Více času na podstatné

OK Projekt neměl integrované povolení, dostal pokutu 300 tisíc

04.05.2009 14:32

Česká inspekce životního prostředí udělila společnosti OK Projekt s.r.o pokutu ve výši 300 tisíc korun za porušení zákona o integrované prevenci. Společnost porušila zákon tím, že v období od 31.10.2007 do 19.11.2007 provozovala  zařízení pro úpravu odpadů Všemyslice bez platného integrovaného povolení. Během uvedeného období společnost neoprávněně převzala do zařízení  1745 t nebezpečných odpadů.

K porušení zákona došla inspekce při kontrole zaměřené na dodržování předpisů v oblasti integrované prevence. V průběhu kontroly bylo zjištěno, že provozovatel ve sledovaném období zařízení prokazatelně provozoval a do zařízení přebíral nebezpečné odpady.  Informace byly zjištěny především z průběžné evidence o produkci a nakládání s odpady za rok 2007.

Při stanovení výše pokuty Česká inspekce životního prostředí zohlednila  především množství neoprávněně  převzatých odpadů do zařízení ve sledovaném období. Dalším zásadním aspektem v této věci byla skutečnost, že se jedná o typ zařízení mající finanční prospěch právě z převzetí nebezpečných odpadů.

Provozovatel podal odvolání  především ve vztahu k výši uložené sankce. Důvod uložení sankce nezpochybnil.  MŽP odvolání zamítlo a rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.1.2009. 

Integrovaná prevence (IPPC) je novým fenoménem, který představuje zlom v přístupu k ochraně životního prostředí. Zákon o integrované prevenci vstoupil v platnost 1.1.2003 a představuje nový přístup k ochraně životního prostředí. Mezi jeho základní principy patří používání  méně škodlivých látek pro životní prostředí a zároveň zavedení šetrnějších výrobních postupů a technologií. Všichni provozovatelé zařízení spadající pod tento zákon mají mít od 30.10.2007 platné integrované povolení. Povolení nahrazuje více rozhodnutí, vyjádření a souhlasů, vyžadovaných  zákony s působností v oblasti životního prostředí. Povolení vydávají krajské úřady.

„Po 30.10.2008 bylo v celé ČR vytipováno 79 subjektů, které provozují zařízení bez integrovaného povolení. V průběhu roku 2008 ČIŽP provedla ve všech vytipovaných zařízeních kontroly a bylo zjištěno, že  v 71 případech bylo podezření oprávněné,“ uvádí ředitelka ČIŽP Eva Tylová a pokračuje,“provozování zařízení  bez povolení  odhalila ČIŽP i během standardně prováděných kontrol . K 31.12.2008 bylo v 72 případech zahájeno správní řízení . Bylo uloženo 64 pokut, z toho 42 pravomocných ve výši  9 382 000 Kč.“ 

V jižních Čechách bylo v roce 2008 vytipováno celkem 8 subjektů, které provozují zařízení bez IP . U všech  bylo zjištěno porušení zákona a uložena pokuta v celkové výši přesahující půl milionu korun.

    Vzhledem k tomu, že jsou ještě zařízení, která nemají dosud vydané  integrované povolení, kontroly budou probíhat i v roce 2009. Pokuta je ukládána vždy za přesně definované období, kdy provozovatel provozuje činnost bez platného integrovaného povolení. Typ zařízení a míra jeho vlivu na životní prostředí hraje významnou roli při úvaze o výši uložené sankce.

 

V Praze dne 5.2.2009

Ivana Awwadová

 

Zdroj: www.cizp.cz