Více času na podstatné

Oprávněná osoba

17.02.2009 11:01

je třeba si uvědomit rozdíl mezi  oprávněnou osobou k nakládání s odpady podle § 4 písm. r) a oprávněnou osobou  k převzetí odpadů do svého vlastnictví podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech

Z § 4 písm. r) (ve znění: oprávněnou osobou - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů, například podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů či zákona č. 309/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a z § 12 odst. 3 (ve znění: K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b) nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec a dále z § 24 odst. 2 zákona (ve znění: Dopravce, který není zároveň osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví podle § 12 odst. 3, nesmí převzít odpady do svého vlastnictví) vyplývá, že oprávněnou osobou k nakládání s odpady bez jejich přebírání do vlastnictví (např. přepravce) může být i osoba oprávněná k nakládání s odpady pouze podle zvláštních předpisů, ale pro převzetí odpadů do vlastnictví je oprávněna pouze osoba provozující některé z uvedených zařízení nebo obec.