Více času na podstatné

Okénko do úřadu vlády

01.02.2010 06:55

Vláda dnes na svém prvním únorovém zasedání projedná:

1) Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1009)

2) Informace o stavu plnění požadavků směrnice Rady č. 91/271 o čištění městských odpadních vod

3) Informace o průběhu a výsledcích 21. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

4) Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1011)

5) Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1010)

6) Dokumentace programu 229 110 "Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku"