Více času na podstatné

OPŽP - Aktualizace dokumentů

12.09.2011 10:30

Aktualizace zjednodušených finančních nástrojů pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury na verzi vII.0.9 a s tím souvisejících dokumentů

 
V sekci Dokumenty ke stažení/specifické předpisy u prioritní osy 1 byly zveřejněny aktualizované verze „Finančních nástrojů OPŽP" nyní s označením vII.0.9 a s tím související dokumenty.
Úprava dosavadních verzí je promítnuta do všech souvisejících dokumentů, kterými jsou vedle samostatného „Finančního modelu pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury" a „Vyrovnávacího nástroje pro tvorbu cen pro vodné a stočné" jejich specifická podoba pro výběrová řízení (provázaná na tzv. „Soutěžní formulář"), manuály k těmto nástrojům, textová část přílohy k provozní smlouvě „Platební mechanismus" i její vzorově zpracovaná podoba v rámci tzv. „Vzorových smluvních ujednání" (bližší specifikace změn viz příloha).

Vzhledem k charakteru aktualizace a s přihlédnutím k usnadnění její realizace je požadována aplikace nových verzí nástrojů vII.0.9 a nové verze 1.3 vzorového textu „Platební mechanismus" (případně uzavření dodatku ke stávajícímu znění) v co možná nejkratším termínu. Odevzdávání ke kontrole na SFŽP starších verzí požadovaných dokumentů nebude možné po 1. říjnu 2011.

 

Příloha aktuality OPŽP - FM vII.0.9

Aktualizované dokumenty

 

Zdroj: SFŽP