Více času na podstatné

OPŽP: Podpůrné dokumenty pro žadatele z oblasti podpory 1.3 a 6.4

19.06.2012 14:00

Pro přípravu i realizaci projektů zaměřených na eliminaci povodní můžete použít dokumenty připravené odborem ochrany vod a obecné ochrany přírody a krajiny MŽP.

Ministerstvo životního prostředí jako odborný garant Prioritní osy 1 se průběžně věnuje zvyšování povědomí a odborné znalosti žadatelů z Operačního programu Životní prostředí. Po ukončení projektu propagace a osvěty v oblasti přírodě blízkých protipovodňových opatření (oblast podpory 1.3 a 6.4), v rámci kterého bylo uspořádáno 48 celodenních a 170 půldenních seminářů na území celé ČR, přichází MŽP s podpůrnými dokumenty pro žadatele z oblasti podpory 1.3 a 6.4.

Žadatelé a zpracovatelé projektů z těchto oblastí podpory mohou využívat k přípravě i realizaci projektů následující dokumenty:

  1. Přírodě blízká protipovodňová opatření měst a obcí - Metodická příručka pro žadatele z OPŽP podoblasti podpory 1.3.2
  2. Metodika pro žadatele projektů protipovodňových opatření v horských a podhorských oblastech z PO 1 OPŽP
  3. Metodika odboru ochrany vod, která stanovuje postup hodnocení vlivů opatření na vodních tocích a nivách na hydromorfologický stav vod
  4. Význam a management dřevní hmoty v tocích - Příručka pro monitoring, management a využití dřevní hmoty ve vodních tocích

 

Dokumenty ke stažení: Podpůrné dokumenty

 

Zdroj: MŽP