Více času na podstatné

OPŽP: Aktualizace Implementačního dokumentu

28.06.2012 13:45

Dne 25. 6. 2012 byla Monitorovacím výborem schválena aktualizovaná verze Implementačního dokumentu. Aktualizace je účinná ode dne zveřejnění, tj. 28. 6. 2012.

V kapitole 4 byly provedeny úpravy týkající se indikátorů pro prioritní osu 6, indikátorů na úrovni programu a kontextových indikátorů.

V kapitole 5 byly zpřesněny informace ohledně účetnictví příjemce podpory. Dále bylo doplněno, že u propagačních opatření jsou způsobilé pouze ty výdaje, které jsou stanovené poskytovatelem dotace jako povinné.

Do kapitoly 8 byl vložen přehled nepodporovatelných odvětví v rámci Regionální investiční podpory dle GBER. Dále byly v této kapitole odstraněny informace o podpoře dle tzv. Dočasného rámce a vložena nová podkapitola týkající se služeb v obecném hospodářském zájmu.

V kapitole 9 byly doplněny informace o režimu přenesení daňové povinnosti a upraveny informace ohledně účetnictví příjemce podpory. Dále byla zvýšena hranice ze 100 na 200 mil. Kč pro projekty, u kterých je specifický postup administrace.

Detailní přehled změn je uveden ve změnovém listu Implementačního dokumentu.

 

Dokument ke stažení: Aktualizovaný Implementační dokument