňuje i podmínky vzdělání a praxe stanovené pro odpadového hospodáře) a přesto si podle zákona stanoví odpadového hospodáře, tedy není jím on sám - což by bezesporu mohl. Zákon takovou situaci speciálně neřeší, tedy neříká, že pokud je "původce nebo oprávněná osoba" osobou podnikatele dostatečně kompetentní, potom nemusí mít odpadového hospodáře. Z toho nelze než dovodit, že odpadový hospodář při dosažení množstevních limitů nebezpečných odpadů stanovených v odstavci 1 § 15 zákona musí být ustanoven vždy. A je věcí podnikatele, jakým způsobem takovou povinnost naplní. Jestliže se podnikatel rozhodne ustanovit odpadovým hospodářem někoho jiného, potom platí vše, co bylo řečeno dříve a jeho schopnosti jsou pro podnikání v této oblasti sice vhodné, ale z hlediska zákona o odpadech a odborné odpovědnosti z něj plynoucí zcela irelevantní.
    Byť je to z textu patrné, považuji závěrem za potřebné zdůraznit, že vždy půjde "jen" o odpovědnost odbornou, tedy speciální, nikoli obecně podnikatelskou.

Odpověď:
    Ustanovením odpadového hospodáře, tedy odborně způsobilé osoby, pokud se tak stalo v souladu se zákonem, především při naplnění podmínek uvedených v odstavci 6 § 15 zákona, se podnikatel po odborné stránce zbaví odpovědnosti a veškerá odborná odpovědnost za plnění povinností, plynoucích ze zákona, přejde na odpadového hospodáře. Jakým způsobem si tato odborně způsobilá osoba zajistí, aby byly její odborné pokyny plněny a tím byl naplňován i zákon, je věcí vnitřní organizace firmy.


Poznámka
    Považuji za potřebné upozornit i na to, že nejen zákon o odpadech, ale i zákon živnostenský pamatuje na to, že nakládání s nebezpečnými odpady je činnost svým způsobem nebezpečná a nelze ji proto na podnikatelské úrovni zajišťovat bez regulace. Takovou regulací je institut odpovědné osoby, která, z podobných důvodů jako odpadový hospodář, je zárukou podnikateli, který nemusí mít speciální znalosti, že nedojde při jeho podnikatelských aktivitách k odborným problémům, které mohou vyústit v poškození životního prostředí nebezpečnými složkami odpadů. Existence dostatečně vzdělané a zkušené odpovědné osoby, která se i formálně zaváže dohlížet na podnikatelskou činnost, je podmínkou pro vydání živnostenského listu.

Ing. Michael Barchánek
Soudní znalec v oboru odpadů
E-mail: barchosi@volny.cz